Offshore společnosti

Offshore společnosti

Offshore společnosti plní v mezinárodním korporátním plánování řadu úloh při zachování nízkých provozních nákladů. Za offshore společnosti jsou považovány firmy sídlící mimo EU a země OECD, v zemích zdaňujících společnosti pouze paušálními daněmi či poplatky. Definice pojmu offshore má mnoho možných přístupů, lze se na ni dívat z pohledu teritoriálního, daňového, administrativního či z pohledu image.

U mnoha zemí nelze jednoznačně určit, zda spadají do kategorie offshore, onshore a nebo se nacházejí na pomezí těchto dvou kategorií. Kategorizace zemí na offshore a onshore je tedy značně nepřesná a zachováváme ji zejména kvůli zachování terminologické kontinuity. Podstatnou výhodou offshore firem je vysoký stupeň ochrany soukromí a stabilní právní a daňové prostředí s minimálními požadavky na administrativu. Tyto vlastnosti předurčují offshore společnosti k využití v roli mateřských (nebo tzv. „supermateřských“) společností, chránících vlastnická práva a soukromí vlastníka. Případně jsou tyto společnosti zřizovány k ovládání jiných typů majetku a ke snadnému a flexibilnímu nastavování vlastnických vztahů.

Klíčová fakta

Offshore společnosti patří ke standardním nástrojům mezinárodního korporátního plánování. Jsou nejčastěji využívány k ovládání majetku (movitého i nemovitého) a v roli mateřské společnosti mezinárodního holdingu. Pro tyto činnosti je offshore společnost předurčena díky vysoké ochraně soukromí kombinované s minimální administrativou a nízkými provozními náklady.

Poskytovaná míra soukromí přináší vlastníkovi společnosti jistotu, že veřejnost prakticky žádné informace o společnosti nebo její struktuře nezjistí. Příjmy offshore společnosti dosažené aktivitami mimo území dané země nepodléhají dani z příjmů vůbec nebo jen určitému typu paušálního zdanění. 

Právní a daňové prostředí offshore jurisdikcí

Zemí splňujících  obvyklé charakteristiky offshore jurisdikce je značné množství a v případě přísné aplikace množství charakteristik, které pro offshore existují, je možné mezi ně zařadit i mnoho zcela standardních jurisdikcí. Od malých izolovaných ostrovních států jako Marshallovy ostrovy až po významné ekonomicky vyspělé země  jako např. Spojené arabské emiráty, Hongkong či Singapur. Různorodost v právním prostředí, hospodářské a politické stabilitě je podstatně vyšší než v onshore zemích. Z tohoto důvodu je nezbytné využívat spolehlivou offshore jurisdikci, u které nehrozí turbulentní změny prostředí. Ve spolehlivých jurisdikcích mají firmy oporu v nekomplikovaném, podnikatelsky přívětivém a stabilním právním systému. Mezi nejčastěji využívané patří například:

  • Bahamy
  • Britské panenské ostrovy
  • Gibraltar
  • Hongkong
  • Kajmanské ostrovy
  • Lichtenštejnsko
  • Panama
  • Seychely
  • Samoa

Právní i daňový systém klade na offshore společnosti minimum nároků, státní regulace do soukromé sféry příliš nezasahuje a soustředí se na kontrolu a vymáhání omezeného množství pravidel. Vyspělé a stabilní offshore jurisdikce se opírají o výkonný právní rámec umožňující rychlé a relativně předvídatelné verdikty. Stejně tak pokud společnost nedodržuje některá z pravidel správy, bývá činnost státních orgánů rychlá.

Klíčovou výhodou offshore společností je zachování vysoké míry soukromí vlastníka.

V mnoha zemích neexistuje obdoba obchodního rejstříku centralizujícího informace, ani povinnost vést písemné účetní záznamy. Tyto vlastnosti činí společnosti optimálními pro ovládání majetku, s nímž nechce být vlastník veřejně spojován. Za určitých podmínek  je možné využití offshore společností pro aktivní obchodní činnost. Výrazně omezené je využití v případech, kdy je důležitá existence smlouvy o zamezení dvojího zdanění a prokázání rezidence společnosti, příjemce výnosů ze zdroje na území jiného státu. V mnoha případech jsou různé typy výnosů vyplácené do offshore zemí předmětem srážkové daně. Otázkou samozřejmě může být také důvěryhodnost těchto společností v očích obchodních partnerů, bank a jiných subjektů.

Offshore prostředí však tedy nepřináší pouze pozitiva. Pokud společnost sídlí v offshore jurisdikci, musí se vypořádat s negativní image méně důvěryhodného obchodního partnera. Ve většině zemí  obchodní vztahy či vlastnické vazby s offshore společností automaticky znamenají vyšší pozornost správce daně.

Daňový režim offshore společností

Důležitým poznávacím znakem offshore společnosti je, že v dané jurisdikci daní své příjmy ze zahraničí, obchodní činnost v místě sídla je nepřípustná. V tomto případě společnost platí pouze paušální poplatek za existenci, nejčastěji v rozmezí 150 až 1 000 USD ročně. Žádné další daně, ať už daň z příjmů právnických osob nebo zdanění dividend nejsou na společnosti uvalovány. Z výše uvedeného plyne, že využívání offshore jurisdikcí rovná se podnikání v daňovém ráji.

Transakce s offshore jurisdikcemi bývají zatěžovány srážkovou daní, v případě ČR činí 35 %.

Paradoxně offshore společnosti samotné nemají z daňového hlediska významné využití. V naprosté většině případů, pokud je celosvětový zisk směřován na offshore společnost, dochází ke zdanění zisku v zemi původu. To je důsledkem absence smluv o zamezení dvojího zdanění mezi naprostou většinou offshore jurisdikcí a vyspělých ekonomik. Vyspělé země se těmito kroky chrání před daňovým dumpingem a odlivem kapitálu.

Offshore společnost jako nástroj ochrany soukromí

Největším přínosem zapojení offshore společností do korporátních struktur je velmi robustní ochrana soukromí vlastníka. Prvním podstatným faktorem ochrany soukromí je skutečnost, že po offshore společnostech je vyžadováno ve srovnání s onshore společnostmi podstatně menší množství informací. V mnoha zemích není povinnost vést účetní záznamy, v některých zemích je stále možné dosáhnout držení anonymních akcií na majitele.

Postupně však roste na offshore jurisdikce tlak a v budoucnu zcela jistě dojde k úplnému odstranění anonymních akcií a poroste také objem informací, které budou obchodní rejstříky od společností vyžadovat. V současnosti i ve střednědobém horizontu tak budou offshore společnosti ideálním nástrojem pro ochranu akcionáře před veřejností a budou umožňovat snadné změny vlastnické struktury bez nutnosti rozsáhlé a nákladné administrativy

Offshore společnosti a jejich využití

Offshore společnosti jsou nedílnou součástí mnoha moderních korporátních struktur a díky nízkým administrativním nákladům jsou cenově dostupné. Jejich účelem je především zastřešení majetku a jeho vyčlenění pro zajištění vyšší právní ochrany. Podstatný je také velmi silný stupeň ochrany soukromí před veřejností. Uvedené vlastnosti činí ze společnosti ideální nástroj pro ovládání movitého a nemovitého majetku, s nímž nechce být vlastník spojován.

Pokud společnost ovládá majetek podléhající registraci (nemovitosti, veřejně obchodovatelné akcie apod.) jako konečný vlastník vždy vystupuje offshore společnost.

Přesto, že daňová zátěž offshore společností je minimální, jejich přínos v mezinárodním daňovém plánování je až na specifické případy nulový. Důvodem je minimum smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřený mezi offshore jurisdikcemi a vyspělými ekonomikami. Transakce s offshore společnostmi jsou navíc často předmětem srážkové daně, což jejich potenciál dále degraduje.

Především z daňových důvodů jsou offshore společnosti až na výjimky nevhodné k aktivní obchodní činnosti. Využitelnost pro obchodní účely snižuje také vyšší reputační riziko. Offshore společnosti jsou z důvodu minima veřejně dostupných a ověřitelných informací často považovány za méně důvěryhodné než společnosti z onshore jurisdikcí. 

PřednostiSlabiny
Stabilní právní a daňové prostředí Slabá image, nižší důvěryhodnost
Vstřícnost k zahraničnímu kapitálu Omezená využitelnost v daňovém plánování
Robustní ochrana soukromí Omezená využitelnost k podnikání
Zdanění příjmů paušálním poplatkem Některé jurisdikce právně nestabilní
Minimální administrativní požadavky
Nízké administrativní náklady