Téma: Zakládání offshore bank

19. 06. 2000
(Offshore), (Bankovnictví)

Jedním z mnoha poměrně rozšířených mýtů v oblasti offshore podnikání je mýtus o snadném, liberálním a zcela neregulovaném zakládání společností s bankovními licencemi.

19.6.2000

Jedním z mnoha poměrně rozšířených mýtů v oblasti offshore podnikání je mýtus o snadném, liberálním a zcela neregulovaném zakládání společností s bankovními licencemi. Bohužel je situace v současné době (tj. v roce 2000) zcela odlišná, nicméně možnost založit banku osvobozenou od zdanění stále existuje. Dá se říci, že země umožňující zakládání offshore bank:

 • velká offshore finanční centra (Bahamy, Kajmanské ostrovy, Gibraltar, Gurnsey, Jersey a podobně), kde se v současnosti povoluje zakládání výhradně bankovním subjektům licencovaným v zemích OECD, jinak řečeno velmi pravděpodobně nebude ani bance z ČR povoleno založení dceřiné společnosti s bankovní licencí v těchto zemích,
 • malé offshore státy usilující o expanzi (viz níže Dominica, St. Vincent, Grenada, Nauru, Seychely, St. Lucie, Palau, Vanuatu a jiné), z nichž některé mají lepší a jiné, především tichomořské, horší pověst.

Vzhledem k okolnostem se budeme zabývat pouze druhou skupinou s důrazem na země s relativně kladným přístupem k vydávání bankovních licencí.

A. DOMINIKA

I. Úvod

Dominika je ostrovní republika o rozloze 289 km2 a nachází se v severovýchodním Karibiku, mezi ostrovy Martinique a Guadeloupe. Úředním jazykem je angličtina, která se zde udržela i přes silný vliv okolních frankofonních zemí. Navzdory dlouhodobé francouzské okupaci je politický systém založen na britském parlamentním systému. Nezávislost na Británii získala v roce 1978 a zároveň se stala členem Commonwealthu. Oficiální hlavou státu je prezident, ale veškeré exekutivní pravomoci náleží premiérovy a vládě.

Ekonomika má zemědělský charakter a je zaměřena především na produkci banánů. V posledních letech roste význam turistického ruchu a tato tendence je podporována rychle se zlepšující infrastrukturou. Měnou užívanou na Dominice je východokaribský dolar (Eastern Caribbean Dollar - ECD), jehož kurz je fixován vzhledem k USD v poměru 1 USD = 2,7 ECD. USD je zde však rovněž legálním platidlem a lze jej pohotově použít k nákupu zboží a služeb. Zdejší bankovní systém je stabilní, obsluhovaný renomovanými mezinárodními bankami, jako např. Barclays Bank PLC, Bank of Nova Scotia nebo Royal Bank of Canada. Dominica je členem několika politických uskupení, sdružující další karibské státy podobného charakteru. Její atraktivita je založena na politické a ekonomické stabilitě, vyspělém komunikačním systému, neexistenci devizové kontroly a flexibilitě legislativy, upravující oblast mezinárodního podnikání.

II. Podmínky získání bankovní licence:

 • O bankovní licenci může žádat společnost, která má zastoupení (representative office) na Dominice.
 • Tato společnost musí získat předběžný souhlas ministra se jmenováním autorizovaného zástupce a náhradního autorizovaného zástupce, což mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby.
 • Každá banka na Dominice musí mít alespoň jednoho jednatele a jednoho akcionáře.
 • Kapitál musí při zahájení činnosti činit minimálně 1 milion USD v hotovosti a musí být plně splacený; během činnosti nesmí klesnout pod 500 000, resp. pod 5% hodnoty depozit nebo pod jakoukoli jinou hranici určenou ministrem.
 • Společnost musí udržovat patřičnou likviditu, tj. minimálně 12% depozit (nebo jinou úroveň stanovenou ministrem) v hotovosti a likvidních aktivech se splatností do 12 měsíců (TB apod.).
 • Účetnictví musí být vedeno řádně a splňovat požadavky ministerstva. Účetní závěrka musí být auditovaná.
 • Jak je patrné již z předchozích bodů, ministr má ve vztahu k bankám značnou diskreční pravomoc. Kromě výše uvedených, musí banka splňovat jakékoli další podmínky, vztahující se k její struktuře a k činnosti, vyžadované ministerstvem. Dále musí dodat ministrovi dopis, který ho opravňuje vyžádat si zprávy a posudky od referentů - nejlépe mezinárodních bank (dopis musí obsahovat jména a adresy referentů).
 • Licenční poplatek 8000 USD - každý rok do 15. 1. Platí se proporčně, tj. pokud je licence udělena např. v polovině roku, pak jenom 4000 USD. V dalších letech se samozřejmě platí vždy celých 8000 USD. Kromě tohoto poplatku neplatí banky na Dominice žádné daně ani jiné poplatky.
 • Informační povinnost - předkládat rozvahu za každé čtvrtletí do 30 dnů po jeho skončení.
 • Při schvalování žádosti posuzuje ministerstvo následující skutečnosti:
  • finanční reputaci žadatele,
  • jeho postavení v mezinárodním podnikání,
  • výsledky společnosti žádající o licenci a spřízněných společností za poslední 3 roky (ověřené nezávislým auditorem),
  • charakter a postavení všech akcionářů,
  • charakter a postavení všech jednatelů a navrhovaných jednatelů,
  • hodnotu čistého majetku každého jednatele společnosti, její přidružené nebo dceřiné společnosti, přičemž tato hodnota musí být vyšší než 1 milion USD, a musí být v hotovosti nebo v likvidních aktivech, což musí být potvrzeno ministrovi z nezávislých zdrojů.
 • Pokud jsou splněny všechny podmínky, pak ministr vydá licenci do 3 měsíců od podání žádosti.
 • Společnosti žádající o bankovní licenci na Dominice musí vládě doručit tyto podklady:
  • žádost o bankovní licenci na Dominice,
  • kopii registračních dokumentů a společenské smlouvy,
  • doklad o jmenování auditora pro banku,
  • kopie pasu a obč. průkazu,
  • kopie rodného listu,
  • životopis a přehled praxe v bankovnictví nebo finančnictví,
  • doklad o kapitálové solventnosti nad částku 700 000 USD,
  • doklad o trestní bezúhonnosti,
  • nejméně dvě bankovní a obchodní reference,
  • doklad o úplném nebo částečném splacení základního jmění nebo doklad o skutečnosti, že žadatelé mají prostředky na základní jmění, které bude splaceno po vydání licence,
  • obchodní plán.

II. Orientační ceny v USD:

Roční poplatek za licenci max. 8 000
Založení IBC, získání bankovní licence cca 10 000
Poplatky za registrovanou adresu, základní administrace společnosti cca 4 000
/ ročně
Místní zástupci -jednatel, solicitor, auditor cca 12 000
/ ročně
Orientační celkové náklady v 1. roce: 36 000
Orientační celkové náklady v dalších letech: 22 000

B. SAINT VINCENT AND GRENADINES (SVG)

I. Úvod

Svatý Vincent a Grenadiny leží v Karibském moři severně od Venezuely na přibližně třiceti malých ostrůvcích, jejichž celková rozloha je asi 390 km2. Obydlené ostrovy nesou názvy Saint Vincent, Bequia, Mustique, Canouan, Mayreau, Union, Palm a Petit Saint Vincent. Na největším a nejdůležitějším ostrově Saint Vincent (344 km2) leží i hlavní město Kingstown, které je kromě sídla vlády i obchodním a finančním centrem země. Populace ostrovů čítá přibližně 119 100 stálých obyvatel. Úředním jazykem Svatého Vincenta a Grenadin je angličtina. Oficiální měnovou jednotkou je východokaribský dolar (ECD), který je od roku 1976 směňován ve fixním kursu 1 USD = 2,7 ECD.

Hospodářství Svatého Vincenta a Grenadin je v poněkud horším stavu, než je obvyklý standard východokaribských zemí. Nejdůležitějším zdrojem příjmů je zemědělství, hlavně pěstování banánů, cukrové třtiny, kokosových ořechů a koření, následuje sektor služeb založený především na cestovním ruchu.

Hrubý domácí produkt v roce 1995 činil 259 mil. USD, což je asi 2 190 USD na osobu při průměrném tempu růstu okolo 3 %. Téměř 50% HDP vytváří právě sektor služeb, zatímco zemědělství pouze 25%. Míra inflace v roce 1995 dosahovala pouhá 3%, ovšem míra nezaměstnanosti se pohybovala mezi 35% a 40%. Ohledně exportu i importu jsou Svatý Vincent a Grenadiny silně závislé především na Spojených státech amerických.

Možnost zakládání bankovních institucí na Svatém Vincentu a Grenadinách upravuje zákon o mezinárodních bankovních společnostech z roku 1996. Přestože mezinárodní bankovní společnosti bylo možno zakládat i podle dřívější legislativní úpravy, od roku 1982 nebyla prakticky žádná taková společnost uznána a zaregistrována. Nový zákon umožňuje snazší registraci takových společností za současného zvýšení ochrany všech zainteresovaných osob, což je velmi výhodné především pro bohaté Evropany, kteří si z nejrůznějších osobních důvodů přejí mít zvláštní soukromou bankovní instituci.

Podle tohoto zákona je možná zakládat bankovní společnosti, které nebudou podnikat na území Svatého Vincenta a Grenadin.

II. Podmínky získání bankovní licence:

 • O licenci může požádat společnost založená podle zákonů SVG.
 • Základní kapitál musí činit alespoň 500 000 USD a musí být plně splacen před nebo v okamžiku zahájení podnikání; splacení kapitálu může být nahrazeno garancí tohoto splacení - viz rovněž bod 12b níže.
 • Vyžadují se min. 2 jednatelé, přičemž musí jít o fyzické osoby; alespoň jeden z nich musí být rezident.
 • Vyžaduje se, aby společnost měla sídlo a kancelář na SVG.
 • Společnost musí mít registrovaného zástupce, což musí být rezident; nemůže to být jednatel.
 • Společnost musí vést účetnictví a předkládat ověřenou účetní závěrku.
 • Kromě licenčních poplatků neplatí banky na SVG žádné daně ani jiné poplatky.
 • Držitel licence musí uložit 100 000 USD v místní bance nebo koupit vládní dluhopisy ve stejné hodnotě (k tomuto účelu nemůže být použito prostředků ze základní kapitálu).
 • Popis zkušeností v bankovnictví ředitele banky a další údaje o něm.
 • Může být požadováno "indemnity insurance" (pojištění zodpovědnosti) - podle povahy činnosti, vykonávané držitelem licence.
 • Pokud jsou splněny všechny podmínky, vydá ministr licenci do 4 měsíců od podání žádosti.

Při podávání žádosti o licenci musí žadatel předložit:

 • ověřený nebo bankovní šek na 1000 USD (poplatek při podání žádosti o licenci);
 • jméno žadatele,
 • adresu, na které sídlí,
 • jméno a adresu registrovaného zástupce,
 • jméno, adresu, občanství a trvalý pobyt všech jednatelů (alespoň jeden musí být rezidentem),
 • jméno a adresu všech akcionářů nebo vlastníků (zákonných, skutečných nebo jiných),
 • jméno a adresu všech úředníků a manažerů,
 • pokud má žadatel solicitory, pak jejich jméno a adresu; připojte prohlášení solicitorů, že vykonávají činnost pro žadatele,
 • jména a adresy auditorů žadatele; připojte prohlášení auditorů, že vykonávají činnost pro žadatele,
 • inkorporační dokumenty, potvrzující způsobilost žadatele žádat o licenci:
  • kopie articles of incorporation a by-laws (v podstatě stanovy společnosti), notářsky ověřené,
  • potvrzení, že alespoň jeden jednatel je rezidentem + osobní údaje tohoto jednatele,
  • popis předpokládané činnosti v rámci offshore bankovnictví.
 • písemný doklad o tom, že sám žadatel nebo určitá osoba přímo či nepřímo s ním spojená má dobré praktické zkušenosti v bankovnictví; takovým dokladem může být životopis, potvrzení od předchozího zaměstnavatele a další dokumenty podobného charakteru;
 • písemný závazek
  • poskytnout a ponechat nedotčený plně splacený kapitál před anebo v okamžiku zahájení podnikání nebo
  • garanci vystavenou holdingovou, mateřskou nebo jinou společností, schválenou příslušným úřadem, ve které se výslovně stanoví, že její formální platnost, její skutečná platnost, její interpretace a důsledky a práva a povinnosti zúčastněných stran se řídí výhradně zákony SVG, a že jediným orgánem pro řešení případných sporů je Nejvyšší Soud (High Court) SVG.
 • doklad o uložení požadovaných 100 000 USD nebo o učinění investice ve stejné výši,
 • písemné reference potvrzující bezúhonnost žadatele, jednatelů a úředníků na SVG i jinde ve světě,
 • roční účetní závěrku společnosti žádající o licenci, popř. její holdingové společnosti, za předchozí 3 roky,
 • výkaz majetku a závazků ke konci měsíce před podáním žádosti, potvrzený jednatelem,
 • seznam všech dceřiných společností žadatele, včetně jejich adres,
 • seznam podílů držených přímo či nepřímo v jiných společnostech,
 • 3 reference, z nichž alespoň jedna musí být od mezinárodní banky.

III. Ceny v USD:

v 1. roce 

Poplatek vládě při podání žádosti 1 000
Založení IBC, příprava dokumentů pro získání licence, Jednání s úřady cca 10 000
Poplatek vládě za udělení licence 10 000
V dalších letech poplatek za bankovní licenci 3 000
Poplatky za registrovanou adresu a základní administrace společnosti cca 5 000
Místní jednatel cca 12 000
Orientační celkové náklady v 1. roce: 38 000
Orientační celkové náklady v dalších letech: 20 000

C. GRENADA

I. Úvod

Grenadu tvoří 3 ostrovy, nacházející se v Karibském moři, severně od souostroví Trinidad a Tobago. Hlavním městem je St. George´s, který patří mezi nejkrásnější města v Karibiku. Populace Grenady dosahuje necelých 100 000 osob. Oficiální měnou je zde Východokaribský dolar (1 ECD = 2,7 USD), avšak USD je zde rovněž legálním platidlem. Úředním jazykem je angličtina a právní systém je založený na anglickém Common Law. Grenada má sofistikovaný telekomunikační systém a její infrastruktura je i v dalších ohledech na dobré úrovni. Je bez problémů dosažitelná letecky ze Západní Evropy, především z Londýna.

Hospodářství Grenady je založeno na zemědělství, konkrétně především na produkci koření a tropických plodin. Zemědělství tvoří 15% HDP, 80% exportu a zaměstnává 24% pracovní síly. Grenada je druhým největším producentem a čtvrtým největším exportérem muškátového oříšku a muškátového květu a patří mezi důležité producenty a exportéry i u mnoha dalších druhů koření. V poslední době nabývají stále více na významu další odvětví, a to jak průmyslová, tak především odvětví služeb, zejména turistika a finanční služby.

Do oblasti offshore průmyslu vstoupila Grenada teprve na počátku roku 1997, přičemž hlavní balík příslušné legislativy byl schválen v roce 1996. I přes krátkodobé působení je obecně považována za velmi seriózní finanční centrum. Lze o ní říci, že vytěžila to nejlepší ze zkušeností tradičních offshore center. To se odrazilo v podstatě ve všech přijatých zákonech, což jsou:

 • Zákon o mezinárodních obchodních společnostech
 • Zákon o offshore bankovnictví
 • Zákon o mezinárodním pojištění
 • Zákon o mezinárodních trustech
 • Zákon o správě společností a
 • Vyhláška o offshore službách (poplatcích)

II. Podmínky získání bankovní licence:

 • Zákon o offshore bankovnictví z roku 1996 stanoví, že offshore bankovnictvím - nehledě na to, zda je tato činnost vyvíjena na území Grenady nebo mimo Grenadu - se může zabývat pouze společnost založená na Grenadě v souladu se Zákonem o mezinárodních společnostech. Banky na Grenadě neplatí kromě níže uvedených licenčních poplatků žádné daně.
 • Počet a způsobilost akcionářů - min. 2 akcionáři, může se jednat o jednotlivce, společnost nebo trust; žádné požadavky na kvalifikaci.
 • Neexistují požadavky na zveřejnění jmen skutečných vlastníků.
 • Počet a způsobilost jednatelů - min. 2 jednatelé, pouze fyzické osoby; vyžaduje se souhlas rejstříkového agenta.
 • Požadavky na management a úředníky:
  • hlavní sídlo se musí nacházet na Grenadě,
  • jmenování autorizovaného zástupce a náhradního autorizovaného zástupce (může se jednat i o právnickou osobu),
  • veškeré změny v bodech a) a b) musí být ministrovi oznámeny,
  • určitý minimální kapitál musí být ponechán na Grenadě; obvykle cca 5% závazků, konkrétní podíl určí ministr,
  • banky musí vést účetnictví a předkládat každoročně účetní závěrku ověřenou auditorem,
  • měla by být učiněna náležitá opatření proti neplnění závazků, znehodnocení měny a ztrátám z vkladů,
  • z řízení společnosti jsou vyloučeny osoby, které se účastnili řízení společnosti, jíž byla odebrána licence, osoby, které se dopustily určitých hospodářských trestných činů a dále zbankrotované osoby a osoby, které se s věřiteli vyrovnali mimosoudní cestou.
 • Jsou přípustné akcie na majitele.
 • Požadavky na místní zastoupení:
  • musí být jmenován registrační agent, který je rezidentem Grenady,
  • sekretář společnosti, nemusí být rezidentem,
  • auditor nemusí být rezidentem,
  • místní ředitelé musí být rezidenti Grenady.
 • Každý držitel licence musí do 4 měsíců od konce svého finančního roku zveřejnit v místní "GAZETTE"
  • roční výkaz, věrně zobrazující veškeré operace za dané období, ověřený auditorem,
  • dále je povinen předkládat registračnímu úředníkovi čtvrtletní zprávy do 30 dnů od konce příslušného čtvrtletí, a to v takové formě, jak registrační úředník vyžaduje.
 • Kapitál musí činit minimálně 6 milionů EC dolarů (2,25 mil USD), z čehož musí být alespoň 40% splaceno při založení (u některé z místních bank); Žádný limit na výši autorizovaného kapitálu. Možné akcie na majitele.
 • Společnost by měla prokázat solventnost nad částku 700 tis. USD.
 • Pokud jsou splněny všechny podmínky, ministr vydá licenci do 5 měsíců od podání žádosti.
 • Společnosti žádající o bankovní licenci na Grenadě musí vládě doručit tyto podklady:
  • žádost o bankovní licenci na Grenadě,
  • kopii registračních dokumentů a společenské smlouvy,
  • doklad o jmenování auditora pro banku,
  • kopie pasu a občanského průkazu,
  • kopie rodného listu,
  • životopis a přehled praxe v bankovnictví nebo finančnictví,
  • doklad o kapitálové solventnosti nad částku 700 000 USD,
  • doklad o trestní bezúhonnosti,
  • nejméně dvě bankovní a obchodní reference,
  • doklad o úplném nebo částečném splacení základního jmění nebo doklad o skutečnosti, že žadatele mají prostředky na základní jmění, které bude splaceno po vydání licence,
  • obchodní plán.

III. Ceny v USD:

v 1. roce

Poplatek při podání žádosti (nevratný) 3 750
Licenční poplatek 22 500
/ ročně
Založení IBC, příprava dokumentů pro získání licence, jednání s úřady 7 000
Poplatky za registrovanou adresu, základní administrace 7 000
/ ročně
Minimálně 2 jednatelé 8 000
/ ročně
Orientační celkové náklady v 1. roce: 48 000
Orientační celkové náklady v dalších letech: 30 000