Offshore spoločnosti

Offshore spoločnosti

Offshore spoločnosti plnia v medzinárodnom korporátnom plánovaní mnohé úlohy pri zachovaní nízkych prevádzkových nákladov. Za offshore spoločnosti sú považované firmy sídliace mimo členských krajín EÚ a OECD, nachádzajúce sa v krajinách zdaňujúcich spoločnosti len paušálnymi daňami či poplatkami. Definícia pojmu offshore má veľa možných prístupov, môžeme sa na ňu pozerať z pohľadu teritoriálneho, daňového, administratívneho či z pohľadu imidžu.

V mnohých krajinách nemôžeme  jednoznačne určiť, či spadajú do kategórie offshore, onshore alebo sa nachádzajú na rozhraní týchto dvoch kategórií. Kategorizácia krajín na offshore a onshore je teda značne nepresná a používame ju hlavne kvôli zachovaniu terminologickej kontinuity. Podstatnou výhodou offshore firiem je vysoký stupeň ochrany súkromia, stabilné právne a daňové prostredie s minimálnymi požiadavkami na administratívu. Tieto vlastnosti predurčujú offshore spoločnosti k využitiu v úlohe materských (alebo tzv. ,,supermaterských spoločností") chrániacich vlastnícke práva a súkromie vlastníka. Prípadne sú tieto spoločnosti zriaďované k ovládaniu iných typov majetkov a k jednoduchému a flexibilnému nastaveniu vlastníckych vzťahov.

Kľúčové fakty

Offshore spoločnosti patria k štandardným nástrojom medzinárodného korporátneho plánovania. Sú najčastejšie využívané k ovládaniu majetku (hnuteľného aj nehnuteľného) a v úlohe materskej spoločnosti ako medzinárodný holding. Pre tieto činnosti je offshore spoločnosť predurčená vďaka vysokej ochrane súkromia kombinovanej s minimálnou administratívou a nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Poskytovaná miera súkromia prináša vlastníkovi spoločnosti istotu, že verejnosť prakticky žiadne informácie o spoločnosti alebo jej štruktúre nezistí. Príjmy offshore spoločností, dosiahnuté aktivitami mimo územia danej krajiny, nepodliehajú dani z príjmov vôbec alebo len určitému typu paušálneho zdanenia.

Právne a daňové prostredie offshore jurisdikcií

Krajín spĺňajúcich všeobecné charakteristiky offshore jurisdikcií je veľké množstvo a v prípade prísnej aplikácie množstva charakteristík, ktoré pre offshore existujú, je možné medzi ne zaradiť aj veľa štandardných jurisdikcií. Od malých izolovaných ostrovných štátov ako Marschallove ostrovy až po významné ekonomicky vyspelé krajiny ako napr. Spojené arabské emiráty, Hongkong či Singapur. Rôznorodosť v právnom prostredí, hospodárskej a politickej stabilite je podstatne vyššia ako v onshore krajinách. Z tohto dôvodu je nevyhnutné využívať spoľahlivú offshore jurisdikciu, pri ktorej nehrozia turbulentné zmeny prostredia. V spoľahlivých jurisdikciách majú firmy oporu v nekomplikovanom, podnikateľsky prívetivom a stabilnom právnom systéme. Medzi najčastejšie využívané patria napríklad:

  • Gibraltár
  • Hongkong

Právny a daňový systém kladie na offshore spoločnosti minimum nárokov, štátna regulácia do súkromnej sféry príliš nezasahuje a sústreďuje sa na kontrolu a vymáhanie obmedzeného množstva pravidiel. Vyspelé a stabilné offshore jurisdikcie sa opierajú o výkonný a právny rámec umožňujúci rýchle a relatívne predvídateľné verdikty. Rovnako v prípade, ak spoločnosť nedodržuje niektoré z pravidiel, býva činnosť štátnych orgánov rýchla.

Kĺúčovou výhodou offshore spoločností je zachovanie vysokej miery súkromia vlastníka.

V mnohých krajinách neexistuje obdoba obchodného registra centralizujúceho informácie, ani povinnosť viesť písomné účtovné záznamy. Tieto vlastnosti robia spoločnosti optimálnymi pre ovládanie majetku, s ktorým nechce byť vlastník verejne spájaný. Za určitých podmienok je možné využiť offshore spoločnosti pre aktívnu obchodnú činnosť. Výrazne obmedzené je využitie v prípadoch, kedy je dôležitá existencia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a preukázanie rezidencie spoločnosti, príjemcu výnosov zo zdroja na území iného štátu. V mnohých prípadoch sú rôzne typy výnosov vyplácané do offshore krajín predmetom zrážkovej dane. Otázkou môže byť tiež dôveryhodnosť týchto spoločností v očiach obchodných partnerov, bánk a iných subjektov.

Offshore prostredie však neprináša len pozitíva. Ak spoločnosť sídli v offshore jurisdikcii, musí sa vyrovnať s negatívnym imidžom menej dôveryhodného obchodného partnera. Vo väčšine krajín obchodné vzťahy či vlastnícke väzby s offshore spoločnosťou automaticky znamenajú vyššiu pozornosť správcu dane.

Daňový režim offshore spoločností

Dôležitým poznávacím znakom offshore spoločnosti je, že v danej jurisdikcii zdaňuje svoje príjmy zo zahraničia, obchodná činnosť v mieste sídla je neprípustná. Spoločnosť platí len paušálny poplatok za existenciu. Žiadne ďalšie dane, či už daň z príjmov právnických osôb alebo zdanenie dividend nie sú na spoločnosti uvaľované. 

Transakcie s offshore jurisdikciami bývajú zaťažované zrážkovou daňou, ktorá v prípadě SR činí 35 %.

Offshore spoločnosti samotné nemajú z daňového hľadiska významné využitie. V úplnej väčšine prípadov dochádza k zdaneniu zisku v krajine pôvodu. To je dôsledkom absencie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia medzi úplnou väčšinou offshore jurisdikcií a vyspelými ekonomikami. Vyspelé krajiny sa týmito krokmi chránia pred daňovým dumpingom a odlivom kapitálu.

Offshore spoločnost ako nástroj ochrany súkromia

Najväčším prínosom zapojenia offshore spoločností do korporátnych štruktúr je veľmi vysoká ochrana súkromia vlastníka. Prvým podstatným faktorom ochrany súkromia je skutočnosť, že od offshore spoločností je vyžadované v porovnaní s onshore spoločnosťami podstatne  menšie množstvo informácií. V mnohých krajinách nie je povinnosť viesť účtovné záznamy a skutoční vlastníci nemusí byť uvedeni na obchodných registroch.

V súčasnosti aj v strednodobom horizonte tak budú offshore spoločnosti ideálnym nástrojom na ochranu akcionára pred verejnosťou a budú umožňovať ľahké zmeny vo vlastníckej štruktúre bez nutnosti rozsiahlej a nákladnej administratívy.

Offshore spoločnosti a ich využitie

Offshore spoločnosti sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých moderných korporátnych štruktúr a vďaka nízkym administratívnym nákladom sú cenovo dostupné. Ich účelom je predovšetkým zastrešenie majetku a jeho vyčlenenie pre zabezpečenie právnej ochrany. Podstatný je tiež veľmi silný stupeň ochrany súkromia pred verejnosťou. Uvedené vlastnosti robia zo spoločnosti ideálny nástroj pre ovládanie hnuteľného a nehnuteľného majetku, s ktorým nechce byť vlastník spájaný.

Ak spoločnost ovláda majetok podliehajúci registrácii (nehnuteľnosti, verejne obchodovateľné akcie apod.) ako konečný vlastník vždy vystupuje offshore spoločnosť.

Predovšetkým z daňových dôvodov sú offshore spoločnosti, až na výnimky, nevhodné k aktívnej obchodnej činnosti. Využiteľnosť pre obchodné účely znižuje tiež vyššie reputačné riziko. Offshore spoločnosti sú z dôvodu minima verejne dostupných informácií často považované za menej dôveryhodné ako spoločnosti z onshore jurisdikcií.

PrednostiSlabiny
Stabilné právne a daňové prostredie Slabý imidž, nižšia dôveryhodnosť
Ústretovosť k zahraničnému kapitálu Obmedzená využiteľnosť v daňovom plánovaní
Vysoká ochrana súkromia Obmedzená využiteľnosť k podnikaniu
Zdanenie príjmov paušálnym poplatkom Niektoré jurisdikcie právne nestabilné
Minimálne administratívne požiadavky
Nízke administratívne náklady