Redukcia administratívnych nákladov

Redukcia administratívnych nákladov

Slovenský daňový systém patrí k tým zložitejším na svete. Podľa štatistík Svetovej banky priemerná slovenská  firma spotrebuje len na správu daní zhruba 200 hodín ročne, čo je ale polovica z toho, koľko času strávi správou daní česká firma. Daňový systém založený na mnohých výnimkách a veľkom množstve nejednoznačných či nejasných ustanovení má za následok buď platenie neprimerane vysokých daní, alebo rozsiahlu administratívnu záťaž.

Dane však neznamenajú jedinú administratívnu obtiaž, ktorej slovenské spoločnosti čelia. Významné náklady sú späté s vedením účtovníctva, auditom a mnohými ďalšími činnosťami nesúvisiacimi s primárnou činnosťou spoločnosti, s vytváraním zisku.

Základným pravidlom redukcie administratívnych nákladov má byť minimalizácia administratívnych povinností prostredníctvom ústretovejších zahraničných jurisdikcií.

Prostredníctvom zahraničných spoločností je možné značnú časť administratívnych procesov preniesť a využiť ústretovejšie nastavené legislatívy. Zahraničné spoločnosti prinášajú výhody najmä vlastníkom ovládajúcim spoločnosti vo väčšom počte krajín. Konsolidovaná účtovná závierka podľa slovenského práva môže so sebou v niektorých prípadoch niesť podstatne viac nákladov a neistôt, ako keď je podávaná materskou spoločnosťou so sídlom v zahraničí.

Dane, účtovníctvo a audit 

V mnohých krajinách vyžaduje príprava daňového priznania podstatne menej podkladov pre správcu dane. To prináša nie len menej času stráveného výpočtom daňovej povinnosti a odvodov daní, ale predovšetkým výrazne menší priestor k chybám. Do celkovej kalkulácie nákladov spojených s odvodom daní patrí tiež pravdepodobnosť následnej kontroly, objem požadovaných dokumentov, aj celkový prístup úradov. Minimálne nároky na všetky spoločnosti majú offshore jurisdikcie. Pokiaľ spoločnosť nevyvíja činnosť na území krajiny svojho sídla, platí len fixné poplatky alebo paušálnu daň a kontrola zo strany správcu dane je krajne nepravdepodobná. V onshore krajinách sú pravidla prísnejšie, ale v mnohých destináciách ponechávajú podnikateľom viac času na podnikanie a nepožierajú čas a náklady v takej miere, ako v SR. Offshore jurisdikcie majú na evidovanie finančnej situácie spoločnosti, podobu účtovných výkazov a na ich povinné zverejňovanie relatívne mierne požiadavky. Taktiež v mnohých onshore krajinách môže byť administratívna náročnosť niektorých typov účtovných výkazov alebo priznaní podstatne nižšia, než na akú sú zvyknutí slovenskí podnikatelia. 

Významné zníženie administratívnych nákladov je dosiahnuteľné vedením účtovníctva v zahraničí.

S vedením účtovných záznamov a s daňovou agendou súvisí taktiež audit, predovšetkým jeho náročnosť a s ním spojená cena. Vo väčšine krajín OECD je audit účtovnej závierky pri splnení definovaných podmienok nevyhnutnou súčasťou korporátnej administratívy. Audit má za cieľ nezávisle overiť vierohodnosť účtovnej závierky a jej súlad s pravidlami danej jurisdikcie. V krajinách známych nižšou administratívnou záťažou (Malta, Cyprus) je audit relatívne menej časovo aj finančne nákladnou procedúrou.

Redukcia administratívnej záťaže nespočíva len v plnení povinností menšieho rozsahu. Rovnako podstatný je prístup samotných audítorov a taktiež daňovej správy. Každá kontrola znamená pre spoločnosť záťaž a náklady. Všetky offshore jurisdikcie a niekoľko onshore jurisdikcií vykonáva daňovú kontrolu firiem len na základe zistených a podložených informácii, nie preto, aby len vykázali činnosť. Primárne sa sústredia na spoločnosti neplniace zákonné požiadavky a tie následne podrobia detailnej kontrole.

Redukcia administratívnych nákladov alebo silný imidž?

Smerovať podnikanie výhradne k minimálnej daňovej záťaži môže byť v mnohých ohľadoch nevýhodné. Krajiny ako Anguilla, Marshallove ostrovy a podobné offshore jurisdikcie kladú na spoločnosti minimum administratívnych požiadaviek, spoločnosť však nemá na druhej strane možnosť obchodným partnerom dôveryhodne preukázať veľa informácií, ktoré by nezávisle doložili kľúčové fakty o spoločnosti. Z dôvodu neschopnosti overiť si niektoré tvrdenia konateľov alebo akcionárov sa môže takáto spoločnosť stať pre niektorých partnerov menej dôveryhodnou.

Je vhodné hľadať rovnováhu medzi jednoduchou administratívou spoločnosti a jej dôveryhodnosťou. Pre mnoho účelov plne postačuje využiť rešpektovanú offshore jurisdikciu, ako napríklad Gibtraltar. Pre veľkú časť medzinárodných štruktúr prináša rovnováhu medzi dôveryhodnosťou a ľahkou administratívou Cyprus. Veľké spoločnosti, ktoré majú zámer verejne upísať svoje akcie na niektorej z európskych búrz, využijú skôr Holandsko známe hlavne v posledných rokoch prísnou reguláciou všetkých aspektov podnikania. Prísny dohľad a kontrola je pre investorov zárukou, že spoločnosť je riadne riadená a účtovné výkazy zodpovedajú realite, čo je pre dôveryhodné obchodovanie na burze kľúčové. 

Nie všetky administratívne procesy je možné optimalizovať

Miera činností, ktoré je možné vykonávať prostredníctvom zahraničných spoločností je obmedzená. Najmä v službách a medzinárodnom obchode sa dá presunúť veľmi významná časť administratívnych povinností do zahraničia. Agendu spojenú s vedením slovenskej spoločnosti nie je možné presunúť. Daňové, mzdové a účtovné povinnosti slovenského subjektu musia byť plnené na území SR a podľa miestnych zákonov.

Na druhú stranu je v mnohých prípadoch nevýhodné, ak je v slovenskom prostredí realizovaná konsolidovaná účtovná závierka za celú medzinárodnú korporátnu štruktúru. V Slovenskej republike by mali spoločnosti a predovšetkým rozsiahlejšie holdingové zoskupenia vykonávať len nevyhnutné administratívne úlohy v oblasti daní, vedenia účtovníctva a auditu. Pre efektívnu redukciu administratívnych nákladov by maximum činností malo byť vykonávaných v ústretovejších a stabilnejších jurisdikciách.