Finančná a investičná flexibilita

Finančná a investičná flexibilita

Finančná a investičná flexibilita bez nadbytočnej administratívnej, finančnej alebo daňovej záťaže patrí v mnohých oboroch ku kľúčovým konkurenčným výhodám. Slovenský právny a daňový systém preferuje v mnohých prípadoch vlastníkov, ktorí držia majetok dlhodobo. Podnikatelia zameraní na rýchle či krátkodobé investície podliehajú mnohým znevýhodneniam, najmä v daňovej oblasti. V neustále hektickejšom trhovom prostredí predstavuje daň z dividend alebo z predaja podielu v spoločnostiach dodatočný náklad, znižujúci mieru výnosnosti transakcie či investície.

V mnohých zahraničných jurisdikciách možno bez negatívnych daňových dopadov alebo prílišnej administratívnej záťaže uskutočňovať transakcie pohodlnejšie a daňovú záťaž kalkulovať až na úrovni celkového hospodárskeho výsledku. Podobne ako daňová a administratívna záťaž, býva dôležitá aj rýchlosť, s akou je ekonomický subjekt schopný reagovať na trhové príležitosti i hrozby. Najmä v prípade ohrozenia časti podnikania nie je možné s transakciou čakať dni až týždne než prejde schválením štatutárnych orgánov a zhodnotia ich právni a daňoví experti. Dôležité je uskutočniť transakciu rýchlo, lacno a s podporou stabilného právneho systému.

Ako dosiahnuť finančnú a investičnú flexibilitu?

K dosiahnutiu tohto cieľa sú najčastejšie využívané spoločnosti z prestížnych offshore jurisdikcií ako Gibraltár či Singapur, prípadne spoločnosti z onshore krajín typu Veľkej Británie alebo USA. Konkrétny výber sa riadi podľa zamýšľanej činnosti, zasadenia do kontextu podnikania a zváženia všetkých daňových dopadov. Dôležité je zvážiť, mimo iného, vplyv na imidž, ochotu bánk k spolupráci a množstvo ďalších faktorov. Podľa váhy ďalších požadovaných cieľov sa taktiež rozhoduje o tom, či bude spoločnosť existovať samostatne alebo bude zapojená do širšieho medzinárodného holdingu prostredníctvom štruktúry vzťahov.

Potrebná finančná flexibilita nie je v medzinárodnom meradle dosiahnuteľná bez vopred zabezpečených spoločností, prostredníctvom ktorých bude investícia alebo iná činnosť uskutočnená. Dôvodom je, že založenie spoločnosti a predovšetkým otvorenie bankového účtu môže byť časovo náročné.

Rýchla reakcia na príležitosti a hrozby má svoje opodstatnenie v širokom spektre podnikateľských aktivít. Najčastejšia potreba flexibilného využitia finančných prostriedkov je v oblasti investovania, ale môže napĺňať aj ďalšie ciele, ako napríklad ochranu súkromia alebo zníženie administratívnej záťaže.

Praktické využitie investičnej a finančnej flexibility

Možnosť rýchleho a efektívneho (z hľadiska súvisiacej administratívy a celkového zdanenia) použitia prostriedkov je mimoriadne dôležitou vlastnosťou spoločnosti. Nie všetky právne systémy, či už onshore alebo offshore jurisdikcie, tieto rýchle a efektívne reakcie umožňujú.

Investície vlastných prostriedkov

K investovaniu sú často využívané vlastné prostriedky spoločnosti. Daňové systémy niektorých krajín podrobujú investovanie vlastných prostriedkov spoločnosti dodatočnému zdaneniu. Je preto nutné investovať z krajín, ktoré sú ústretové k použitiu vlastného kapitálu, napríklad USA alebo Veľká Británia.

Investície cudzích prostriedkov

V mnohých prípadov sa investícii čiastočne alebo úplne zúčastňuje aj cudzí kapitál. Existuje niekoľko jurisdikcií, ktorých daňové systémy sú ústretovo ladené k získavaniu cudzích prostriedkov a ich ďalšiemu využívaniu. Tieto jurisdikcie majú voľne nastavené zdanenie nákladov na cudzí kapitál a pravidlá, respektíve možné obmedzenia, v oblasti pomeru vlastného a cudzieho kapitálu. Typickými zástupcami sú najmä Holandsko, Malta alebo Cyprus.

Investičné možnosti

Najčastejšie bývajú investície do rôznych druhov cenných papierov (verejne obchodovateľných akcií, zmeniek, obligácií, podielových listov, investičných fondov a pod.) alebo kapitálový vstup do cudzích spoločností (nákup obchodného podielu či akciového kapitálu). Opäť existuje niekoľko jurisdikcií, ktorých daňové systémy sú pre jednotlivé spôsoby investícií vhodné alebo naopak úplne nevhodné. Vhodnosť alebo nevhodnosť konkrétnej investície je vždy nutné posudzovať cez optiku účelu, veľkosti a taktiež časového horizontu danej investície.

Investičné príjmy

Najčastejšími výnosmi z investícií sú spravidla dividendy, úrokové príjmy alebo kapitálové zisky z predaných cenných papierov, akcií či obchodných podielov. Rôzne jurisdikcie opäť môžu daňovo zvýhodňovať jednotlivé typy príjmov, najmä v oblasti dividend či kapitálových ziskov.

Najčastejšie obchodné účely investícií

Zisk zo špekulatívnych obchodov s cennými papiermi

V prípade špekulatívnych nákupov cenných papierov na burzách alebo iných verejne obchodovateľných investičných nástrojov (deriváty, menový kontrakt a pod.) nesie investor značné riziko straty kvôli kolísaniu trhov. Prirodzene preto požaduje minimálne zdanenie prípadného výnosu z následného predaja cenného papieru, ak dosiahne určité požadované hodnoty. Existujú daňové systémy, ktoré zisk z týchto obchodov zahrňujú do štandardného základu dane z príjmu právnických osôb a na druhej strane existujú jurisdikcie, ktorých daňová legislatíva umožňuje absolútne oslobodenie takýchto ziskov od dane z príjmu bez akýchkoľvek podmienok.

Zisk z predaja kapitálových účastí

Investície napríklad do inkubátorových spoločností, start-upov a podobných začínajúcich projektov znamená špekuláciu na rast hodnoty. Investor podstupuje vysoké riziko straty kvôli značnej konkurencii a vysokej úmrtnosti týchto typov spoločností. Vo vhodnom okamihu investor, ktorý financoval rozvoj nového projektu, chce predať svoj podiel v tejto spoločnosti. S ohľadom na značné riziko, ktoré podstúpil, požaduje mať svoju investíciu čo najefektívnejšiu (takže minimálne zdanenú). Za sídlo takejto investičnej spoločnosti je vhodné zvoliť niektorú z jurisdikcií, ktorej  daňový systém oslobodzuje príjmy z predaja kapitálových účastí od dane z príjmu úplne, najlepšie bez časového testu.

Zisk z predaja nehnuteľností projektov

V prípade investície do realitných projektov sú často využívané modely, kde zahraničný investor založí dcérsku firmu v mieste výstavby realitného projektu, v rámci skupiny poskytne svojej dcérskej spoločnosti rôznu formu finančných prostriedkov na realizáciu výstavby a následne po dokončení výstavby rezidenčného projektu dochádza k odpredaniu celej dcérskej spoločnosti, napríklad na miestnu realitnú firmu, namiesto odpredaja jednotlivých nehnuteľností finálnym kupujúcim. Okrem ochrany investície z titulu zahraničného investora môže tento model taktiež  priniesť dodatočný daňový bonus v prípade, že daňová legislatíva v mieste sídla materskej spoločnosti neukladá na príjmy z predaja kapitálových účastí daň z príjmu.

Daňové zaobchádzanie s konkrétnymi typmi výnosov z investícií v jednotlivých jurisdikciách a vyhodnotenie, ktorá jurisdikcia je vhodná k tým či oným investičným zámerom, je k nájdeniu v detailných popisoch jednotlivých jurisdikcií.

Spoločnosti s nehnuteľnosťami

Slovenská legislatíva umožňuje zahraničným právnickým osobám nadobudnúť nehnuteľný majetok na území SR. Rozhodnutie o obstaraní nehnuteľného majetku do vlastníctva zahraničnej spoločnosti je nutné činiť vždy s vedomím toho, ako bude následne nehnuteľnosť využitá a spravovaná. Každý príjem z nehnuteľnosti nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky podlieha zdaneniu v SR. Všeobecne – príjem z využívania nehnuteľnosti býva spravidla  vždy zdaňovaný v štáte, kde je nehnuteľnosť umiestnená. V závislosti na medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia medzi štátom, kde má sídlo spoločnosť vlastniaca nehnuteľnosť  a štátom, kde je umiestnená nehnuteľnosť, je potom zdaňovaný príjem z prípadného predaja samotnej nehnuteľnosti.

Obchod s pohľadávkami

Typickú oblasť flexibilného použitia finančných prostriedkov predstavuje obchod s pohľadávkami. V legislatívach mnohých štátov sú účtovné a evidenčné nároky pre správu väčších pohľadávkových portfólií natoľko náročné, že nie je v silách ekonomického subjektu tieto nároky splniť. Ekonomický subjekt sa tak dostáva do rizika sankcií za nesprávne účtovanie, rizika zdanenia úrokov pri nikdy nevyinkasovaných pohľadávok a podobne. Ako sídlo spoločnosti spravujúcej väčšie pohľadávkové portfólia je teda vždy rozumné voliť takú krajinu, ktorá bude maximálne garantovať bezpečnosť prostriedkov investovaných v danom obore a umožňovať ich flexibilné použitie v zmysle menej náročnej administrácie jednotlivých transakcií.

Finančná a investičná flexibilita má široké spektrum využitia, predovšetkým v oblasti krátkodobých investícií. Vysoká flexibilita prináša nielen možnosť radu transakcií úspešne realizovať, ale taktiež maximalizovať výnos. Maximalizácia výnosu je dosiahnutá prostredníctvom zníženia daňovej záťaže na konkrétne typy transakcií. K dosiahnutiu tohto cieľa najčastejšie slúžia spoločnosti z vhodne vybraných jurisdikcií.