Medzinárodné korporátne štruktúry

Plánovanie, nastavenie, tvorba a správa korporátnych štruktúr patrí k najčastejším cestám k dosiahnutiu požadovaných cieľov a ich dlhodobému plneniu. Základom korporátnych štruktúr sú nielen štandardné spoločnosti, ale aj ďalšie nástroje ako trusty, nadácie, zverenské fondy, investičné fondy umiestnené v rôznych svetových jurisdikciách. Samotné spoločnosti tvoria stavebné kamene rozsiahlych riešení. Nevyhnutnou súčasťou každej štruktúry je premyslené nastavenie vzťahov medzi jednotlivými prvkami štruktúry ako z pohľadu vlastníctva, tak aj z pohľadu účtovného, daňového a právneho. Pri medzinárodných korporátnych štruktúrach hrajú dôležitú úlohu nielen miestne predpisy, ale aj rôzne typy medzinárodných zmlúv.

Onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti sú všeobecne chápané ako spoločnosti sídliace v členských štátoch EÚ a OECD, v mnohých ďalších ekonomicky vyspelých krajinách, vrátane Slovenska a Českej republiky. Obsah pojmu onshore má nielen svoj teritoriálny aspekt, ale najmä sú do úvahy brané ďalšie aspekty, ktoré súvisia s celkovým právnym a regulatívnym prostredím krajiny, kde je takáto spoločnosť založená. Právne, účtovné a daňové nastavenia sú v takýchto krajinách vo všeobecnej rovine podobné povinnostiam českých spoločností. Najčastejším spôsobom využitia onshore spoločností je zapojenie do medzinárodného obchodu, dosiahnutie vyššej prestíže alebo zaistenie stabilného právneho prostredia v rámci snahy o ochranu majetku. Hlavným motívom k využívaniu onshore spoločností je snaha o dosiahnutie stabilnejšieho a priaznivejšieho právneho a podnikateľského prostredia, ako dokáže ponúknuť Slovenská alebo Česká republika. Takisto v rámci medzinárodného daňového plánovania majú onshore spoločnosti svoju nezastupiteľnú úlohu.

Offshore spoločnosti

Za offshore spoločnosti sú najčastejšie považované spoločnosti sídliace mimo EÚ a nečlenské štáty OECD, predovšetkým v karibských štátoch a ďalších ostrovných jurisdikciách. Definícia pojmu offshore má tiež veľa rôznych aspektov. Väčšinou ide o spoločnosti sídliace v krajinách s preferenčným daňovým režimom, nízkou mierou regulácie a výrazne nižšími nárokmi na administratívne povinnosti. Nielen z tohto dôvodu je využiteľnosť týchto spoločností v korporátnom a daňovom plánovaní obmedzená. Vzhľadom na výrazne obmedzenú využiteľnosť zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia sú niektoré medzinárodné transakcie zaťažené zrážkovými či zaisťovacími daňami. Taktiež všeobecne vnímaný imidž či prestíž takýchto jurisdikcií je samozrejme nižší ako pri onshore spoločnostiach. Naopak výhodou je vysoká miera ochrany súkromia vlastníka a už spomenuté minimálne administratívne a daňové povinnosti.

Medzinárodné holdingy 

Podstatou medzinárodného holdingu je kombinácia viac spoločností z rôznorodých onshore a offshore jurisdikcií. Cieľom medzinárodného holdingu je využitie silných stránok jednotlivých krajín a potlačenie tých slabých. Kombinácia väčšieho počtu spoločností v medzinárodnom holdingu a správne nastavenie vzťahov medzi nimi môže predstavovať univerzálne riešenie zodpovedajúce širokému spektru potrieb a cieľov. Veľké nadnárodné holdingy obsahujú desiatky spoločností, ale dostatočnú efektivitu a využiteľnosť je možné dosiahnuť už prepojením troch alebo štyroch vhodne zvolených spoločností.

Trusty, nadácie, zverenské fondy

Tieto nástroje majú na rozdiel od univerzálne použiteľných spoločnosti obmedzenejšiu, respektíve oveľa špecifickejšiu možnosť využitia. Jednostrannosť alebo skôr špecifická využiteľnosť je kompenzovaná unikátnymi vlastnosťami mimo možností štandardných onshore alebo offshore spoločností. Pri vhodnom nastavení majú nadácie, trusty, zverenské fondy, investičné fondy a ďalšie podobné nástroje svoju nezastupiteľnú úlohu v dlhodobej správe a právnej ochrane investícií, majetku a súkromia.

Slovenské a české spoločnosti

Spoločnosti sídliace na Slovensku a v Českej republike sú zvyčajne súčasťou medzinárodných korporátnych štruktúr. Ich výhodou je vedenie administratívy podľa známych pravidiel v rodnom jazyku. Ďalším prínosom je jednoduchosť obchodného styku so slovenskými partnermi. Medzi nevýhody slovenských a českých spoločnosti patrí predovšetkým závislosť na domácom právnom systéme a reguláciách. Ako tzv. onshore spoločnosti, navyše so sídlom v EÚ, sú slovenské a české spoločnosti často využívané v medzinárodných obchodných a holdingových štruktúrach, nielen z dôvodu imidžu, ale aj z dôvodu ich vlastností v rámci medzinárodného zdanenia.