Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Finančné / účtovné výkazy (financial statements)

Finančné výkazy sú súhrn výkazov zobrazujúcich finančnú situáciu podniku. Konkrétne sa jedná o súvahu, výsledovku (= výkaz ziskov a strát) a prehľad o peňažných tokoch.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z