Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Daňový domicil, daňová rezidencia (tax domicile, tax residency)

Daňový domicil (rezidencia) je nástroj určujúci príslušnosť daňovníka (fyzické osoby, právnické osoby) k spravidla celosvetovej daňovej povinnosti v konkrétnom jednom štáte - v tomto štáte je potom daňovým rezidentom. Podľa Zákona o daniach z príjmov sú poplatníci daňovými rezidentmi slovenský republiky v prípade, že majú na území Slovenska bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiavajú. Bydliskom sa rozumie stály byt daňovníka, keď možno z okolností vyvodiť poplatníkom úmysel sa v tomto mieste trvalo zdržiavať. Daňovníci obvykle sa zdržujúci na území Slovenska sú tí, ktorí sa tu zdržiavajú aspoň 183 dní v rámci relevantného kalendárneho roka, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach. Obdobná kritériá pre určenie daňového domicilu sú obsiahnuté v mnohých zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia.

V prípade, že daňový rezident dosahuje príjmov z viacerých štátov, môže využívať výhody plynúce zo zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré umožňujú minimalizovať alebo eliminovať zrážkovej dane ukladané na príjmy nerezidentov.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z