Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Zverenecký fond

Zverenecký fond je obdobou trustu v českom práve. Rovnako ako trust nie je ani zverenecký fond právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu. Jedná sa o súbor majetku vyčlenený pre osobitný účel, spravovaný menovanou osobou (správcom) v prospech určenie obmyslenej osoby. Majetok prestáva byť vlastníctvom toho, kto zverenecký fond vytvára (zakladateľ) a stáva sa majetkom "anonymným", pretože vlastnícke práva vykonáva správca, pričom identita zakladateľa a určenie obmyslenej osoby nie je verejne známa. Správca je povinný nakladať s majetkom v súlade so štatútom zvereneckého fondu a ďalšími požiadavkami vyplývajúcimi z §1448 - § 1474 nového Občianskeho zákonníka.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z