Obmedzenie rizík podnikania

Obmedzenie rizík podnikania

Podnikanie aj obyčajné vlastníctvo majetku znamená ochotu podstupovať veľa rizík v oblasti právnej, daňovej, informačnej, personálnej a mnohých ďalších. Všeobecne platí, že riziká nie je možné úplne eliminovať. Musíme hľadať cestu, ako za primeraných nákladov maximalizovať ochranu pred hrozbami. Pri dôkladnom zvažovaní vždy objavíme mnoho ďalších problematických situácií, na ktoré sa môžeme pripraviť. Má to ale zmysel? Pri rozhodovaní, do akých opatrení investovať čas a peniaze je zásadná správna identifikácia rizík a následné nastavenie tomu zodpovedajúcich ochranných mechanizmov. Účinným nástrojom ochrany sú medzinárodné korporátne štruktúry zodpovedajúce konkrétnym potrebám podnikateľa.

Na prvom mieste vždy identifikácia rizík

Prvým krokom k úspešnému riadeniu rizík je ich identifikácia a pokus o reálne zhodnotenie dopadov. Analýzu rizík je treba činiť v dlhodobejšom horizonte a zvážiť pri nej ďalší rozvoj podnikania, vlastníckych alebo rodinných vzťahov. Potom delíme riziká na tie, ktoré môžeme ovplyvniť (toky informácií, kompetencie zamestnancov) a na hrozby, nad ktorými kontrolu nemáme (právne prostredie krajiny, kurzy meny, vývoj podnikateľského odvetvia). Kontrolovateľné riziká riadime a dopady nekontrolovateľných minimalizujeme, prispôsobujeme sa. Značné množstvo rizík sa nedá dopredu ani identifikovať, už vôbec nie riadiť alebo eliminovať. Je potrebné sa nie len pripraviť na konkrétne situácie, ale tiež podriadiť svoje konanie všeobecne platným zásadám právnej ochrany majetku a nevystavovať svoju osobu a majetok zbytočným hrozbám. 

Vždy platí, že vopred dobre zvolená ochrana pred podnikateľskými rizikami znamená do budúcna značnú úsporu nákladov i času. 

Aké riziká riešiť?

Každé podnikanie prináša špecifické situácie a nie je výhodné hľadať jediné univerzálne riešenie. Po nevyhnutnej identifikácii rizík prichádzajú vyhodnotenia a rozhodnutia, ktoré riziká a ako intenzívne riešiť. Pre základnú orientáciu je vhodné skúsiť si vyčísliť, aká škoda môže pri krízovej situácii vzniknúť a aká je pravdepodobnosť, že daný problém nastane. Je na zváženie, či sa zaoberať problémom s možnou škodou milión Eur a 1 % pravdepodobnosťou nákladov 100 000 Eur. Pri hľadaní cesty, ako riziká eliminovať, väčšinou nie je možné nájsť stopercentne funkčnú odpoveď, navyše platnú niekoľko rokov. V dnešnej turbulentnej dobe, kedy zmenami prechádzajú nie len slovenské zákony, ale tiež predpisy krajín OECD, by sme takúto istotu hľadali márne. Jedinou správnou odpoveďou je neocitnúť sa v zafixovanej pozícii bez možnosti ďalšieho manévrovania.

Riešenie najzvyčajnejších podnikateľských rizík

Prístup je v mnohých ohľadoch podobný nastaveniu silnej právnej ochrany majetku. Kľúčovým postupom je diverzifikácia, najlepšie prostredníctvom medzinárodných korporátnych štruktúr. Tie umožňujú niektoré hrozby eliminovať vhodným vnútorným nastavením, ale sa aj ďalším vyhnúť prostredníctvom výhodnejšie nastaveného právneho a daňového systému.

Ovplyvniteľné riziká

Množstvo potencionálne problematických situácií si vytvára každý vlastník svojim prístupom. Medzi najčastejšie prehrešky patrí prílišná dôvera v podriadených a málo obozretné nakladanie s firemnými informáciami. 

Informačné toky

Či už sa informácie dostanú do nepovolaných rúk neúmyselne alebo zámerne, škoda spôsobená vlastníkovi nie je na rozdiel od zamestnancov limitovaná štyri a pol násobkom mesačného platu. V praxi jediným funkčným spôsobom predchádzania úniku informácií je minimalizácia ich dostupnosti. Vo vnútri firmy toky informácií nastavuje vlastník a všeobecne by sa mal vždy snažiť, aby stopercentný prehľad mal výhradne on sám. Jednotliví manažéri potom majú prehľad len o oblastiach, ktoré potrebujú k výkonu svojej práce. 

Zložitejšie je riadenie informácií z verejne dostupných zdrojov ako Obchodný register alebo Zbierka listín. Firmy majú povinnosť informácie zverejňovať podľa zákona a porušením povinnosti sa vystavujú sankciám. V mnohých zahraničných jurisdikciách nie je informačná povinnosť tak rozsiahla alebo sú dáta aspoň dostupné za poplatok. Obmedzením dát z verejne dostupných zdrojov klesá riziko precízneho pokusu o nepriateľské prevzatie spoločnosti, pretože útočník nemá jasnú predstavu proti akej skupine firiem bojuje. Vďaka sile zahraničného vlastníka je vyššia šanca na odrazenie obťažujúcich insolventných návrhov a ďalších praktík využívajúcich zákonné mantinely tvrdého konkurenčného boja. 

Špecifickú úlohu zohrávajú dostupné a povinne zverejňované informácie v oblasti transakcií. Pri zmene vlastníckych pomerov, obchodu medzi spriaznenými osobami a v mnohých ďalších situáciách nie je možné brať do úvahy len vlastné ciele, ale taktiež zákonné mantinely. V slovenskom prostredí musia transakcie spĺňať množstvo náležitostí. Ide napríklad o dodržiavanie prevodných cien pri transakciách medzi spriaznenými osobami, oceňovanie majetku a zabezpečenie znaleckých posudkov pri predaji podielu a mnohé ďalšie. V mnohých jurisdikciách podnikateľ disponuje podstatne vyššou mierou slobody a môže svoje kroky plánovať slobodnejšie. 

Externé riziká 

Veľkú časť rizík nie je možné ovplyvniť vlastnými silami, a tak nezostáva nič iné než len hľadať cesty, ako sa im vyhnúť. Do tejto sféry patrí predovšetkým prostredie definované štátom (najmä právne a daňové), ale taktiež nečakané výkyvy trhu, menových kurzov a ďalších situácií úplne mimo kontrolu podnikateľa či vlastníka.

Právna neistota

Nestabilné právne prostredie, časté a nekoncepčné zmeny zákonov na poslednú chvíľu a nevyspytateľné rozhodovanie súdov. To sú nanešťastie rysy charakteristické pre slovenské i české právne prostredie. Najmä v oblasti obchodného práva je nedoriešené znenie zákonov alebo ich výklad a častou neznámou je tiež judikatúra.

Právna neistota prináša riziko, že transakcia prevedená v dobrej viere a potvrdená zo strany právnikov, audítorov a ďalších expertov, môže byť v budúcnosti spochybnená na základe nového rozsudku či iba oficiálneho výkladu. V zahraničí má právo podstatne dlhšiu kontinuitu a vo väčšej časti súdnych sporov je možné oprieť sa o judikáty a lepšie tak dopredu odhadnúť svoje šance. Vzhľadom k tomu, že zákony podliehajú relatívne malým zmenám avizovaným dopredu, nebýva problém ani s prispôsobovaním sa novým právnym predpisom.

Daňová neistota

Daňové zákony, ich výklad a prax úradov patria k tým najzložitejším v každodennom podnikaní. Mimoriadna neistota začína už tým, že sú na poslednú chvíľu prijímané zákony meniace podnikateľské prostredie. Či už sa jedná o zásadné zmeny v oblasti DPH alebo opakujúce sa a spätne rušené úpravy v oblasti dane z príjmov, podnikatelia sa buď musia prispôsobiť alebo zaplatiť pokutu.  A s ohľadom na to, k akému dátumu bývajú zásadné zmeny legislatívy prijímané, je väčšinou na implementáciu zmien zákona v podnikaní žalostne málo času. Úroveň daňovej neistoty zvyšujú i niektoré postupy a rozhodovacie procesy daňovej správy. Rozhodnutia nie sú často úplne jednotné a konzistentné. Rozhodnutia sú často závislé skôr na praxi konkrétneho daňového úradu než na centralizovanom a čitateľnom prístupe. Na rozdiel od Írska, Luxemburska, Holandska, Poľska a mnohých ďalších krajín EÚ, nemôže finančný úrad dopredu záväzne posúdiť konkrétne transakcie. Zahraničná prax je, že pokiaľ finančný úrad riešenie akceptoval, je tento prístup prijímaný ostatnými zložkami daňovej správy. 

Zmena podnikateľského prostredia

Každé odvetvie čelí nečakaným trhovým výkyvom. K nim sa navyše pridávajú štátne intervencie. Príkladom je mimoriadna podpora podnikania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vystriedaná ťažením proti „solárnym panelom“. Zmenou zákona dochádza k znehodnocovaniu pôvodnej investície a vzniknutú škodu nie je od koho vymáhať. Značné škody môže spôsobiť taktiež zmena politickej situácie. Nemusí ísť pritom ani zďaleka o také radikálne opatrenie ako súčasné európske sankcie namierené proti Rusku. Maďarsko sa v minulosti rozhodlo zavádzať sektorové dane a podobné tendencie sú viditeľné i v ďalších štátoch. Dostatočná diverzifikácia umožňuje aspoň obmedziť prípadné škody. 

Prínosy medzinárodného holdingu v eliminácii rizík

V obmedzovaní dopadov všetkých vyššie načrtnutých rizík sú veľmi účinným nástrojom medzinárodné holdingové štruktúry vytvorené s ohľadom na konkrétnu situáciu podnikateľa a jeho budúce plány. Holdingové riešenie umožňuje nastaviť informačné toky tak, aby z verejných zdrojov bolo dostupné len to, čo sa vlastník rozhodne uvoľniť. Zmena majetkových vzťahov alebo preskupenie korporátnej štruktúry sa môže odohrávať o niekoľko úrovní nad českými dcérskymi spoločnosťami, teda mimo dát dostupných z verejných zdrojov. Pri týchto zmenách navyše v niektorých prípadoch nedochádza k obmedzeniu v podobe skúmania cien prevodov alebo nutnosti vytvárať početné znalecké posudky. Ďaleko jemnejšie možno škálovať informácie dostupné zamestnancom na jednotlivých úrovniach.

Mimoriadny je prínos medzinárodného holdingu pre obmedzenie právnej a daňovej neistoty. Zapojením zahraničného prvku dochádza k obmedzeniu dopadov slovenských zákonov a prinajmenšom k čiastočnému vyňatiu niektorých subjektov, či ich aktivít z jurisdikcie slovenských úradov. V prípade rozsiahlych investícií zmarených zmenou zákonov sa môže zahraničná spoločnosť spoliehať na medzinárodnú zmluvu o ochrane investícií. 

Najmä v oblasti poskytovania služieb, medzinárodnom obchode alebo správe investícií je dosiahnuteľné mimoriadne rozsiahle vyňatie zo štátnej regulácie. Naopak v licencovaných odvetviach je prínos obmedzený.