Anonymní akcie

30. 10. 2013
(Daňové plánování), (Offshore), (Ochrana majetku), (Onshore)

V souvislosti s přijetím zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností, tedy faktickém zrušení anonymních akcií, se stává velkou otázkou řešení ochrany soukromí akcionářů.

30.10.2013

K 1. 1. 2014 musí být všechny akcie na majitele imobilizovány, v opačném případě budou automaticky převedeny na akcie na jméno. Pokud změnu neučiní společnost, resp. její akcionáři aktivně sami, nemohou držitelé anonymních akcií od roku 2014 vykonávat vlastnická práva, například hlasovat nebo pobírat dividendy.

Jestliže si vlastník akcií bude přát zachování akcií na majitele i do budoucna, musí provést imobilizaci akcií uložením v bance nebo evidencí v Centrálním depozitáři. V obou případech zůstane zachována určitá anonymita před veřejností, ale nelze zajistit absolutní anonymitu. Proto nelze vyloučit, že akcie mohou být v budoucnu předmětem povinného majetkového přiznání, případně dalšího zdanění.

V situaci, kdy klient vyžaduje zachování anonymity na původní úrovni poskytované akciemi na majitele, jeví se jako jedna z mála možností, zapojení zahraniční společnosti, prostřednictvím které bude vlastnit svou českou společnost.

V takovém případě kontroluje majitel svou českou společnost prostřednictvím akcií zahraniční společnosti, přičemž anonymita, míra ručení a ostatní vlastnosti této struktury jsou regulovány zahraničním korporátním právem. Pokud je využita vhodná destinace, nehrozí ztráta anonymity ani v případě, kdy má Česká republika s danou zemí uzavřenu dohodu o výměně informací.

Možností, jak upravit vlastnickou strukturu českých společností, aby i nadále vyhovovala původním požadavkům je několik, od jednoduchých anonymizačních řešení bez pozitivních daňových nastavení až po víceúrovňové holdingové struktury, které mají mnohem širší využití, než jen přesun vlastnictví akcií na zahraniční subjekt.

Proces zapojení české společnosti do mezinárodní struktury je časově relativně nenáročný. Pro zachování soukromí vlastníka a bezproblémové právní zajištění struktury doporučujeme provést začlenění do mezinárodní struktury s dostatečným předstihem, tedy nejlépe v roce 2013. V pozdějších obdobích je změna také možná, nicméně bude administrativně náročnější.

Klíčová data:

1. 1. 2014 – Akcie na majitele musejí být imobilizovány nebo jsou automaticky převedeny na akcie na jméno.

31. 3. 2014 – Do tohoto data musí představenstvo svolat v souladu se stanovami valnou hromadu a vyzvat akcionáře, aby přinesli akcie.

30. 6. 2014 – Musejí být změněny stanovy společnosti a akcionáři jsou povinni sdělit společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů.