Naša filozofia

Na prvom mieste je definovanie a splnenie klientových cieľov. Väčšinou sledujeme viac kľúčových požiadaviek, od zabezpečenia väčšej miery súkromia cez právnu ochranu majetku až po dosiahnutie prijateľnejšieho daňového nastavenia. Vytýčenie cieľov je často zložité, pretože je nutné spracovať protikladné požiadavky, nájsť kompromis medzi dôveryhodným imidžom spoločnosti a vysokou ochranou súkromia vlastníka.

K splneniu cieľov vedú rôzne právne nástroje. Najčastejšie ide o využitie spoločností z jurisdikcií vo vnútri i mimo EÚ. Najnáročnejšie je nastavenie vhodných vzťahov – vytvorenie medzinárodnej korporátnej štruktúry obsahujúcej rozličné spoločnosti, prípadne ďalšie prvky ako investičné fondy, trusty, nadácie a ďalšie. Nástroje volíme nielen podľa požiadaviek klienta, ale veľmi dôležité je aj nájsť aj nákladovo efektívne riešenie. Nejedná sa pritom len o náklady finančné, ale tiež o čas, znalosti a mnohé ďalšie. Nákladovosť riešenia sa odvíja predovšetkým od intenzity, akou chceme predchádzať rizikám. 

Pri hľadaní vhodných nástrojov je potrebné vždy nájsť riešenia, kedy za primeraných nákladov vzniká odpovedajúci výsledok.

Každá korporátna štruktúra – či už sa jedná o slovenské/české spoločnosti, onshore alebo offshore riešenie – má určité riziká. Nie je možné dosiahnuť riešenie majúce iba silné stránky. Nezostáva iné, len sa snažiť riziká dopredu identifikovať, obmedziť a prijať. Najväčšie problémy prinášajú neočakávané situácie, pre ktoré nie sú pripravené korporátne riešenie. Popis možných rizík je preto v dlhodobom horizonte rovnako dôležitý, ako presný popis cieľov.

Výsledkom spolupráce s nami je funkčné riešenie plniace stanovené ciele za primeraných nákladov. Riziká sú identifikované a akceptované. Výsledné riešenie si okrem toho zachováva dostatočnú flexibilitu pre prípad neočakávaných a nepredvídateľných zmien. Takéto riešenie prináša klientovi výhody a obmedzuje riziká, ktorým môže čeliť. Raz nastavené funkčné riešenie  je nevyhnutné podrobovať priebežným revíziám, ktoré zodpovedajú zmenám prostredia, prípadne zmenám cieľov. Je nevyhnutné vziať do úvahy, že typické korporátne riešenie musí vyhovovať nielen právnym, účtovným, daňovým, ale aj ďalším systémom väčšieho počtu krajín.