Nový daňový režim na Nizozemských Antilách

01. 01. 2001
(Daňové plánování), (Offshore), (Diskrétní vlastnictví)

Nizozemské Antily patřily dlouhá léta ke známým a využívaným daňovým rájům, které využívaly strategie stanovení nízkých daňových sazeb, jež byly spojeny se standardními daňovými povinnostmi - předkládáním účetních výkazů a daňových přiznání. S účinností od 1.1.2001 došlo k zásadní revizi daňových podmínek pro společnosti s privilegovaným daňovým režimem

1/2001, Akont Info

Nizozemské Antily patřily dlouhá léta ke známým a využívaným daňovým rájům, které využívaly strategie stanovení nízkých daňových sazeb, jež byly spojeny se standardními daňovými povinnostmi - předkládáním účetních výkazů a daňových přiznání. S účinností od 1.1.2001 došlo k zásadní revizi daňových podmínek pro společnosti s privilegovaným daňovým režimem.

Nutno říci, že na oslabení výborné pozice Nizozemských Antil jako daňového ráje známé před 20 lety přispěly dvě základní skutečnosti - vypovězení smlouvy o zamezení dvojího zdanění Spojenými státy v osmdesátých letech a hlavně nástup karibských IBC společností na začátku let devadesátých. Především koncept minimálně regulovaných IBC společností zapříčinil ztrátu velké části trhu offshore společností drženého do té doby Nizozemskými Antilami. Nepříliš úspěšná současná pozice ve spojení s tlakem vyspělých zemí na celý offshore sektor potom pravděpodobně vedla k výše zmíněnému zrušení offshore společností a zavedení daňového režimu založeného na zvýhodnění holdingových operací.

Tento tzv. Nový daňový režim sladil zákony Nizozemských Antil se standardy OECD. Hlavní změny můžeme stručně shrnout následovně:

  • Zrušení dřívějšího privilegovaného daňového režimu pro tzv. offshore společnosti s možností dlouhého přechodného období pro fungující společnosti s offshore statutem.
  • Zavedení tzv. daňově osvobozené společnosti.
  • Revize smlouvy mezi Nizozemskem a Nizozemskými Antilami, jejímž nejdůležitějším bodem je snížení srážkové daně z dividend na nulu.
  • Zavedení holdingových zvýhodnění pro tzv. kvalifikované účasti tak, jak je známe z Nizozemska.
  • Zavedení obecné 10% srážkové daně z dividend placené antilskými společnostmi.

1. Offshore společnosti založené před 1.1. 2001

Offshore společnosti založené před datem účinnosti tohoto zákona si mohou vybrat, zda-li chtějí být řízeny novým, nebo starým zákonem, který však mohou uplatňovat nejdéle do roku 2019. Společnosti, které nejsou označeny jako offshore, ale nesou jejich znaky (tj. především zvýhodněný daňový režim), musí přejít na nový daňový režim do roku 2009. Jedná se především o obchodní a manažerské společnosti, banky, investiční fondy a další speciální typy společností

2. Příjmy ze zahraničních nemovitostí

Všechny nově založené společnosti držící nemovitý majetek mimo území Nizozemských Antil, musí zdanit příjmy z těchto nemovitostí sazbou 1,5%. Existující offshore společnosti musí přejít na tento režim od roku 2009.

Společnosti podléhající novému daňovému režimu (předmět podnikání je omezen na finančnictví, investováni, nebo podobnou činnost) mohou využít následujících zvýhodnění:

a) Osvobození dividend ze zahraničních kvalifikovaných účastí (kromě nizozemských společností)

95 % dividend obdržených ze zahraniční účasti je osvobozeno od povinnosti platit daň z příjmu, zbylá část se daní sazbou 34,5 % (tj. efektivní daň dosahuje 1,725%). Kvalifikovanou účastí se má:

a1) držba minimálně 5 % akcií společnosti, a/nebo 5% hlasovacích práv, nebo 
a2) dosahuje-li cena akcií v době odkupu minimálně milion antilských guldenů (cca 560 000 USD)

b) Stálé provozovny

Společnost vlastnící stálou provozovnu v zahraničí platí 34,5% daň, pouze však z 5 % zisku provozovny. Případná daň zaplacená v zahraničí je daňově účinným nákladem.

c) Srážková daň z dividend

Dividenda placená antilskou společností podléhá 10% srážkové dani. Společnost je osvobozena od povinnosti platit srážkovou daň pokud:

  • vyplácí společnost dividendu společnosti jejíž akcie jsou obchodovány na uznávané burze, nebo alespoň 90% jejích akcií je drženo třetí společností, která je obchodována na takové burze,
  • dividenda je vyplácena offshore společnostmi založenými podle původního zákona,
  • dividenda vyplácená loďařskými společnostmi, jež jsou zdaněny dle speciálního zákona,
  • dále dividendy nebudou zdaněny, pokud příjemcem je zahraniční akciová společnost vlastnící minimálně 25% akcií, nebo hlasovacích práv na vyplácející společnosti po dobu nejméně 1 roku.