Daňové změny na Kypru

10. 03. 2003
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore)

K 1. lednu 2003 vstoupila v platnost daňová reforma na Kypru, přijatá jako výsledek tlaku OECD a EU, které nařkly tento středomořský ostrov z nekalé daňové konkurence. I přes nátlak se Kypru podařilo vyhovět požadavkům obou mocných skupin a přitom nenarušit postavení daňového zvýhodnění pro kyperské společnosti.

10.3.2003

Mezi nejdůležitější změny patří zvýšení daně z původních 4,5 % na dnešních 10 %, zrušení mezinárodních obchodních společností (IBC) a změna vymezení rezidenta. Na základě těchto změn bychom mohli dospět k názoru, že Kypr jako daňový ráj skončil. Při bližším pohledu zjistíme, že tomu tak ve skutečnosti není.

Mezinárodní obchodní společnosti, které doposud podléhaly 4,5% dani, spadají od ledna tohoto roku do 10% sazby. Společnost si může zvolit alternativní variantu - pokračovat v dosavadním zdanění 4,5 % do konce roku 2005 s tím, že potom zvýhodněný režim přestane platit. Důležitým prvkem při posuzování zmíněné 10% daně je skutečnost, že při posuzování daňových nákladů kyperských společností jsou správci daně velmi benevolentní - mimo jiné nepřihlíží k domicilu společností, od kterých kyperská společnost nakupuje služby a zboží, a rovněž pojetí nákladů souvisejících s podnikáním je neobvykle široké.

Od daně z příjmů jsou osvobozeny nejen dividendy přijaté mateřskou kyperskou společností jak z Kypru, tak i ze zahraničí, ale i příjmy z prodeje akcií.

Daňová novela přinesla ještě jednu významnou změnu. Ztráta společnosti může být započtena oproti ziskům v následujících 5 letech. Samotný tento fakt není nijak zvláštní, zajímavé je, že ztráta může být započtena i oproti zisku společností ve skupině.

Nezanedbatelnou změnou je též definice rezidentních a nerezidentních společností. Dle novely je rezidentní společnost definována na teritoriálním principu. Tzn. že kyperská společnost se považuje za rezidentní, pokud se její vedení nachází na Kypru. Nerezidentní společnosti mají povinnost zdanit pouze příjmy dosažené na Kypru.