Belgická holdingová společnost

01. 07. 2002
(Daňové plánování), (Mezinárodní holding)

Určitě není třeba dále popularizovat nizozemský holdingový režim a jejich systém daňových osvobození holdingových operací. Vzhledem k, v našich podmínkách, unikátní smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Nizozemskem jsou stále všechny ostatní holdingové režimy minimálně o onen rozdíl daný smlouvou horší. Považujeme však za zajímavé připomenout reálné množství alternativ, jež postupně zavádí většina členských zemí Evropské unie přesně podle hesla "Daňová harmonizace ano, avšak na naše výhody a úlitby investorům nesahejte."

2/2002, Akont Info

Určitě není třeba dále popularizovat nizozemský holdingový režim a jejich systém daňových osvobození holdingových operací. Vzhledem k, v našich podmínkách, unikátní smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Nizozemskem jsou stále všechny ostatní holdingové režimy minimálně o onen rozdíl daný smlouvou horší. Považujeme však za zajímavé připomenout reálné množství alternativ, jež postupně zavádí většina členských zemí Evropské unie přesně podle hesla "Daňová harmonizace ano, avšak na naše výhody a úlitby investorům nesahejte."

Rádi bychom se nejdříve vrátili k základním principům výběru země - sídla holdingu a centra pro kumulaci příjmů z dceřinných společností. Jedním pilířem je samozřejmě stabilní a spolehlivé právní prostředí a druhým pak daňové dopady holdingových operací. Jinak řečeno, optimalizuje se kombinace daňových vlivů tří prvků:

a) vstup příjmů do holdingové společnosti, tj. jakým způsobem budou cestou zdaněny či nezdaněny vyplácené dividendy, příjmy z prodeje podílů v dceřinných společnostech a případné příjmy z likvidací dceřinných společností - tzn. řešíme problém srážkového zdanění těchto operací, 
b) daňové posouzení těchto příjmů v samotné holdingové společnosti, tj. jakým způsobem budou zdaněny či nezdaněny přijaté dividendy, příjmy z prodeje podílů v dceřinných společnostech a případné příjmy z likvidací dceřinných společností, 
c) možnost vyplácení nakumulovaných příjmů ve formě dividend jak do zemí se standardním daňovým režimem, tak i do daňových rájů.

Jak jsme již poznamenali, většina členů EU dnes disponuje podobnými preferenčními režimy (jedná se o Belgii, Dánsko, Francii, Německo, Portugalsko, Rakousko, Španělsko a Velkou Británii). Vzhledem k výhodnosti nizozemského režimu, který je navíc nejčastěji využívaným zahraničními investory, provedeme pro ilustraci srovnání belgického modelu s nizozemským.

Srovnání belgického a nizozemského daňového režimu holdingových operací

a) Belgie uzavřela přibližně 60 smluv o zamezení dvojího zdanění a samozřejmě se také na belgické společnosti vztahuje evropská direktiva o mateřských/dceřinných společnostech (tj. u příjmů z podílů nad 25 % držených přes 12 měsíců se mezi společnostmi z členských zemí EU neaplikuje srážková daň), Nizozemsko jich uzavřelo kolem sta. Hlavním rozdílem je z našeho pohledu odlišnost v existenci srážkového zdanění dividend vyplácených českými s polečnostmi - 5 %, resp. 15 % u Belgie oproti 0 %, resp. 10 % u Nizozemska.

b) Belgická společnost platí daň z příjmu pouze z 5 % příjmu z kvalifikovaných účastí (tj. účastí nad 5 % základního kapitálu; dále musí dceřinná společnost podléhat standardnímu daňovému režimu), příjmy z prodeje podílů jsou plně osvobozeny od daně z příjmu nezávisle na výši podílu a době držby. V případě Nizozemska jsou plně osvobozeny příjmy z kvalifikovaných (tj. účastí nad 5 % základního kapitálu při podmínce aktivně řízené investice) účastí nezávisle na tom, zda se jedná o dividendy či příjem z prodeje podílu.

c) V případě vyplácení dividend belgickou společností společnostem sídlícím ve smluvních zemích se postupuje podle dané smlouvy o zamezení dvojího zdanění či EU direktivy; dividendy placené společnostem sídlícím v daňových rájích se zdaňují srážkovou daní 25 %. V případě nizozemských společností je situace obdobná, jedinou anomálií je srážková daň ve prospěch společností z Nizozemských Antil (po poslední úpravě 8,3 %) - tzn. že se obecně spíše aplikují metody neustálých reinvestic zisku do různých dceřinných společností.

Obecně se dá říci, že z našeho pohledu je využití nizozemské holdingové společnosti výhodnější. Pravděpodobně jediný opačný případ je situace (byť v celosvětovém měřítku častá), kdy holding drží podíl pod 5 % a předpokládá jej prodat - zde se nizozemské osvobození neaplikuje a operace by podléhala plnému zdanění.