Daňové a účtovné poradenstvo v SR a ČR

Daňové a účtovné poradenstvo v SR a ČR

Hľadáte spôsob ako sa v Slovenskej republike vyhnúť chybným daňovým nastaveniam a využiť dostupné daňové úspory? Služby daňového a účtovného poradenstva poskytujeme poradcami certifikovanými v KDP ČR. Našim cieľom je dosiahnutie vysokej daňovej efektivity za súčasnej minimalizácie rizík plynúcich z nevhodných daňových nastavení. Služby staviame na odborníkoch s dlhoročnou skúsenosťou v odbore. Náš tím kladie dôraz na reálne potreby podnikateľov a prináša riešenie individuálnych požiadaviek.

Daňové poradenstvo pre právnické osoby

Sústredíme sa predovšetkým na nastavenie dlhodobej daňovej stratégie zodpovedajúcej súčasným i budúcim potrebám spoločnosti. Súčasťou strategického návrhu je identifikácia a vyhodnotenie rizík a následné vyhľadanie možností ako im predchádzať. Riešime daň z príjmu právnických osôb, DPH, diaľničnú daň, daň z nehnuteľných vecí, a to vrátane zasadenia do medzinárodného daňového rámca.

Účtovníctvo, audity, účtovné poradenstvo

Ponúkame vedenie účtovníctva spôsobom zlepšujúcim kontrolu nad celou spoločnosťou. Riešime finančné, manažérske i mzdové účtovníctvo, vrátane tvorby účtovných závierok. Naše služby zahŕňajú kompletnú tvorbu účtovníctva pre nové spoločnosti, reštrukturalizáciu aktuálneho účtovníctva pre zabehnuté firmy a účtovné poradenstvo pre riešenie aktuálnych problémov.

V súlade s najlepšou súčasnou praxou poskytujeme: 

  • ročnú účtovnú závierku a audit
  • zostavenie súvahy, výsledovky, výkazu cash flow a výkazu o zmenách vlastného kapitálu
  • vypracovanie vnútorných smerníc a nastavenie účtovej osnovy
  • vedenie účtu hotovosti a bankových operácií
  • evidenciu a spracovanie záväzkov a pohľadávok
  • evidenciu drobného a dlhodobého majetku vrátane odpisov
  • inventárne zápis

Reporting

Našim cieľom v oblasti reportingu je získať pre klientov – z ich firemného účtovníctva – čo najviac informácií, ktoré im umožnia lepšie a efektívnejšie riadenie spoločnosti. Každý reporting má svoje špecifiká, preto vychádzame výhradne zo špecifických potrieb klienta. Zameriavame sa na analýzu interných procesov a ich následné zlepšenie. Tak isto staviame nové interné procesy, ku ktorým vytvárame interné účtovné smernice. Kvalitný reporting je neoddeliteľnou súčasťou daňového a účtovného poradenstva.

Administrácia DPH

Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou korporátnych služieb u zahraničných aj domácich spoločností je administrácia povinností súvisiacich s daňou z pridanej hodnoty. Naši daňoví špecialisti poskytujú všetky služby spojené s registráciou a následnou správou DPH, a to u domácich aj zahraničných spoločností. Medzi najčastejšie využívané služby spadá:

  • Registrácia k DPH – vykonávame registráciu spoločností k DPH na Slovensku, v Českej republike a v mnohých ďalších krajinách v rámci EÚ.
  • Podanie daňového priznania – pravidelné spracovanie DPH podkladov a podávanie daňového priznania je jednou z kľúčových administratívnych povinností každej spoločnosti.
  • Konzultácia – odporučenie riešenia konkrétnych daňových prípadov a situácií spojených s optimalizáciou daňovej povinnosti.