Onshore společnosti

Onshore společnosti

Onshore společnosti přinášejí množství výhod obtížně dosažitelných jinými nástroji. Hlavními důvody pro zastřešení podnikatelského záměru nebo majetku onshore společností, je univerzálnost využití, opora ve stabilním právním prostředí a v neposlední řadě image. V řadě onshore jurisdikcí dochází v průběhu let jen k malým změnám korporátní a daňové legislativy a podnikatelé mají dostatek času se na předem avizované změny připravit.

Snahou vlád v zavedených onshore systémech je nastavovat jasná pravidla, ponechávat podnikání volnost v dosahování zisku a garantovat jasné a předvídatelné prostředí pro řešení právních sporů. Do široké kategorie nazývané onshore patří všechny země EU, OECD a další vyspělé standardní ekonomiky. Termín onshore není jednoznačně definován, používáme jej pro zjednodušení a z důvodu zachování terminologické kontinuity.

Klíčová fakta

Onshore firmy jsou nástrojem korporátního plánování s nejširšími možnostmi využití. Jsou vhodné k ovládání majetku a především k podnikání v mezinárodním měřítku. Největší výhody přinášejí onshore společnosti v mezinárodním obchodu, poskytování IT služeb, investičních či brokerských službách nebo k financování a správě investičních či holdingových projektů. Společnosti sídlící v onshore zemích mají povinnosti srovnatelné s českými firmami:

  • vést účetnictví
  • podávat daňová přiznání
  • zpravidla také podléhají auditu, případně konsolidaci

V místě rezidence jsou společnosti povinny odvádět daň z příjmů právnických osob, případně další místní daně. Předností onshore společností, zejména z NizozemskaRakouska nebo Švýcarska je značná prestiž a důvěryhodnost. Vysoké důvěryhodnosti se tyto země těší zejména díky stabilní legislativě a rychlému rozhodování soudních sporů. Mezi klasické onshore jurisdikce patří NizozemskoVelká BritánieKyprŠvýcarskoRakousko. Dále k nim řadíme i ostatní státy EU a OECD.

Právní a daňové prostředí onshore jurisdikcí

Stabilní právní prostředí je společně s rychlým řešením sporů před soudem klíčovým důvodem volby onshore jurisdikcí. Právní prostředí většiny těchto jurisdikcí má kontinuitu po desítky let a změny zákonů se odehrávají po malých, často roky dopředu avizovaných krocích. Ve srovnání s právním prostředím kterékoli respektované onshore jurisdikce je Česká republika ve fázi rychlého vývoje legislativy doprovázeného nedostatečným prostorem k akceptování změn v praxi i řadou často nechtěných a nepochopených, omylů.

Právní a daňová jistota znamená při dlouhodobých podnikatelských záměrech podstatně větší přínos než nižší zdanění.

Dalším klíčovým znakem daňového prostředí onshore zemí je stabilita a vstřícný přístup správce daně. Mnohé země umožňují transakce předem konzultovat s daňovou správou a její stanovisko má závazný charakter. Nedochází k situaci, kdy rozhodnutí jednoho úředníka nebo soudu je nekonzistentní s jiným rozhodnutím na odpovídající úrovni. Daňový poplatník má díky tomu podstatně větší jistotu, že nebude čelit pokutám a dalším sankcím. Daňové prohřešky jsou fiskálními autoritami těchto zemí tvrdě a rychle stíhány i trestány. Pravidel a výjimek je v onshore jurisdikcích mnohem méně, ale autority dbají důsledně na jejich dodržování.

Daňový režim onshore společností

Ve srovnání s Českou republikou nebo Slovenskem nabízejí onshore jurisdikce daňově vstřícnější nastavení. Daň z příjmů právnických osob a další daně jsou v těchto zemích založeny na podobných principech jako v ČR a SR, nicméně často jsou nastaveny tak, aby lákaly určité obory podnikání nebo konkrétní typy investic. Při zvažování optimální jurisdikce je obor podnikání důležitým faktorem. Platí, že prakticky pro každou oblast podnikání lze vybrat jurisdikci s daňově vstřícným nastavením.

  • Nizozemsko nebo Kypr jsou nejčastější volbou pro holdingové společnosti mající za úkol spravovat dceřiné firmy a kumulovat či reinvestovat zisk.
  • Maltské společnosti jsou ideální pro mnoho oblastí online podnikání a lucemburské společnosti přinášejí ideální podmínky pro obchod na světových burzách.

Výhodného daňového režimu je dosaženo také díky mezinárodním smlouvám o zamezení dvojího zdanění nebo jiným typem bilaterálních či multiratelárních dohod v daňové oblasti. Tyto smlouvy zajišťují, že velká část příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob v ČR, ale jsou daněny až na úrovni onshore společnosti, tedy zahraničním příjemcem výnosů. To samozřejmě platí i obráceně, například v případě investic domácích firem v zahraničí. Při zvažování daňových dopadů je důležité brát ohled na více faktorů než sazbu daně z příjmů právnických osob, tedy jak na vnitřní strukturu daňového systému a z toho plynoucí reálná efektivní míra zdanění, tak na již zmíněné mezinárodní smlouvy o zdaňování přeshraničních transakcí.

Podstatnou část úvah směřují investoři k tomu, jaké položky jsou nebo mohou být od zdanění zcela osvobozeny, jakým způsobem probíhá zdanění dividend u zdroje, v místě příjemce a při výplatě finálnímu vlastníkovi, jaké je zdanění úrokových či licenčních plateb a nebo jaký je přístup státních autorit k daňově uznatelným nákladům. Vždy musí být respektováno pravidlo, že omezení dopadů zdanění není hlavním nebo jediným účelem mezinárodní korporátní struktury.

Onshore společnost jako nástroj ochrany soukromí

Ceněnou vlastností onshore jurisdikcí je přístup úřadů k soukromí vlastníka. Česká republika, stejně jako další nové členské země EU prosazuje přístup, kdy v obchodním rejstříku musí podnikatel uvést o své společnosti i osobě maximum informací. Tyto jsou většinou volně dostupné komukoli zdarma a jsou zahrnovány do dalších databází. Propojením záznamů z obchodního rejstříku, sbírky listin, katastru nemovitostí a obyčejného internetového vyhledavače je snadné vytvořit relativně přesnou mapu majetku podnikatele a jeho vazeb nebo dokonce zmapovat část osobních příjmů.

Omezení soukromí, kterému čelí čeští podnikatelé, je ve světě málo obvyklé, je typické především pro region střední a východní Evropy, nicméně podobné tendence nejsou nyní výjimkou ani v zemích západní Evropy. Stát hájí nabourávání soukromí podnikatelů s odůvodněním, že se jedná o předmět veřejného zájmu. Je zdůrazňována teze, že každý má právo vědět, s kým nebo s čím podnikatel obchoduje, za jaké ceny a jak ziskové je jeho podnikání.

Soukromí akcionáře má v onshore jurisdikcích podstatně vyšší váhu!

Obvyklým režimem onshore jurisdikcí je přístup, kdy jsou vyžadovány informace o jednatelích, účetní závěrka společnosti i informace o akcionáři. Jedná se však o informace, které jsou většinou nedostupné kdykoli zdarma široké veřejnosti. Veřejně a zdarma bývají dostupné pouze základní informace umožňující ověřit existenci společnosti, její sídlo apod. Většina dalších informací bývá dostupná za poplatek, případně veřejně nedostupná.

Onshore společnosti a jejich využití

V mezinárodním korporátním plánování je onshore společnost považována za výrazně univerzální a mnohostranně využitelný nástroj. V praxi lze pro každý obor podnikání nalézt vhodnou jurisdikci. Příznivý je režim zdanění. Dan z příjmů právnických osob, výplata dividend, příjmy plynoucí z poskytování licencí a řada dalších činností jsou zdaněny podstatně vstřícněji. Daňové výhody jsou zajištěny jak místní legislativou, tak smlouvami o zamezení dvojího zdanění chránícími zájmy společností.

Ve srovnání s českými nebo slovenskými firmami přinášejí onshore společnosti jistotu stabilnějšího právního i daňového prostředí bez neustálých změn.

Stabilní právní systém a dobrá vymahatelnost práva přináší společnostem z mnoha onshore jurisdikcí prestiž na vyšší úrovni než nabízejí české společnosti. Řada zahraničních obchodních partnerů z těchto důvodů upřednostňuje obchodní vztahy se společnostmi z onshore jurisdikcí. Předností stabilního podnikatelského prostředí je jednodušší a méně nákladné plnění požadavků státní správy, podnikatel se nemusí přizpůsobovat častým novelám zákonů a změnám mnoha dalších pravidel.

PřednostiSlabiny
Univerzálnost využití Administrativní náklady
Stabilní právní a daňové prostředí
Prestiž zahraniční společnosti
Ochrana soukromí vlastníka
Výhodný režim zdanění zisku

Velmi častým motivem k zapojení onshore společnosti do korporátní struktury je vysoký důraz na ochranu soukromí vlastníka společnosti. Zdarma jsou ve většině jurisdikcí přístupné pouze základní informace o společnosti, další data jsou k dispozici za poplatek nebo pouze státním autoritám. Onshore společnosti před sebou mají  stabilní perspektivu danou tím, že jsou výsledkem skutečně dlouhodobého právního vývoje a zároveň mezinárodní daňové konkurence a že mají silnou oporu v mezinárodním i evropském právu.