Stručný průvodce vývojem devizové regulace a omezení v České republice

07. 01. 2002
(Daňové plánování), (Bankovnictví), (České a slovenské společnosti)

Klíčovou zákonnou normou pro devizovou regulaci u nás je zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon ve znění pozdějších úprav. Vzhledem k jeho časté a poměrně nepřehledné novelizaci přikládáme krátké shrnutí devizových omezení s důrazem především na investice v zahraničí.

1/2002, Akont Info

Klíčovou zákonnou normou pro devizovou regulaci u nás je zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon ve znění pozdějších úprav. Vzhledem k jeho časté a poměrně nepřehledné novelizaci přikládáme krátké shrnutí devizových omezení s důrazem především na investice v zahraničí.

Devizový zákon vyšel poprvé v roce 1995 a ve svém původním znění poměrně silně reguloval finanční transfery se zahraničím. Po několika novelizacích (poslední z 29.11.2001) je stav platný od 1.1.2002 nesrovnatelně liberálnější a většina dřívějších omezení limitující běžné podnikatele zmizela.

Za nejdůležitější změnu lze považovat zrušení termínu devizové povolení (v § 3 tedy nadále zůstává pouze termín devizová licence). Devizové povolení se dříve vyžadovalo v následujících případech:

 • při převodu peněžních prostředků ze zahraničí,
 • při obchodu s devizovými hodnotami (obchodování se zahraničními cennými papíry již nepodléhá povolení, ostatní obchody s devizovými hodnotami podléhají povinnosti získat devizovou licenci, popř. mohou je provádět pouze devizová místa v rozsahu stanoveném v povolení působit jako banka),
 • při nákupu a prodeji peněžních prostředků v cizí měně a zlata,
 • při operacích se zahraničními cennými papíry,
 • při provádění operací s finančními deriváty,
 • při poskytování finančních úvěrů,
 • k používání zajišťovacích prostředků,
 • k jiným než přímým investicím,
 • k dovozu a vývozu bankovek a mincí.

Veškerá tato povolení jsou nyní odbourána a plně liberalizována (zachován zůstal termín devizová licence a vyžaduje se při provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo poskytování peněžních služeb, je-li tato činnost podnikáním; devizová licence se nově nevyžaduje k provádění obchodů se zahraničními cennými papíry).

Místo původního povolování zůstala pouze oznamovací povinnost českých rezidentů vůči ČNB pro účely výkaznictví a kontroly vývoje platební bilance ČR. Oznamovací povinnosti podléhají skutečnosti, které se týkají:

 • peněžních pohledávek a závazků vůči tuzemcům v zahraničí a vůči cizozemcům,
 • přímých (před novelou i jiných) investic tzn. vznik, získání, účast v podnikání, jestliže investor získá nejméně 10 % na kapitálu nebo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo jiný podíl na podnikání společnosti přesahující 10 %, finančních úvěrů, cenných papírů a s nimi souvisejících inkas a úhrad vůči tuzemcům v zahraničí a vůči cizozemcům, operací na finančním trhu včetně operací prováděných prostřednictvím cizozemců,
 • zřízení a stavu účtů nebo jiných forem vkladů v zahraničí.

Pro lepší přehlednost shrneme některé body, které byly novelou zrušeny:

 • obecná povinnost tuzemců převádět do tuzemska v zahraničí nabyté peněžní prostředky,
 • povinnost získat devizové povolení k nákupu a prodeji peněžních prostředků v cizí měně a zlata (dříve výjimka pro devizová místa anebo pro případ nákupu či prodeje během pobytu v zahraničí),
 • povinnost získat devizové povolení k operacím se zahraničními cennými papíry (s výjimkou nákupu zahraničních cenných papírů v rámci přímé investice, veřejně obchodovatelných zahraničních dluhopisů znějících na českou měnu a vydaných v tuzemsku a zaměstnaneckých akcií, jejichž emitentem je cizozemec),
 • povinnost získat devizové povolení na uzavírání smluv o finančních derivátech, tj. opcích, swapech a smlouvách o termínovaných obchodech, které jsou odvozeny od zahraničních cenných papírů, cizích měn nebo zlata,
 • povinnost získat devizové povolení pro poskytnutí finančních úvěrů tuzemcem cizozemci (pouze v případech, že se jednalo o přímou investici s tím, že bude úvěr splacen do 5 let, při poskytnutí půjčky mezi fyzickými osobami nebylo devizové povolení nutné),
 • bezhotovostní úhrady z tuzemska do zahraničí a naopak mohly být prováděny pouze prostřednictvím oprávněných devizových míst, tj. zejména bank, které mají ve své bankovní licenci povolení k provádění zahraničního platebního styku.

Další výrazná změna se týká nabývání nemovitostí nerezidenty, které dříve bylo možné pouze v několika zvláštních případech (děděním, pro diplomatické zastoupení cizího státu za podmínky vzájemnosti, nabytí nemovitosti do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, z nichž pouze jeden je cizozemec, nabytí nemovitosti cizozemcem od manžela, rodičů nebo prarodičů, výměnou tuzemské nemovitosti ve vlastnictví nerezidenta za jinou tuzemskou nemovitost, jejíž cena obyčejně nepřevyšuje cenu obvyklou původní nemovitosti, v případě předkupního práva z titulu podílového spoluvlastnictví nemovitosti, jedná-li se o stavbu, kterou cizozemec vystavěl na vlastním pozemku, pokud tak výslovně stanoví zvláštní zákon). Od letošního roku může cizozemec - právnická osoba, která má v České republice umístěn podnik nebo organizační složku podniku a je oprávněna v tuzemsku podnikat a nabývat nemovitosti (s výjimkou zemědělského půdního fondu a lesa). Až do této doby mohl v ČR nabývat nemovitosti pouze prostřednictvím podílu, který mohl mít ve společnosti se sídlem v České republice.

Dále přikládáme stručný seznam formulářů pro plnění oznamovací povinnosti (formuláře lze nalézt na webových stránkách České národní banky: www.cnb.cz). S výjimkou činností k jejichž provádění je nutné získat devizovou licenci, plyne tuzemcům v současné době oznamovací povinnost těchto skutečností:

 • oznámení inkas a úhrad týkajících se vzniku a změny přímé investice cizozemce v tuzemsku a přijatých úvěrů, které mají charakter přímé investice (OZP /ČNB/ 3 - 97),
 • oznámení inkas a úhrad týkajících se vzniku a změny přímé investice v zahraničí a poskytnutých úvěrů, majících charakter přímé investice (OZP /ČNB/ 2 - 97),
 • oznámení o zřízení a stavu účtů v zahraničí nebo svěření vlastních prostředků k uložení na účet v zahraničí (OZP /ČNB/ 7 - 04),
 • oznámení inkas a úhrad týkajících se přijetí finančního úvěru od cizozemce (OZP /ČNB/ 4 - 97).