Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Bankové tajomstvo (bank secrecy)

Bankové tajomstvo spočíva v povinnosti zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s údajmi, ktoré sú banke poskytnuté na účely využívania niektorého z bankových produktov. V krajinách s dlhou tradíciou bankového tajomstva je povinnosť zachovania mlčanlivosti zakotvená v zákone a rovnako tak sú zákonom špecifikované situácie, za ktorých môže banka určitým subjektom niektoré informácie poskytnúť.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z