Mezinárodní daňová optimalizace odkupu pohledávek

06. 09. 1999
(Daňové plánování), (Offshore), (České a slovenské společnosti)

Jednou z oblastí, jež nabízejí široké možnosti mezinárodní daňové optimalizace, je obchod s pohledávkami. V tomto článku bychom se chtěli pokusit přiblížit základní metody daňové optimalizace této činnosti. Standardní situace bez zapojení mezinárodního prvku vypadá obvykle následovně: český subjekt, zabývající se odkupem pohledávek a prováděním zápočtů, dosahuje z této činnosti v ČR zisk a tento zisk v ČR také zdaňuje. Předmětem našeho zájmu zde bude samozřejmě způsob, jak tento zisk převést na jiný subjekt, založený ve vhodném daňovém prostředí.

3/1999, Akont Info

Jednou z oblastí, jež nabízejí široké možnosti mezinárodní daňové optimalizace, je obchod s pohledávkami. V tomto článku bychom se chtěli pokusit přiblížit základní metody daňové optimalizace této činnosti. Standardní situace bez zapojení mezinárodního prvku vypadá obvykle následovně: český subjekt, zabývající se odkupem pohledávek a prováděním zápočtů, dosahuje z této činnosti v ČR zisk a tento zisk v ČR také zdaňuje. Předmětem našeho zájmu zde bude samozřejmě způsob, jak tento zisk převést na jiný subjekt, založený ve vhodném daňovém prostředí.

Struktura s britskou jmenovanou společností

Oblíbený nástroj mezinárodního daňového plánování v podobně britské jmenované společnosti bude klíčovým prvkem zde popisovaných optimalizačních struktur. Tyto struktury sestávají z následujících prvků:

  • Offshore společnost, založená ve vhodném daňovém ráji a vlastněná prostřednictvím akcií na doručitele nejčastěji fyzickými osobami (dále jen “skuteční vlastníci“),
  • Britská společnost vlastněná prostřednictvím akcií na doručitele offshore společností.
  • Případně z dalších společností používaných např. pro zpětný transfer kapitálu nebo z české společnosti, jejíž využití popisujeme níže.

Strukturu zachycuje následující schéma:

Mezinárodní daňová optimalizace [graf]

Ze schématu vyplývá, že v tomto případě původní česká společnost, zabývající se odkupem pohledávek, je úplně vyloučena a transakce probíhají pouze přes britskou společnost. Jsme si vědomi toho, že tento postup nemusí z mnoha různých důvodů vyhovovat, a proto jej dále modifikujeme tak, aby byla zapojena i původní česká společnost. To však v tomto okamžiku nebude předmětem našeho zájmu. Nejprve popíšeme klíčový prvek celé struktury, tj. vztah mezi offshore a britskou společností, který se řídí smlouvou o zastoupení (nominee agreement - odsud jmenovaná společnost, resp. nominee company).

Aby bylo dosaženo minimálního zdanění zisku celé struktury společností, je mezi britskou a offshore společností uzavřena smlouva o zastoupení (nominee agreement), kterou offshore společnost pověřuje britskou společnost, aby jednala jako její zastupující agent. Britská jmenovaná společnost následně vstupuje do všech obchodních vztahů, podepisuje smlouvy, fakturuje a přijímá platby, přičemž řídící role offshore společnosti není patrná. Na základě smlouvy o zastoupení pak britská společnost obvykle jednou ročně vyfakturuje offshore společnosti své služby - daňové úřady ve Velké Británii uznávají jako daňově postačující smluvní odměnu ve výši 5% ze zisku britské společnosti, což znamená, že 95% zisku může být odvedeno ve prospěch offshore společnosti jako úhrada za manažerské služby a ve Velké Británii se zdaňuje pouze zbývajících 5%.

Modifikovaná struktura

Jak jsme se již zmínili výše, nemusí být postup, při kterém je vyloučena česká společnost, plně vyhovující. Jedním z důvodů může být např. fakt, že jakmile dlužníci zjistí, že věřitelem dané pohledávky je zahraniční společnost, jejich ochota a motivy platit se mohou podstatně zmenšit. To by přirozeně mělo nepříznivé dopady na rentabilitu činnosti a výhody plynoucí z daňové úspory, získané zapojením mezinárodního prvku, by se tak mohly vytratit. Samozřejmě je možné, že by se uvedený efekt nerealizoval, ale na druhou stranu nelze pochybovat minimálně o existenci takového nebezpečí. Kromě toho může být z určitých důvodů (např. psychologických) vhodné, aby ve vztahu ke klientům zůstala existence anglické společnosti skryta, tj. aby vůbec nepozorovali změnu.

Způsob, jakým lze toto realizovat, můžeme názorně prezentovat pozměněním původního schématu:

Modifikovaná struktura [graf]

Změna spočívá v tom, že britská společnost a česká společnost také uzavřou mezi sebou smlouvu o zastoupení (nominee agreement), která je v principu podobná jako smlouva mezi offshore a britskou společností. Britská společnost tedy pověří českou společnost, aby za ni vstupovala do smluvních vztahů a realizovala obchody, za což jí náleží provize. Za dostatečnou považujeme provizi ve výši cca 3% - 5% (v závislosti na podmínkách a také rozdělení rolí v daném kontraktu) ze zisku, tzn. 95% - 97% zisku se transferuje na britskou společnost (ta daní v Británii pouze 5% této sumy a zbytek pokračuje na offshore společnost - viz výše). Vedle sjednání provize je pro hladké fungování vhodné splnění dalších podmínek jako neexistence viditelného kapitálového nebo personálního propojení. To lze zcela určitě zajistit pomocí akcií na doručitele a jmenovaných jednatelů.

Dále by mělo být pro udržení únosnosti rozdělení profitu ze smlouvy patrné, že podnikatelské riziko nese britská společnost a že česká společnost působí skutečně pouze jako zástupce, který neručí za splacení převedených pohledávek. Proto je vhodné, aby se britská společnost ve smlouvě zavázala uhradit české společnosti veškeré ztráty, které jí v souvislosti s prováděnou činností vznikly a podobně.

Oblíbeným nástrojem mezinárodního daňového plánování odkupu pohledávek je britská jmenovaná společnost. Tuto společnost je možné zapojit do celé struktury tak, že veškeré transakce probíhají pouze přes britskou společnost a tím je původní česká společnost úplně vyloučena. Strukturu je samozřejmě možné podle potřeb a individuálních podmínek různými způsoby modifikovat. Ne vždy je také zapotřebí zakládat britskou společnost úplně novou. V některých případech stojí za úvahu a je výhodnější, např. z časového ohledu, případné využití či akvizice britské společnosti již existující.