Možnosti využití

15. 06. 2011
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore), (Mezinárodní holding)

Pro vytvoření lepší představy o obrovských možnostech využití onshore a offshore společností a onshore a offshore struktur, přikládáme přehled základních modelů využití.

15.6.2011

 Je samozřejmé, že se jedná pouze o značně schématické přiblížení - kromě níže zmíněných existuje řada dalších, jež vycházejí ze specifických podmínek.

Jednotlivé možnosti využití daňových struktur se výrazně projeví při rozdělení podle typu činností a proto jsme se rozhodli využít právě tohoto typu dělení. Uvedený souhrn činností je v konečném výsledku použití velmi variabilní a jde tedy především pouze o naznačení celé problematiky. Každý bod by v případě jeho využití za účelem mezinárodního daňového plánování vyžadoval komplexní hodnocení.

 • mezinárodní obchod
 • činnost holdingových společností
 • akumulace příjmů z duševního vlastnictví
 • financování společností
 • finanční služby - správa pohledávek, garance
 • investice do cenných papírů
 • správa majetku
 • poskytování služeb
 • registrace lodí
 • zaměstnávání
 • bankovní činnost
 • pojišťovací činnost
 • výroba
 • změna občanství nebo trvalého pobytu

mezinárodní obchod

Mezinárodní obchod se zbožím je jedním z nejčastějších motivů pro použití společností v zemích s privilegovaným daňovým režimem, neboť subjekt založený ve vhodné jurisdikci se může stát výborným řídícím centrem pro obchodní transakce všeho druhu. Tyto struktury využívají velmi účinně vyspělých logistických služeb - v současném globalizovaném světě není problémem zařídit veškerou dopravu a skladování při cestě zboží ke konečnému zákazníkovi prostřednictvím spedičních a logistických firem, které taktéž využívají výhody nabízené zónami volného obchodu, svobodnými celními pásmy a celními sklady.

Dle našich zkušeností je obchodní činnost prováděná prostřednictvím mezinárodních struktur v současnosti u nás velmi oblíbená, což je umožněno jak existencí rozsáhlé sítě svobodných celních pásem, tak i flexibilními špeditérskými službami (oblíbenými sídly takových společností jsou např. USA, Velká Británie, Kypr, Gibraltar, Seychely a další).

činnost holdingových společností

V posledních letech si také v České republice získalo širokou oblibu využívaní společností se zvýhodněným daňovým režimem při vytváření dlouhodobých holdingových struktur. Zde můžeme sledovat dva poměrně charakteristické trendy:

 • Velké mezinárodní společnosti využívají obvykle "nizozemskou cestu", kdy se holdingová společnost, která vlastní podíly v dceřiných společnostech, zaregistruje v Nizozemsku a využívá unikátní soustavu smluv o zamezení dvojího zdanění pro transfer dividend a kapitálových zisků (dalšími "holdingovými ráji" tohoto typu jsou zejména evropská centra jako Lucembursko, Dánsko, Kypr, Malta nebo Madeira, která také mohou využívat uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění).
 • Malé a střední firmy dávají při vytváření holdingové struktury často přednost minimalizaci nákladů a pro místo registrace holdingu využijí některý z klasických daňových rájů (Bahamy, Britské Panenské ostrovy, Niue, Gibraltar a další) s tím, že se pečlivým daňovým plánováním vyhýbají negativním dopadům vyplývajícím z toho, že tyto společnosti nemají přístup ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění.

Výhodou podobných holdingových struktur je možnost velmi účinně plánovat daňové zatížení jednotlivých transakcí a centralizovat příjmy z finančních transferů ve vhodné zemi tak, aby byly k dispozici celému holdingu. S holdingovou strukturou úzce souvisejí dva následující způsoby využití.

akumulace příjmů z duševního vlastnictví

Tento případ se týká firem, které sídlí v zemi s běžným daňovým zatížením a stanou se držiteli patentu, značky či know-how a rozhodnou se z těchto práv vztahujících se k uvedeným nehmotným statkům profitovat formou prodeje licencí. Příjmy z licenčních poplatků pak samozřejmě zdaní v zemi, kde sídlí (případně také podléhají srážkové dani z těchto příjmů za předpokladu, že plátci sídlí v jiné zemi). Z tohoto důvodu bývají tato nehmotná aktiva často držena raději prostřednictvím společností registrovaných ve vhodných zemích, které umožňují využít smluv o zamezení dvojího zdanění a současně nabízejí vhodný daňový režim (Velká Británie, Kypr, Nizozemsko).

financování společností

Dalším velmi oblíbeným způsobem využití společností je získávání a řízení finančních prostředků prostřednictvím půjček a jiných úrokových instrumentů. Toto umožňuje velmi účinně prostřednictvím úrokových měr a prací s měnovými riziky optimalizovat finanční toky uvnitř holdingových uskupení. K často využívaným zemím pro tyto účely slouží především Nizozemsko, ale také Velká Británie, Dánsko či Lucembursko.

Za názorný příklad považujeme založení nizozemské společnosti Komercni Banka B.V., která našemu známému bankovnímu ústavu sloužila pro získávání finančních prostředků v zahraničí (s tím, že úroky se vyplácí bez zatížení srážkovou daní z úroků, která v Nizozemsku neexistuje) a následné půjčování společnostem ve skupině (úroky jsou opět placeny bez zatížení srážkovou daní, v tomto případě díky smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Nizozemskem). Stejně jako tomu bývá v podobných případech, jsou tyto obligace zaručeny mateřskou společností. Z objektivního hlediska musíme konstatovat, že Komerční banka neměla jinou volbu - investorům by rozdíl vzniklý zdaněním musela kompenzovat sama.

finanční služby - správa pohledávek, garance

S problematikou financování úzce souvisí další služby finančního charakteru jako správa pohledávek a obchod s nimi, zajišťování dlouhodobého financování pohledávek, související garance a mnohé další související s měnovými a kapitálovými trhy (Bahamy, Britské Panenské ostrovy, Seychely, Velká Británie, Kypr).

investice do cenných papírů

Velmi důležitou roli hrají mezinárodní struktury při daňové optimalizaci krátkodobých a střednědobých investic do podílů ve společnostech. Tato daňová optimalizace bývá nutná v důsledku existence neúměrného zdanění zisků z prodejů cenných papírů často kombinovaného s nemožností účinně využívat daňový štít v případě ztrát. Proto bývají tyto typy investičních cenných papírů soustřeďovány ve společnostech zakládaných v zemích umožňujících minimalizovat daňové dopady investičních transakcí (Velká Británie, Kypr, Madeira, Maďarsko, Lucembursko a další).

Speciálním případem jsou společnosti určené pro portfoliové investice do cenných papírů na vyspělých trzích. Vzhledem k tomu, že země jako Spojené státy nezdaňují prodeje cenných papírů prodávaných nerezidenty, využívají se pro tyto případy v masovém měřítku offshore společnosti ze zemí jako Bahamy, Britské Panenské ostrovy nebo Seychely. Dá se říci, že většina offshore společností zakládaných v hlavních světových jurisdikcích je kupována správci aktiv ze Švýcarska, Lucemburska a Jersey (a samozřejmě dalších zemí) pro držení jednotlivých klientských portfolií.

správa majetku

Široce rozšířené je také použití struktur, které umožňují zakrývat vlastnictví a legálně se vyhýbat vysokým daním z majetku, příjmů a kapitálových zisků, dále pak dědickým daním a případným nárokům ze strany budoucích věřitelů (ilustrativním příkladem takového využití je skutečnost, že údajně přibližně 70% komerčních nemovitostí v Londýně je vlastněno prostřednictvím offshore společností, ponejvíce z Britských Panenských ostrovů).

Klasickými právními formami využívanými pro ochranu majetku a jeho právního oddělení od příjemců výnosů z něj jsou především trusty, nadace a dále speciální formy společností, které mají podobné charakteristiky jako trusty a nadace, avšak jsou spojeny s nižšími zakládacími náklady či administrativními povinnostmi. V případě nadací jsou nejznámějšími sídly Lichtenštejnsko a Panama, u společností fungujících jako quasi trusty především Gibraltar.

poskytování služeb

Mezinárodní struktury bývají masově využívány na poskytování služeb všeho druhu - poradenskými počínaje a různými službami nezávislých agentů zajišťujících nákup, prodej, získávání nových odběratelů, vyjednávání s obchodními partnery či garantování dodávek konče (Velká Británie, Kypr, Maďarsko a podobně). Tyto služby často tvoří logickou součást dovozních a vývozních operací, které současně bývají organizovány přes společnosti sídlící v zemích s daňově privilegovaným režimem.

registrace lodí

Libérie, Belize, Panama, Kypr, Malta a Bahamy jsou typické offshore země, ve kterých lze zaregistrovat lodě, ať už pro účely mezinárodního obchodu nebo pro vlastní potěšení. Přednostmi využití vlajek těchto států jsou velmi nízké náklady, jednoduchost registrační procedury, absence daně z příjmů z činnosti obchodních lodí a často i značná benevolence příslušných úřadů při vytyčování požadavků na stav registrovaného plavidla. Lodní rejstříky zmíněných států jsou často objemnější než registry mnoha bývalých námořních velmocí.

zaměstnávání

Velké možnosti daňových úspor přináší využití offshore společností (Bahamy, Britské Panenské ostrovy, Niue, Seychely, Gibraltar a další) při zaměstnávání pracovníků. Typickým příkladem, mluvíme-li o spojení s Českou republikou, jsou společnosti vyvíjející software, které potřebují platit své programátory. V případě zaměstnávání prostřednictvím organizační složky zaregistrované v České republice dochází k obrovským úsporám na platbách zdravotního a sociálního pojištění.

Jiným typickým příkladem je zaměstnávání pracovníků na ropných plošinách, což vede ke značným úsporám také při placení daní (tato situace je podobná jako v případě zaměstnávání lodních posádek).

bankovní činnost

Jednotlivá offshore centra nabízejí také, byť již v omezené míře, možnost založení offshore bank i původně nebankovním subjektům (Dominica, Nauru). Tyto malé soukromé banky potom bývají často využívány pro činnosti jako:

 • zaštítění některých obchodních transakcí bankovním ústavem,
 • redistribuce finančních prostředků uvnitř holdingu,
 • vedení bankovních účtů pro společnosti a osoby spřízněné se zakladatelem,
 • poskytování bankovních záruk a referencí,
 • správa cenných papírů, otevírání klientských podúčtů v registrech cenných papírů atd.,
 • získávání levnějších zdrojů od jiných bank,
 • vystupování v kontraktech, které vyžadují účast banky.

pojišťovací činnost

Jedním z klíčových problémů při exportu na méně rozvinuté trhy je existence značných rizik s tímto exportem spojených. Tím dochází k situaci, že vývozci vykazují příjmy bez možnosti korigovat je do doby zaplacení opravnými položkami, které by snižovaly daňový základ. Jedním z velmi oblíbených a mezinárodními společnostmi často používaných způsobů, jak se vyhnout těmto strastem, je využití závislých pojišťovacích společností založených v offshore zemích, které pojišťují rizika společností patřících do daného holdingu (Kypr, St. Vincent).

výroba

Řada offshore center (Kypr, Irsko, Hongkong, Malta nebo Seychely) svou nabídku výhod plynoucích ze zřízení společnosti na jejich území, neposkytuje pouze společnostem, které obchodují mimo stát svého založení, ale i podnikatelům hodlajícím svou výrobní činnost realizovat přímo na jejich území. Zvýhodnění zahraničních investorů pak nabírá podobu klasických investičních stimulů (daňové úlevy nebo prázdniny, zrychlené odpisy, subvence, pestrou skladbu daňově odečitatelných položek atd.). Rozhodování o založení výrobní společnosti v offshore zemi komplikuje skutečnost, že musí být brány v potaz faktory, které jsou v případě běžné offshore společnosti nepříliš významné (kvalifikovanost pracovní síly apod.).

změna občanství nebo trvalého pobytu

Některé offshore země výhody nabízené společnostem registrovaným na jejich území doplňují nebo úplně nahrazují výhodami, kterých využívají fyzické osoby. Nejtypičtějším lákadlem pro jedince ze států s běžným daňovým zatížením je absence daně z příjmu fyzických osob. Typickým azylem pro fyzické osoby jsou především Monako, Andorra a Campione d'Italia (velmi specifické místo ve švýcarském kantonu Ticino s autonomním daňovým režimem). Ze zemí, které nabízejí výhody jak právnickým, tak i fyzickým osobám, lze uvést Irsko, Bahamy nebo Kajmanské ostrovy, své programy nabytí druhého občanství nabízejí i Dominika, Svatý Kryštof, Belize a Grenada.