Riešenie

Výsledkom našej spolupráce s klientom je funkčné riešenie,
ktoré maximalizuje prínosy 
za primeraných nákladov a ošetrenia rizík.

Medzinárodné daňové
nastavenie

Takmer všetky moderne poňaté medzinárodné štruktúry prinášajú zníženie
daňovej záťaže.
Využitím vhodných jurisdikcií sa dá optimalizovať daň z príjmov právnických osôb.

Detail riešenia

Právna ochrana majetku 

Zachovanie majetku je kľúčová téma, pre väčšinu vlastníkov a podnikateľov 
podstatne dôležitejšia ako daňová optimalizácia.
V mnohých ohľadoch je zachovanie majetku zložitejšou disciplínou než jeho vytvorenie.

Detail riešenia

Ochrana súkromia vlastníka

Zabezpečenie ochrany súkromia vlastníka je jednou z najčastejších
a pritom ľahko splniteľných a nenákladných požiadaviek.

Detail riešenia

Mezinárodný imidž

Silný medzinárodný imidž patrí v mnohých oblastiach podnikania
k nezanedbateľným atribútom posilňujúcim dôveryhodnosť
v spoločnosť a jej podnikateľský zámer.

Detail riešenia

Obmedzenie
rizík podnikania

Existuje množstvo typov rizík, ktoré môžu ohroziť podnikanie a majetok.
Niektoré sú špecifické iba pre slovenské prostredie, iné platia všeobecne.

Detail riešenia

Redukcia 
administratívnych nákladov

Slovenský daňový systém je pre podnikateľov zložitý a málo predvídateľný.
Dle štatistík Svetovej Banky je 37. najzložitejší na svete.

DETAIL RIEŠENIA

Obmedzenie
dopadov regulácií

Štátna regulácia a obmedzenie pre rôzne typy podnikania sú jednou z veľmi silných
bariér brániacich slobodne využívať príležitosti.

DETAIL RIEŠENIA

Finančná
a investičná flexibilita

Rýchla reakcia na príležitosti a hrozby na trhu  bez zbytočnej administratívnej
alebo daňovej záťaže patrí v mnohých odboroch ku kľúčovej výhode.

DETAIL RIEŠENIA