Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Partnership

Partnership je typ obchodnej korporácie, kedy sa dva a viac spoločníkov dohodnú na spoločnom podnikaní. Zisky a straty sú rozdelené medzi spoločníkov podľa zakladateľskej dohody, a sú zdaňované nie na úrovni Partnership, ale na úrovni partnerov. Jedná sa teda o daňovo transparentnú entitu. Partnership môže byť buď general alebo limited. V general partnership všetci spoločníci ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene, zatiaľ čo v limited partnership sú spoločníci rozdelení na tých, ktorí ručia neobmedzene, a na tých, ktorí ručia len do výšky svojho vkladu. V českej legislatíve sa s konceptom general Partnership môžeme stretnúť v podobe verejnej obchodnej spoločnosti. Koncept limited partnership je potom v Českej republike najbližšie komanditnej spoločnosti.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z