Onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti prinášajú množstvo výhod ťažko dosiahnuteľných inými nástrojmi. Hlavnými dôvodmi pre zastrešenie podnikateľského zámeru alebo majetku onshore spoločnosťou je univerzálnosť využitia, opora v stabilnom právnom prostredí a v neposlednom rade imidž. V mnohých onshore jurisdikciách dochádza v priebehu rokov len k malým zmenám korporátnej a daňovej legislatívy a podnikatelia majú dostatok času sa pripraviť na vopred avizované zmeny. 

Snahou vlád v zavedených onshore systémoch je nastavovať jasné pravidlá, ponechať podnikaniu voľnosť v dosahovaní ziskov a garantovať jasné a predvídateľné prostredie pre riešenie právnych sporov. Do širokej kategórie nazývanej onshore patria všetky štáty EÚ, OECD a ďalšie vyspelé štandardné ekonomiky. Termín onshore nie je jednoznačne definovaný, používame ho pre zjednodušenie a z dôvodu zachovania terminologickej kontinuity. 

Kľúčové fakty

Onshore firmy sú nástrojom korporátneho plánovania s najširšími možnosťami využitia. Sú vhodné k ovládaniu majetku a predovšetkým k podnikaniu v medzinárodnom meradle. Najväčšie výhody prinášajú onshore spoločnosti v medzinárodnom obchode, poskytovaní IT služieb, investičných či brokerských službách alebo k financovaniu a správe investičných či holdingových projektov. Spoločnosti sídliace v onshore krajinách majú povinnosti zrovnateľné so slovenskými firmami:

  • viesť účtovníctvo,
  • podávať daňové priznania,
  • spravidla tiež podliehajú auditu, prípadne konsolidácií.

V mieste rezidencie sú spoločnosti povinné odvádzať daň z príjmov právnických osôb, prípadne ďalšie miestne dane. Prednosťami onshore spoločností, najmä z Holandska, Rakúska alebo Švajčiarska je značná prestíž a dôveryhodnosť. Vysokej dôveryhodnosti sa tieto krajiny tešia najmä vďaka stabilnej legislatíve a rýchlemu rozhodovaniu súdnych sporov. Medzi klasické onshore jurisdikcie patrí Holandsko, Veľká Británia, Cyprus, Švajčiarsko, Rakúsko. Ďalej k nim zaraďujeme i ostatné krajiny EÚ a OECD.

Právne a daňové prostredie onshore jurisdikcií

Stabilné právne prostredie je spoločne s rýchlym riešením sporov pred súdom kľúčovým dôvodom voľby onshore jurisdikcií. Právne prostredie väčšiny týchto jurisdikcií má kontinuitu po desiatky rokov a zmeny zákonov sa odohrávajú po malých, často rokmi avizovaných krokoch. V porovnaní s právnym prostredím ktorejkoľvek rešpektovanej onshore jurisdikcie je Česká republika vo fáze rýchleho vývoja legislatívy, sprevádzaného nedostatočným priestorom k akceptovaniu zmien v praxi i množstvom často nechcených a nepochopených omylov.

„Právna a daňová istota znamená pri dlhodobých podnikateľských zámeroch podstatne vyšší prínos ako zdanenie.“

Ďalším kľúčovým znakom daňového prostredia onshore krajín je stabilita a ústretový prístup správcu dane. Veľa krajín umožňuje predtým konzultovať transakcie s daňovou správou a jej stanovisko má záväzný charakter. Nedochádza k situáciám, keď rozhodnutie jedného úradníka alebo súdu je nekonzistentné s iným rozhodnutím na zodpovedajúcej úrovni. Daňový poplatník má vďaka tomu podstatne vyššiu istotu, že nebude čeliť pokutám a ďalším sankciám. Daňové prehrešky sú fiškálnymi autoritami týchto krajín tvrdo a rýchlo stíhané a trestané. Pravidiel a výnimiek je v onshore jurisdikciách oveľa menej, aj napriek tomu autority dbajú na ich dôsledné dodržiavanie.

Daňový režim onshore spoločností

V porovnaní so Slovenskom alebo Českou republikou ponúkajú onshore jurisdikcie daňovo prijateľnejšie nastavenie. Daň z príjmov právnických osôb a ďalšie dane sú v týchto krajinách založené na podobných princípoch ako v SR a ČR, viac-menej sú často nastavené tak, aby prilákali určité odbory podnikania alebo konkrétne typy investícií. Pri zvažovaní optimálnej jurisdikcie je odbor podnikania dôležitým faktorom. Platí, že prakticky pre každú oblasť podnikania je možné vybrať jurisdikciu s daňovo ústretovým nastavením.

  • Holandsko alebo Cyprus sú najčastejšou voľbou pre holdingové spoločnosti, ktoré majú za úlohu spravovať dcérske firmy a kumulovať či reinvestovať zisk.
  • Maltské spoločnosti sú ideálne pre mnohé oblasti podnikania a luxemburské spoločnosti prinášajú ideálne podmienky pre obchod na svetových burzách.

Výhodný daňový režim je dosiahnutý taktiež vďaka medzinárodným zmluvám o zamedzení dvojitého zdanenia alebo iným typom bilaterálnych či multilaterálnych dohôd v daňovej oblasti. Tieto zmluvy zabezpečujú, že veľká časť príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky nie je predmetom dane z príjmov osôb v SR, ale je zdanená až na úrovni onshore spoločností, teda zahraničným príjemcom výnosov. Toto samozrejme platí aj naopak, napríklad v prípade investícií domácich firiem v zahraničí. Pri zvažovaní daňových dopadov je dôležité brať ohľad na viacej faktorov, nielen na sadzbu dane z príjmov právnických osôb, ale aj na vnútornú štruktúru daňového systému a z toho plynúcu reálnu efektívnu mieru zdanenia a už zmienené medzinárodné zmluvy o zdaňovaní cezhraničných transakcií.

Podstatná časť úvah smeruje investori k tomu, aké položky sú alebo môžu byť od zdanenia úplne oslobodené , akým spôsobom prebieha zdanenie dividend u zdroja, v mieste príjemcu a pri výplate finálnemu vlastníkovi, aké je zdanenie úrokových či licenčných platieb, alebo aký je prístup štátnych autorít k daňovo uznateľným nákladom. Vždy musí byť rešpektované pravidlo, že obmedzenie dopadu zdanenia nie je hlavným alebo jediným účelom medzinárodnej korporátnej štruktúry.

Onshore spoločnost ako nástroj ochrany súkromia

Cenenou vlastnosťou onshore jurisdikcií je prístup úradov k súkromiu vlastníka. Česká republika rovnako ako ďalšie nové členské krajiny EÚ presadzuje prístup, kedy podnikateľ musí v obchodnom registri uviesť o svojej spoločnosti a sebe maximum informácii. Tieto sú väčšinou prístupné komukoľvek zadarmo a sú zahrnuté do ďalších databáz. Prepojením záznamov z obchodného registra, zbierky listín, katastra nehnuteľností a obyčajného internetového vyhľadávača je jednoduché vytvoriť relatívne presnú mapu majetku podnikateľa, jeho väzieb alebo dokonca zmapovať časť jeho osobných príjmov.

Obmedzenie súkromia, ktorému čelia podnikatelia, je vo svete málo zaužívané, je typické predovšetkým pre región strednej a východnej Európy, viac-menej podobné tendencie nie sú výnimkou ani v krajinách západnej Európy. Štát obhajuje zasahovanie do súkromia podnikateľov  odôvodnením, že sa jedná o predmet verejného záujmu. Je zdôrazňovaná téza, že každý má právo vedieť, s kým alebo s čím podnikateľ obchoduje, za aké ceny a ako ziskové je jeho podnikanie.

„Súkromie akcionára má v onshore jurisdikciách podstatne vyššie váhu!“

Obvyklým režimom onshore jurisdikcií je prístup, kedy sú vyžadované informácie o konateľoch, účtovných závierkach spoločností a informácie o akcionárovi. Ide však o informácie, ktoré nie sú väčšinou kedykoľvek zadarmo dostupné širokej verejnosti. Verejne a zadarmo bývajú dostupné len základné informácie umožňujúce overiť existenciu spoločnosti, jej sídlo apod. Väčšina ďalších informácií býva dostupná za poplatok, prípadne nie je verejne nedostupná.

Onshore spoločnosti a ich využitie

V medzinárodnom korporátnom plánovaní je onshore spoločnosť považovaná za výrazne univerzálny a mnohostranne využiteľný nástroj. V praxi je možné pre každý obor podnikania nájsť vhodnú jurisdikciu. Priaznivý je režim zdanenia. Daň z príjmov právnických osôb, výplata dividend, príjmy plynúce z poskytovania licencií a mnohé ďalšie činnosti sú zdanené podstatne ústretovejšie. Daňové výhody sú zaistené tak miestnou legislatívou, ako aj zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia chrániacimi záujmy spoločnosti.

„V porovnaní so slovenskými alebo českými firmami prinášajú onshore spoločnosti istotu stabilnejšieho právneho i daňového prostredia bez neustálych zmien.“

Stabilný právny systém a dobrá vymáhateľnosť práva prinášajú spoločnostiam s mnohými onshore jurisdikciami prestíž na vyššej úrovni akú ponúkajú slovenské spoločnosti. Veľa zahraničných obchodných partnerov z týchto dôvodov uprednostňuje obchodné vzťahy so spoločnosťami z onshore jurisdikcií. Prednosťou stabilného podnikateľského prostredia je jednoduchšie a menej nákladné plnenie požiadaviek štátnej správy, podnikateľ sa nemusí prispôsobovať častým novelám zákonov a zmenám mnohých ďalších pravidiel.

PrednostiSlabiny
Univerzáľnosť využitia Administrativní náklady
Stabilné právne a daňové prostredie
Prestíž zahraničnej spoločnosti
Ochrana súkromia vlastníka
Výhodný režim zdanenia zisku

Veľmi častým motívom k zapojeniu onshore spoločnosti do korporátnej štruktúry je vysoký dôraz na ochranu súkromia vlastníka spoločnosti. Zadarmo sú vo väčšine jurisdikcií prístupné len základné informácie o spoločnosti, ďalšie dáta sú k dispozícii za poplatok alebo len štátnym autoritám. Onshore spoločnosti majú pred sebou stabilnú perspektívu danú tým, že sú zároveň výsledkom skutočne dlhodobého právneho vývoja a medzinárodnej daňovej konkurencie a majú silnú oporu v medzinárodnom aj  európskom práve.