Poskytnutie sídla a prenájom kancelárie v zahraničí

Poskytnutie sídla a pronájom kancelárie v zahraničí

Reprezentatívne sídlo spoločnosti sa nemusí obmedzovať iba na Slovensko alebo Českú republiku. Prostredníctvom dlhodobých a spoľahlivých zahraničných partnerov Vám môžeme zaistiť administratívne sídlo alebo prenájom kancelárie nielen vo väčšine krajín Európskej Únie,  ale v mnohých ďalších krajinách sveta. Kancelárie spoločnosti v zahraničí nemajú dopad iba v oblasti imidžu. Dôležité sú tiež z daňových dôvodov, najmä v určovaní takzvaného miesta vedenia, pokiaľ je s existenciou kancelárie spojená patričná miestna substancia.

Jednotlivé európske štáty sa dlhodobo stretávajú s deficitmi štátnych rozpočtov a logickým krokom k napraveniu tohto stavu je zvýšenie efektivity výberu daní. K splneniu tohto cieľa majú štáty rad nástrojov vyvíjajúcich značný tlak na daňových poplatníkov. Jedným zo silných nástrojov,  zatiaľ skôr čakajúcim na masové využitie, je takzvaný princíp riadenia a kontroly alebo miesto vedenia spoločnosti. Podľa tohto princípu štát považuje za svoje daňové subjekty nie iba spoločnosti založené v jeho jurisdikcii, ale taktiež firmy majúce v danom štáte skutočné vedenie. Tak isto podľa vzorovej zmluvy OECD je rozhodujúcim faktorom pri určovaní daňovej rezidencie miesto skutočného vedenia, nie iba adresa sídla.

Ako definovať skutočné sídlo spoločnosti

S určením skutočného sídla vedenia sa stretávajú všetky štáty. Definovať presné parametre sídla spoločnosti nie je možné, viac-menej platí niekoľko všeobecných faktorov zaisťujúcich, že spoločnosť bude v danej jurisdikcii rešpektovaná ako rezidentná.

Kancelária – firma by mala disponovať jasne vymedzenými kancelárskymi priestormi, ktoré budú vybavením zodpovedať činnosti spoločnosti. Neexistuje pravidlo, či majú byť kancelárie samostatné alebo zdieľané, opäť platí primeranosť kancelárie k veľkosti firmy a jej podnikateľským aktivitám. V krajine, o ktorej daňovú rezidenciu firma usiluje, by mali byť archivované aj záznamy o spoločnosti (účtovné knihy, daňové priznania a ďalšia dokumentácia).

Zamestnanci – firma by mala disponovať zodpovedajúcim počtom zamestnancov, prípadne externých pracovníkov odmeňovaných zodpovedajúcim platom či inou formou odmeny, opäť podľa typu a rozsahu činnosti.

Kontakty – dôveryhodnosti spoločnosti výrazne napomáhajú webové stránky, možnosť kontaktovať firmu telefonicky, faxom prípadne ďalšími prostriedkami.

Riadenie spoločnosti – má sa preukazne odohrávať v mieste vedenia a malo by byť vykonávané štatutárnym orgánom (konateľ, predstavenstvo) a vlastníkmi. Je vhodné, aby bolo možné preukázať túto skutočnosť záznamami zo stretnutí a ďalšími materiálmi. Štatutárny orgán by sa mal stretávať najlepšie pravidelne, minimálne však pred každým prevedením závažného rozhodnutia (fúzia, akvizícia, výplata dividend a pod.). Je vhodné archivovať cestovné doklady, zápisy zo stretnutí a ďalšie záznamy preukazujúce, že stretnutie skutočne prebehlo.

Riešenie: Presun časti podnikania alebo aktívny manažment

Stav, kedy je spoločnosť nespochybniteľne považovaná za daňovo rezidentnú, je možné dosiahnuť dvoma spôsobmi. Prvou cestou sa vydávajú predovšetkým veľké nadnárodné koncerny presúvajúce do zahraničia časť zamestnancov. Tento mimoriadne nákladný krok však prináša výhody až veľkým hráčom. Väčšina spoločností v praxi využíva iný prístup. Aktívny manažment spoločnosti je outsourcovaný na špecializovaného dodávateľa zaisťujúceho všetku potrebnú správu. Firma tak nemusí zabezpečovať presun svojich zamestnancov a vyhovie i prísnym kritériám na určenie miesta skutočného vedenia.

Sídlo spoločnosti zodpovedajúce požiadavkám štátnej správy je možné zaistiť v mnohých krajinách EÚ i sveta. Medzi najobvyklejšie miesta v Európe patria hlavne mestá Cyprus, Veľká Británia alebo Holandsko. V USA sú sídla volené podľa konkrétneho účelu spoločnosti. Postupne rastie dopyt aj po sídlach spoločností v Dubaji, Hongkongu alebo Singapure.