Mezinárodní holdingy

Mezinárodní holdingy

Mezinárodní holdingové struktury jsou nejčastěji využívaným komplexním nástrojem korporátních služeb. Holding dokáže plnit široké spektrum cílů od ochrany soukromí vlastníka přes právní ochranu majetku a mezinárodní image až po snadnou možnost úpisu společnosti na světových burzách. Prakticky všechny moderně pojaté holdingové struktury přinášejí také pozitivní daňový efekt. Zjednodušeně lze uvést, že správně nastavený mezinárodní holding dokáže plnit jakýkoli cíl v oblasti korporátního plánování. 

Mezinárodní holdingová struktura v praxi znamená nastavení vhodných vlastnických, právních, daňových, obchodních a dalších vztahů mezi společnostmi sídlícími v různých jurisdikcích. Prostřednictvím mezinárodních holdingů ovládají své dceřiné společnosti všechny globálně působící společnosti. Řada řešení je snadno dostupná i středním a menším společnostem.

Klíčová fakta

K dosažení výhod plynoucích z mezinárodních holdingů není potřeba patřit mezi největší firmy světa. Přednosti jednoduchých a cenově dostupných struktur využívají mnohé střední firmy a prakticky všechny větší společnosti působící ve více zemích.  

Základním stavebním kamenem holdingových struktur je správně nastavená mateřská společnost. Ta sídlí v jurisdikci vhodné pro tento účel (Nizozemsko, Kypr, Velká Británie). Díky minimu vztahů se třetími subjekty je podstatně složitější zaútočit na zahraniční mateřskou společnost soudními spory, insolvenčním řízením a dalšími nástroji běžně užívanými v obchodních sporech. V rámci snahy o maximalizaci zabezpečení majetku lze řetězit dvě nebo více mateřských společností z různých jurisdikcí, případně ovládat podíly v mateřské společnosti prostřednictvím investičního fondu nebo nadace.

Mateřská společnost nevyvíjí žádnou obchodní činnost, ovládá podíly ve společnostech umístěných v nižších patrech holdingu.

Na mateřskou společnost navazují jednotlivé větve podnikání rozdělené nejčastěji podle teritoria a oborů podnikání a také podle souvisejícího rizika. Každá větev může být dále členěna podle nastavení vlastnických vztahů a dalších parametrů, které považuje ovládající osoba za podstatné.

Čím pečlivější je rozdělení společností, respektive správně naplánovaná struktura holdingu tím lépe může vlastník reagovat na nenadálé obchodní či investiční příležitosti a hrozby. Pokud se dostane jedna z částí holdingu do finančních problémů, nesmí ohrozit zdraví celé skupiny nebo dokonce dlouhodobý investiční majetek. Problémy jedné společnosti znehodnotí pouze určitou předem vyčleněnou část majetku. Negativní ekonomická situace může mít dopad například na výrobní část holdingu, ale nemá se v žádném případě negativně dotknout patentů, ochranných známek, nemovitostí nebo jiných cenných a dlouhodobých aktiv. Diverzifikace a řízení rizik spojených s různými typy aktivit hraje klíčovou roli v procesu plánování správné a dlouhodobě funkční holdingové struktury.

Mateřská společnost a její role v mezinárodním holdingu

Hlavní rolí mateřské společnosti je ovládat podíly v dceřiných společnostech, řídit investiční a finanční aktivity skupiny, rozdělovat zisk mezi jednotlivé akcionáře anebo jej reinvestovat. A to vše při respektování zásad směřujících k dlouhodobé ochraně vlastnických práv.  Mateřská společnost by obvykle neměla vykazovat žádnou obchodní činnost, nejlépe vůbec nevstupovat do závazkových vztahů se společnostmi, nad nimiž nevykonává kontrolu. Tento striktní přístup slouží jako ochranný štít proti externím rizikům plynoucích z možných vazeb se třetími stranami. Zároveň, pokud mateřská společnost nemá vztahy s nespřízněnými společnostmi, je složitější se o ní něco podstatného dozvědět nebo proti ní podnikat právní kroky.

Už při jediné mateřské společnosti umístěné ve vhodné jurisdikci přináší holding silnou právní ochranu. Ideálního stavu lze dosáhnout prostřednictvím dvou nebo více mateřských společností. Entita stojící nad mateřskou společností může být zcela pasivní, držet pouze podíly a často nepotřebuje ani bankovní účet a infrastrukturu potřebnou k finančním transakcím. 

Mezi aktivními společnostmi a vlastníkem navíc leží více vrstev oddělujících vlastníka, fyzickou osobu, od rizik spojených s transakcemi odehrávajícími se v rámci skupiny. Každá transakce v sobě nese menší či větší riziko. Neexistuje nástroj na odstranění rizika, ale existují nástroje na jeho omezení a řízení.

Důležité jsou samozřejmě daňové aspekty související se vznikem a s fungováním mezinárodního holdingu. Pokud abstrahujeme od obchodních aktivit, které mají být alokovány na dceřiné společnosti, měl by holding, respektive jeho hlavní mateřská společnost splňovat většinu vlastností, které činí holding efektivním nástrojem i v rámci mezinárodního daňového plánování. Obvyklou podmínkou pro splnění takových požadavků je možnost využívat smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo direktivy EU v oblasti dividend, úroků a licencí. Obvyklými transakcemi na úrovni holdingu je pořízení či založení dceřiné společnosti, její financování a s tím související inkaso úroků či dividend, případně odprodej společnosti mimo skupinu, tedy realizace kapitálových zisků.

Ideální holdingová společnost je umístěna v takové jurisdikci, která umožní inkaso dividend, úroků či různých licenčních plateb bez srážkové daně v místě zdroje, nezdaňuje dividendy v místě své rezidence a ostatní typy příjmů podléhají rozumné míře zdanění, dividendy vyplácené z mateřské společnosti na majitele nepodléhají srážkové dani a existují příznivé podmínky pro osvobození kapitálových zisků od daně z příjmů právnických osob. Většina klasických „holdingových jurisdikcí“ nabízí některé z těchto výhod, je třeba správně volit umístění mateřské společnosti dle konkrétních požadavků a očekávání.

Dceřiná společnost a její role v mezinárodním holdingu

Dalším článkem mezinárodního holdingu jsou dceřiné společnosti zajišťující obchodní aktivity  vytvářející zisk anebo společnosti určené ke specifickým investičním projektům či k dlouhodobé držbě majetku. Dceřiné společnosti jsou často financovány úvěry od třetích stran a obecně podstupují veškerá rizika spojená s podnikáním. Podle rozsahu a oboru podnikání mohou být dceřiné společnosti dále větveny a vzniká mnohovrstevná struktura odrážející strukturu oborů podnikání, definující vlastnické vztahy a bránící přenosu rizik na další části struktury holdingu.

V dceřiných společnostech probíhají obchodní aktivity, výroba, vztahy s partnery, zaměstnávání osob. 

Pokud se určitá část holdingu potýká s ekonomickými či právními problémy, například v souvislosti s krizí v některém z oborů podnikání nebo s nepodařeným investičním projektem, lze zajistit, aby ztráty nesly pouze určité společnosti, nikoliv celý holding. Naopak, mateřská společnost může bez zbytečného rizika či daňové zátěže poskytnout firmě v problémech finanční injekci.

Proč budovat nadnárodní holding?

V principu nic nebrání vytvoření celé struktury v jediné zemi. Tímto lze řešit nastavení vlastnických vztahů, diverzifikaci majetku a další cíle. Vlastník holdingu umístěného v jediné zemi však přichází o ochranu či diverzifikaci rizik plynoucích z možnosti využít většího množství právních a daňových systémů, často šitých na míru mateřským společnostem. Přechodem na mezinárodní holding lze oproti čistě českému nebo slovenskému řešení dosáhnout podstatně vyšší právní jistoty i daňových výhod jinak nedosažitelných v rámci jediného systému.

V případě pochybných či fiktivních právních sporů musí protistrana postupovat podle zahraničního práva. Protistrana ztrácí možnost snadno šikanovat společnost prostřednictvím insolvenčních návrhů, tlakem na zmrazení bankovních účtů a dalšími právními prostředky. Naopak vlastník společnosti získává cestu jak do společnosti snadno a bez negativního daňového efektu převádět prostředky.  

Cílem je malý a efektivní holding

Tvorba rozsáhlých korporátních struktur je doménou největších investičních skupin. Pro velké množství podnikatelů není rozvětvený a mnohaúrovňový holding přijatelný z důvodů nákladů. Cílem je stabilní řešení odpovídající na hlavní potřeby a uspokojivě pokrývající podstatná rizika. Méně komplikovaný a efektivní holding přináší vlastníkovi ochranu soukromí, právní ochranu podnikání ve stabilní zemi a vstřícné zdanění zisku i veškerých vnitroholdingových transakcí. 

Offshore mateřská společnost zajistí ochranu soukromí vlastníka, daňově neutrální transfer prostředků a preferenční daňové prostředí. 

Řešením může být například holding skládající se z mateřské společnosti sídlící ve stabilní offshore jurisdikci jako například Panama. Offshore mateřská společnost nevstupuje do vztahů s nikým jiným než s vlastníky a mateřskou společností lokalizovanou v některé z evropských zemí s právním a daňovým prostředím vstřícným pro mezinárodní holdingy. Může se jednat o Nizozemsko, Kypr, Maltu, Švýcarsko, Velkou Británii a jiné. Evropská  mateřská společnost zajišťuje holdingu stabilitu, image EU společnosti a přináší daňové výhody. Jejím prostřednictvím jsou ovládány dceřiné společnosti celosvětově umístěné dle podnikatelských či investičních potřeb.

Přednosti a slabiny mezinárodních holdingů

Mezinárodní holdingy jsou struktury kombinující více společností a dalších struktur z různých zemí. Svému vlastníkovi dokážou souběžně plnit cíle, které jsou při využití pouze jediné zahraniční společnosti nedosažitelné. Dokáže zajistit silnou ochranu soukromí vlastníků i jejich majetkových práv, daňové výhody a zároveň zachovat vysokou image struktury.

Vrchol holdingové struktury bývá zpravidla tvořen mateřskou společností mající za úkol držet podíly v ostatních společnostech, rozdělovat zisk a chránit vlastníky i jejich majetek před riziky podnikání. Od mateřské společnosti pokračují různé holdingové větve dělené podle konkrétních potřeb vlastníka. Jednotlivé větve a prvky v nich umístěné zohledňují majetkové vztahy, míru podstupovaného rizika, obory podnikání a mnoho dalších faktorů. 

PřednostiSlabiny
Stabilní právní prostředí Vyšší administrativní náklady
Příznivé zdanění zisku i vnitroholdingových transakcí Náročné na profesionální správu
Ochrana soukromí vlastníka Nutné respektovat více právních systémů
Ochrana před riziky podnikání
Možná diverzifikace rizik
Precizní nastavení vlastnických vztahů
Silná mezinárodní image

Mezinárodní holdingy mají podobu různě rozsáhlých struktur, od jednoduchého propojení dvou nebo tří společností až po mimořádně rozsáhlé struktury budované investičními skupinami, obsahujícími několik desítek společností po celém světě. Hlavní výhodou mezinárodního holdingu je možnost diverzifikace (majetku, rizik), právní, daňová a investiční stabilita a silná mezinárodní image. Jedinou významnou nevýhodou holdingů je vysoká administrativní, časová i finanční náročnost vzniku a správy takové struktury.

Holding rozprostřený do více zemí musí splňovat požadavky všech zapojených právních i daňových systémů. Vhodnost konkrétního mezinárodního holdingu závisí na individuálních cílech a velikosti majetku, který bude holdingovou strukturu tvořit. V souladu s těmito předpoklady mají být související náklady.