Svěřenské fondy

Svěřenský fond je  soubor majetku vyčleněný z vlastnictví zakladatele, určený ke zvláštnímu účelu a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného (beneficienta). Majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo svěřenský fond vytváří (zakladatel), a stává se spravovaným majetkem bez vlastníka. 

Svěřenský fond není právnická osoba, nemá právní subjektivitu. Zároveň není ani věcí v právním smyslu, a tudíž není předmětem právních vztahů.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Rostoucí zájem našich klientů o tuto službu nás vedl k vyčlenění několika našich odborníků na svěřenské fondy a ke vzniku nové značky Norfolk Trust Management, pod kterou vám nyní můžeme nabídnout ty nejlepší služby spojené s touto problematikou.

________________________________________________________________________________________________________________________

Svěřenské fondy mohou sloužit veřejně prospěšnému nebo soukromému účelu. Za veřejně prospěšný účel je považována činnost, kdy část majetku je vyčleněna na účel nesloužící původnímu zakladateli (charitativní činnost, poskytování stipendií apod).

Mezi soukromé příklady využití svěřenského fondu typicky patří:

  • Investování a správa majetku za účelem zisku - výhodou ovládání majetku prostřednictvím svěřenského fondu je dlouhodobost a kontinuita nezávisle na dalších fyzických nebo právnických osobách. Bezpečně je zabráněno nežádoucím překotným změnám (prodej rodinného jmění, rozdrobení majetku na více dědiců nebo dopady rozvodového řízení).
  • Ochrana majetku – oddělením majetku od původního vlastníka je docíleno nejvyššího možného stupně ochrany. Majetek nepatří žádné fyzické ani právnické osobě, a  je pouze spravován nebo pouze držen ve prospěch beneficientů.
  • Ochrana soukromí beneficienta  – vlastník ani beneficient nefigurují  ve veřejně dostupných databázích. Beneficient tak může užívat majetek bez ztráty soukromí.
  • Distribuce majetku – české i slovenské zákony určují, jak má být naloženo s majetkem v dědickém řízení, při rozvodu a v dalších životních situacích. Vyčleněný majetek je proti všem těmto regulacím imunní. Distribuce majetku může být nerovnoměrná, mít stanovené podmínky a plnit vůli původního vlastníka, v širším spektru aspektů mohou být stanoveny konkrétní podmínky.
  • Ochrana před nepřátelským převzetím – majetek dobře chráněný svěřenským fondem je téměř imunní vůči nepřátelskému převzetí. 
  • Zajištění mezigenerační kontinuity – co jedna generace naspoří, druhá utratí. Často bohužel nejde o klišé, ale o reálné příběhy rodinných firem. Vyčlenění majetku do speciální entity účinně snižuje riziko nepodařené mezigenerační výměny.

Naše služby v oblasti správy svěřenských fondů

Akont se začal svěřenskými fondy zabývat již od roku 2014, kdy byly implementovány do českých právních předpisů jako součást rekodifikace Občanského zákoníku.

Rostoucí zájem našich klientů o tento instrument vedl na počátku roku 2018 ke vzniku specializované společnosti, která naše služby v oblasti správy svěřenských fondů zastřešuje.

Nová společnost nese název Norfolk Trust Management s.r.o. a pod její hlavičkou poskytuje náš tým odborníků tyto služby:

  • poradenství při vzniku svěřenského fondu,
  • výkon funkce svěřenského správce/protektora,
  • poradenství v průběhu existence svěřenského fondu a v okamžiku jeho zániku,
  • vedení účetnictví svěřenského fondu.

Více informací o svěřenských fondech a výše uvedených službách naleznete na webových stránkách www.norfolktrust.cz