Bankové účty

bankové poradenstvo

Spoločnosť Akont poskytuje svým klientom komplexný poradenský servis zahrňujúci vytipovanie vhodnej banky, poradenstvo pri príprave podkladov pre celý proces otvorenia bankových účtov a ďalšie služby súvisiace s otvorením a prevádzkou účtov. Bankový účet otvára výhradne klient. Dôvodom je, aby vo vzťahu klient - banka neexistoval akýkoľvek medzičlánok. Vo svetle neustále sa sprísňujúcich bankových regulácií je odborné poradenstvo kľúčom k rýchlemu otvoreniu bankového účtu za priaznivých podmienok. Bankové služby sú dôležitou súčasťou nielen korporátnych riešení, ale tiež pre správu súkromného majetku. 

Podobu súčasného bankového sveta určuje prísny dohľad štátov i centrálnych bánk nad legálnym pôvodom peňazí, ktorý je riadený súborom medzinárodných platných zákonov proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML, Anti-money laundering). Tieto pravidlá musí rešpektovať každá banka, ktorá chce byť zapojená v medzinárodnom systéme, pričom aj veľké bankové domy dostávajú za porušenie pravidiel veľmi citeľné pokuty v stovkách miliónov až v miliardách dolárov.

Bankové účty: Zásady výberu vhodnej banky

Potreby každého klienta sú niečím špecifické a nie je možné vytvoriť jednotnú šablónu pre výber vhodnej banky. Na druhú stranu existuje množstvo všeobecných zásad, ktoré je vhodné vziať do úvahy pri výbere banky. Slúžia ako základné orientačné body pri výbere banky vlastnými silami alebo prostredníctvom poradenskej spoločnosti.

  • Anonymný bankový účet – neexistuje. Žiadna banka dodržujúca pravidlá proti praniu špinavých peňazí neotvorí anonymný bankový účet. Lákanie na anonymné účty je v lepšom prípade len klamstvo, v horšom podvod.
  • Bankové tajomstvo – krajina, v ktorej banka sídli, musí mať silnú legislatívu chrániacu súkromie každého bankového klienta. V praxi každá krajina poskytne informácie o klientovi podozrivom z nelegálnej činnosti. Hľadáme jurisdikciu, ktorá neposkytuje informácie úplne automaticky, ale až na príkaz miestneho súdu. Ten vyhovie v prípadoch podozrenia z trestnej činnosti, ale ochráni pred nezmyselnými požiadavkami a vymyslenými obvineniami.
  • Diverzifikácia  - pravidlo diverzifikácie platí aj v oblasti bankovníctva. Rovnako ako nemá byť materská spoločnosť umiestnená v krajine podstatnej pre podnikanie, nemá byť banka spravujúca väčší objem prostriedkov v krajine, kde sa nachádza stredisko životných záujmov. Diverzifikácia prináša pohodlie a istotu. Málokedy dôjde k udalostiam dopadajúcim v extrémnej podobe na viac krajín. Spravidla menšie a stredné krajiny sú k týmto udalostiam náchylnejšie. A pokiaľ by došlo v domovskej krajine k zrúteniu trhu alebo bankového sektora, je výhodnejšie zachovať úspory inde, mimo devalvačného potenciálu národnej banky. 
  • Požaduje len nevyhnutné informácie – všetky banky musia o klientoch zbierať informácie umožňujúce identifikáciu fyzickej osoby otvárajúcej účet. Dôvodom je globálna legislatíva proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Rada bánk však skúma majetkové vzťahy fyzickej osoby, príbuzných iba pre vlastné potreby a požaduje informácie pripomínajúce skôr bezpečnostnú previerku než obyčajné otvorenie bankového účtu.
  • Stabilita – je nutné mať prehľad nielen o zdraví banky, ale celého bankového sektoru v krajine. Pokiaľ je bankový účet používaný len pre platenie daní a miestnych poplatkov, nie je stabilita rozhodujúca. V prípade, že má ale dlhodobo spravovať podstatnú časť majetku, má byť stabilita banky prioritou.
  • Účel – banky sú len nástrojom, ktorý je vhodný pre určitý účel. Iný typ finančného ústavu zabezpečuje správu rodinného imania a úplne odlišný typ spravuje aktíva veľkej spoločnosti.
  • Zdanenie – rôzne jurisdikcie uvaľujú rozdielne dane na zisky plynúce z úrokov, investícií, poistení a ďalších zdrojov. Voľbou daňovo ústretovej jurisdikcie sa dá pri správe rozsiahleho majetku dosiahnuť významných úspor, ktoré majú byť v celkovej úvahe zohľadnené.

Domácu banku? 

Využitie banky v krajine, kde klient realizuje svoju obchodnú činnosť a má v nej stredisko životných záujmov, je komfortné. Komunikácia s bankármi prebieha v rodnom jazyku a je možné sa obrátiť na desiatky až stovky lokálnych pobočiek. Veľa bánk ponúka špeciálne programy pre bonitných klientov a služby lokálnych bánk vyhovujú takmer väčšine klientov. V rámci lokálnych finančných ústavov nie je možné zvoliť vyslovene nevhodnú voľbu.

Vloženie všetkých prostriedkov do miestnej banky znamená stratu diverzifikácie. Vsádza na jeden trh, na jednu centrálnu banku regulujúcu menu a takisto vykonávajúcu bankový dohľad.

Slovensko ani Česká republika nepatria medzi krajiny so silným bankovým tajomstvom. Slovenské banky sú vhodné pre správu účtov slúžiacich k platobnému styku s miestnymi subjektmi a štátnou správou. Pokiaľ klient prijme fakt, že informácie o stave účtu môžu opustiť banku bez rozhodnutia súdu, poskytnú slovenské a české banky dobrý servis pri nízkych finančných aj administratívnych nákladoch.

Alebo zahraničnú banku?

Aj napriek tomu, že sú zahraničné banky dlhodobo dostupné firmám i jednotlivcom, stále ich využíva len malé percento osôb. Dávno padla bariéra nedostupnosti, takmer všetky operácie s účtom sú prevádzateľné prostredníctvom internetového bankovníctva. Naopak dôvodov prečo sa obrátiť na zahraničnú banku, či už z EÚ alebo z tretích krajín, je veľa. Banka nachádzajúca sa, z pohľadu klientových osobných i životných záujmov, v neutrálnej jurisdikcii prináša nie len mnohokrát zmieňovanú diverzifikáciu, ale tiež značne vyššie súkromie.

Prínos pre ochranu súkromia je pri zahraničnej banke nepochybne v rovine osobnej i právnej.

V osobnej rovine je menej ohrozujúci prípadný únik informácií daný neprofesionalitou bankára, v právnej rovine musí mať akákoľvek tretia strana skutočný dôvod k prelomeniu bankového tajomstva. Najväčšou prekážkou pri zakladaní zahraničných účtov je dodržanie všetkých podmienok kladených bankou. Jednotlivé banky majú značne rozdielne požiadavky na informácie o fyzických i právnických osobách a pri nedostatočnej znalosti prostredia vzniká veľa nedorozumení, často vedúcich až k neotvoreniu účtu. Pre všetky seriózne banky je veľmi dôležité, aby bol klient dôveryhodný a bonitný. Už pri zakladaní bankového účtu musí byť zrejmé, že bude užívaný výhradne v súlade so zákonmi. 

Retailový účet alebo služby privátnej banky?

Účet v privátnej banke a retailový účet používaný pre každodennú transakciu nemajú veľa spoločného. Privátne banky vynikajú komplexnosťou služieb pre bonitnú klientelu. Hlavnou výhodou privátnych bánk je konzervatívne hospodárenie a minimálne podstupovanie rizikových transakcií. Privátne banky často spravujú majetok hnuteľných rodín po generácie.

Pre privátny typ bánk je na prvom mieste dlhodobá stabilita

Nemalé sú tiež náklady na správu majetku, bežne dosahujú úrovne 1 až 2 % z vloženej čiastky, plus poplatky za ďalšie úkony spojené so správou prostriedkov. Privátni bankári požadujú stredné až dlhodobé obdobie vloženia prostriedkov a žiaduce je ich postupné zvyšovanie. Vyslovene nevhodné je využívať banky k rýchlym transakciám alebo dokonca k vedeniu bežného podnikateľského účtu. 

Zahraničné retailové banky sú oproti tomu zamerané na štandardnú klientelu zo strany občanov i firiem. Služby i klientela zahraničných retailových bánk sa prekrývajú so službami bežne dostupnými na slovenskom bankovom trhu. Okrem prevádzky bežných bankových účtov je možné ľahko zaistiť  zhodnotenie prostriedkov určených k využitiu v dlhodobejšom horizonte. Vo väčšine prípadov je možné dohodnúť si so zahraničnými retailovými bankami vyhovujúce podmienky. 

Pre jednotlivcov môže byť pomerne zložité získať komplexný obraz poskytovaných služieb v bankovom sektore. Kvalitné poradenstvo pomôže s orientáciou v bankových účtoch a ušetrí čas i peniaze.