Medzinárodný imidž

Medzinárodný imidž stabilnej a silnej spoločnosti

Imidž stabilnej a silnej medzinárodnej spoločnosti prináša výrazné zvýšenie dôveryhodnosti. Najmä zahraniční partneri preferujú vzťahy so spoľahlivými spoločnosťami z dobre známych krajín so stabilným právnym systémom a spoľahlivou vymáhateľnosťou práva. Medzinárodné firmy zužitkujú svoju pozíciu aj pri rokovaní s miestnymi obchodnými partnermi a inštitúciami.

K silnému medzinárodnému imidžu spoločnosti zďaleka nestačí iba sídlo v prestížnej jurisdikcii. Neoddeliteľnou súčasťou dobrej povesti je tiež výkazníctvo, čitateľná korporátna štruktúra a mnoho ďalších faktorov budujúcich dojem silného a spoľahlivého partnera. Silná zahraničná spoločnosť alebo medzinárodný holding prináša výhody predovšetkým v oblastiach medzinárodného obchodu, správy financií či investícií. Stabilné zázemie zohráva takisto nemalú úlohu pri obchode s nehnuteľnosťami alebo prenajímaní bonitnejších komerčných priestorov. Slovenské firmy, najmä menšie a stredné podniky, sú v týchto oblastiach často neprávom dávané do pozadia.

Dôveryhodnosť spoločnosti

Vnímanie spoločnosti je dané množstvom racionálnych faktorov, ale taktiež emóciami, pocitmi. Časť faktorov posilňujúcich dôveryhodnosť môže každý podnikateľ ovplyvniť okamžite, ďalšie až v priebehu času. Veľa faktorov je mimo kontrolu jednotlivca, najmä stabilita právneho prostredia alebo práca súdov. Pri vytváraní silného medzinárodného imidžu spoločnosti by mal vlastník brať do úvahy všetky faktory. Pokiaľ je zrejmé, že v niektorých bude mať nedostatky, mal by o to viac dbať na posilnenie ostatných oblastí.

Prestížna jurisdikcia

Slovenskej republike veľmi pomohol vstup do EÚ. Napriek tomu sa stretáva v porovnaní so starými členskými krajinami s deficitom v mnohých oblastiach majúcich dopad na imidž spoločnosti. Výrazným problémom je nejasné právne i daňové prostredie náchylné k častým a razantným zmenám. V džungli právnych predpisov sa neorientujú ani domáci podnikatelia, nie to ich zahraniční partneri.

Nejasný právny rámec podčiarkuje taktiež činnosť súdov. Najmä v obchodných sporoch sú rozhodnutia často pomalé a veľa rozsudkov budí rozpaky. Najmä problematické sú insolventné riadenia. Zahraničné právne prostredie ponúka transparentné rozhodovanie na základe početnejších judikátov, stabilný právny systém bez zbytočne častých zmien a rýchle rozhodovanie sporov. Je bežné, že nekomplikované súdne spory končia rozsudkom v rámci pár dní až niekoľko málo týždňov.

V porovnaní so slovenskými spoločnosťami, zahraničné spoločnosti založené v krajinách stabilných a pre podnikanie v obľúbených  (HolandskoVeľká BritániaCyprusLuxembursko), prinášajú zahraničným partnerom výhodu uzatvárania kontraktov v známom prostredí. Z pohľadu partnerov známe prostredie prináša tiež nižšie náklady na administratívu a riešenie prípadných obchodných sporov.

Rešpektovaná adresa sídla spoločnosti

Samotná jurisdikcia, v ktorej spoločnosť sídli, k vytvoreniu pozitívne vnímanej firmy nestačí. Samozrejmou súčasťou stabilnej spoločnosti je dobrá adresa. Ideálna je samostatná adresa s kanceláriou, zamestnancami a ďalšími atribútmi plne fungujúcej firmy. Mnohí zahraniční partneri však akceptujú, že spoločnosti nemusia s ohľadom na charakter teritoriálneho rozloženia ekonomických aktivít takéto riešenia potrebovať a sídlia na niektorej z adries poskytujúcich adresu sídla.

Taktiež pri virtuálnych sídlach je podstatný štandard zabezpečovaných služieb. Samozrejmosťou je sídlo v reprezentatívnej budove a plná dostupnosť prostredníctvom telefónu. V prípadoch, kedy sa sídlo spoločnosti nachádza na nevhodnej adrese, nie je možné ju kontaktovať, dôveryhodnosť veľmi výrazne klesá z pohľadu obchodných partnerov i orgánov štátnej správy.

Webové stránky

Štandardným prvkom dôveryhodného imidžu sú webové stránky plniace prinajmenšom základnú informačnú funkciu. Rozsiahlosť a skvelá grafická úprava samotnej webovej prezentácie nie je rozhodujúca, stránky by mali zodpovedať súčasným štandardom. Ak ale spoločnosť v 21. storočí nedisponuje žiadnou webovou prezentáciou, je jej dôveryhodnosť poškodená.

Silný medzinárodný imidž a ochrana súkromia?

Anonymita vlastníctva je faktorom, ktorý je potrebné pri budovaní imidžu spoločnosti riešiť. Akcionár si musí klásť otázku, do akej miery by mala byť vlastnícka štruktúra transparentná a verejne dostupná. Väčšina obchodných partnerov v súkromnej sfére plne rešpektuje vlastníkovu snahu nevystavovať svoju osobu prílišnému záujmu. Snaha o ochranu súkromia ale má svoje hranice, napríklad pri získavaní verejných zákaziek alebo bankových úverov.

V niektorých krajinách nie je povinnosťou zverejňovať účtovnú závierku, obchodný register nedisponuje všetkými informáciami o spoločnosti. Pre obchodných partnerov tak neexistuje veľa ciest, ako si nezávisle overiť informácie poskytnuté spoločnosťou alebo ich konateľom či akcionárom. Pokiaľ však existuje závažný dôvod využitia spoločnosti s týmito atribútmi, sú preferované dôveryhodné jurisdikcie.

V situáciách, kde sa vyžaduje vysoký imidž a zároveň maximálna ochrana vlastníkovho súkromia, sú vhodné komplexnejšie korporátne štruktúry zapájajúce nielen štandardné kapitálové spoločnosti, ale tiež zahraničné trusty, nadácie alebo fondy. Tieto subjekty umožňujú nielen ochrániť vlastníkovo súkromie, ale zároveň môžu plniť mnoho ďalších funkcií vyplývajúcich z právnej podstaty týchto subjektov, a to predovšetkým v oblasti držby, správy a ochrany vlastníckych a ekonomických práv. Preferované sú predovšetkým lichtenštajnské nadácie. Umožňujú značnú variabilitu nastavenia a zároveň sa pohybujú v dôveryhodnom a dlhodobo preverenom právnom i regulačnom prostredí. Obľúbené sú tiež nadácie v Paname, na Seycheloch alebo v Anguille. Nadácie v týchto jurisdikciách poskytujú vyššiu mieru flexibility vnútorného nastavenia, bohužiaľ za cenu nižšieho imidžu, než ktorá je spájaná s európskymi jurisdikciami  s podobnou nadačnou či trustovou legislatívou.

Dôveryhodné výkazníctvo

Schopnosť poskytnúť rôznym užívateľom (vlastníci, banky, investori, obchodní partneri) auditované či konsolidované výkazy, pripravované podľa IFRS či US GAAP, má najmä z hľadiska obchodných a investičných zámerov a z pohľadu dlhodobého budovania medzinárodného imidžu významný dopad. Vo výhode sú členské štáty EÚ, USAŠvajčiarsko a ďalšie krajiny s vysokou kultúrou účtovného vykazovania. Významným pozitívom môže byť audit a účtovná či daňová konsolidácia účtovnej závierky vykonanej podľa miestnych či medzinárodných štandardov a zverejňovanie takým spôsobom, ktorý podporí zámery majiteľov a manažmentu spoločnosti.

História spoločnosti

Dlhá, dôveryhodná história spoločnosti je výrazným pozitívom, najmä ak je podopretá auditovanými účtovnými závierkami a ďalšími nezávislými dokladmi. V prípadoch, keď je spoločnosť  využívaná v pozícii SPV (Special Purpose Vehicle alebo spoločnosť určená iba pre konkrétny projekt, nie pre dlhodobú obchodnú činnosť), býva história všeobecne menej podstatná. Históriu firmy nemožno nahradiť alebo dohnať. V prípadoch, kedy je z imidžových dôvodov história nevyhnutne podstatná, je možné využiť takzvané predzaložené spoločnosti. Tie majú často za sebou aj niekoľkoročnú existenciu a prinajmenšom sčasti dokážu nahradiť krátku históriu spoločnosti. V predzaložených spoločnostiach býva limitom, že nevyvíjajú žiadnu činnosť, sú úplne pasívne. Dôvodom je, aby klient mal pri odkúpení istotu, že spoločnosť nie je zaťažená skrytými záväzkami, dlhmi a ďalšími problematickými inštrumentmi.

Nástroje pre dosiahnutie imidžového silného korporátneho riešenia

Zvyčajným prvkom silnej korporátnej štruktúry je holdingová materská spoločnosť ovládajúca dcérske firmy najčastejšie alokované do krajín, v ktorých pôsobí. Riešenie je výhodné predovšetkým pre rozsiahlejšie podnikateľské zámery.

V sektoroch služieb alebo medzinárodného obchodu je možné uspokojivého naplnenia cieľov dosiahnuť aj s jedinou zahraničnou spoločnosťou neviazanou na ďalšie štruktúry. Vo väčšine prípadov je korporátne riešenie poskytujúce silný medzinárodný imidž tvorené silnou holdingovou štruktúrou skladajúcou sa z niekoľkých spoločností. V rámci snahy o vysokú dôveryhodnosť korporátneho riešenia je vhodné voliť spoločnosti  sídliace v jurisdikciách v rámci EÚ a OECD. V prípade členských krajín EÚ pôjde najčastejšie o Veľkú Britániu, Cyprus a Holandsko. Z krajín mimo EÚ sú výhodné spoločnosti z USA.

Imidž je zásadný pre banky

Dobrý obraz spoločnosti je takisto zásadný pre bankové inštitúcie. Nedôveryhodnej spoločnosti nemusí banka ani účet otvoriť, nie ešte poskytnúť úver. Nároky bánk na spoločnosti, najmä z hľadiska due dilligence, majú rastúcu tendenciu. Banky požadujú preukázanie podnikateľského zámeru, zdroje a štruktúry príjmov, hodnoverné účtovné závierky a znalosť majetkových pomerov vlastníkov spoločnosti.

Dopady pozitívneho medzinárodného imidžu

V porovnaní s hmatateľnými výsledkami daňovo optimálneho nastavenia alebo zaistenia ochrany súkromia vlastníka nie sú dopady vytvorenia imidžovo silnej korporátnej štruktúry príliš hmatateľné a krátkodobo jasne viditeľné. Nie je možné si overiť, či kontrakt s dohodnutým obchodným partnerom dopadol dobre len vďaka silnému medzinárodnému imidžu alebo či z rovnakého dôvodu banka rýchlo sprístupnila požadované služby. Imidž spoločnosti spravidla nebýva jediným alebo hlavným sledovaným cieľom. Korporátne štruktúry poskytujúce silný a kvalitný imidž majú vždy výrazne pozitívne efekty taktiež v oblasti právnej ochrany majetku, diskrétneho vlastníctva i v optimalizácii daňových dopadov. Je výhodné prepojiť viac cieľov a v prípade potreby silný medzinárodný imidž korporátnej štruktúry posilniť ďalšími špecifickými prvkami.