Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Spojené osoby (affiliated persons)

Vymedzenie spojených osôb je dôležité najmä pre oblasť transferových cien, keď vzťahy medzi spojenými osobami musí prebiehať na základe princípu trhového odstupu. Môže sa jednať o osoby, ktoré sú prepojené buď kapitálovo (priamo alebo nepriamo), alebo prepojené inak. O priamo kapitálovo prepojených osobách môžeme hovoriť v prípade, že sa jedna osoba priamo podieľa na imaní alebo hlasovacích právach druhej osoby, alebo sa jedna osoba priamo podieľa na imaní alebo hlasovacích právach viac osôb a pritom tento podiel predstavuje aspoň 25% základného imania alebo 25% hlasovacích práv týchto osôb.

O nepriamo kapitálovo spojené osoby sa jedná v prípade, že sa jedna osoba nepriamo podieľa na imaní alebo hlasovacích právach druhej osoby, alebo sa jedna osoba nepriamo podieľa na imaní alebo hlasovacích právach viac osôb a pritom tento podiel predstavuje aspoň 25% základného imania alebo 25% hlasovacích práv týchto osôb. Medzi inak spojené osoby potom radíme napríklad osoby blízke, osoby ovládané a ovládajúce, alebo osoby, ktoré vytvorili právny vzťah prevažne za účelom zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z