Obmedzenie dopadov regulácií

Obmedzenie dopadov regulácií

Štátna regulácia dokáže sťažiť alebo dokonca znemožniť podnikanie v mnohých odboroch. Vďaka rastúcej globálnej výmene tovaru, informácií  a peňazí dochádza k paradoxnej situácii – domáce firmy môžu byť  často znevýhodnené oproti zahraničnej konkurencii nespútanej miestnymi predpismi. Náklady na reguláciu bývajú významnou položkou, ktorú podnikatelia musia zvažovať a kalkulovať do svojich investičných projektov.

Hlavná oblasť regulácie

V Slovenskej republike je veľmi intenzívne regulovaná oblasť investícií, obchodu s cennými papiermi, bankovníctvo, poisťovníctvo a mnoho ďalších. Vstup do mnohých odborov je veľmi zložitý, či už kvôli vysokým požiadavkám na základný kapitál, alebo nutnosti získať licenciu či zložiť kauciu. Ďalšími oblasťami regulácie je povinnosť podávať informácie širokému množstvu úradov, ktoré s nimi ďalej narábajú a postupujú ich ďalším štátnym zložkám bez toho, aby bolo úplne zrejmé komu, kedy a z akého dôvodu bola informácia poskytnutá.

Regulované nie je len samotné podnikanie, ale tiež veľa súvisiacich činností. Nie je jednoduché zbierať a uchovávať klientske dáta úplne v súlade s platnými zákonmi a predovšetkým v súlade s najnovšou judikatúrou a úradnými rozhodnutiami. Mimoriadne striktne je nastavená regulácia bankových služieb. Každá slovenská banka musí rýchlo plniť požiadavky mnohých štátnych zložiek. Nesmie požadovať vysvetlenie, prečo má štát záujem o citlivé dáta klientov a nesmie klienta informovať, že sú informácie oznamované.

Prínosy zahraničnej spoločnosti pre obmedzenie regulácie

Zahraničná spoločnosť nemusí v mnohých odboroch splniť podmienky kladené na domáce firmy, podniká na základe práva na slobodu podnikania. V niektorých oblastiach možno prostredníctvom presunu podnikania do zahraničia dosiahnuť  aj to, že slovenský regulátor nevykonáva ani dohľad nad činnosťou.

Možností ako obmedziť dopady regulácie sa výrazne delia podľa odboru podnikania a nastavenia korporátnych vzťahov. V žiadnej situácii nie je možné dosiahnuť úplne neregulovaný stav, právne vákuum. Spoločnosť musí plniť ústretovejšie  podmienky zahraničného regulátora a plne rešpektovať zákony všetkých krajín, v ktorých vyvíja činnosť. Rovnako tak ústretovejšie regulačné prostredie nezbavuje štatutárne orgány zodpovednosti.

Najvýraznejšie z obmedzení miestnych regulácií profituje sektor finančných služieb.

Najmä obchod s cennými papiermi, pohľadávkami a obchodnými podielmi prináša v zahraničí mimoriadne široké možnosti. Spoločnosti môžu svoje služby poskytovať za voľnejších podmienok medzinárodnej skupine klientov a informačná povinnosť smerom k úradom je výrazne menšia. Navyše sú transakcie vykonávané cez zahraničné banky opierajúce sa o silnejšie bankové tajomstvo.