Ochrana majetku

04. 01. 1999
(Offshore), (Trust), (Nadace)

I velmi schopný podnikatel s nejlepšími úmysly se může vlivem různých vnějších okolností dostat do situace, kdy je majetek vlastněný přímo jím nebo prostřednictvím jeho společností, ohrožen nároky různých obchodních partnerů, státních orgánů a jiných věřitelů.

1/1999, Akont Info

I velmi schopný podnikatel s nejlepšími úmysly se může vlivem různých vnějších okolností dostat do situace, kdy je majetek vlastněný přímo jím nebo prostřednictvím jeho společností, ohrožen nároky různých obchodních partnerů, státních orgánů a jiných věřitelů. V zájmu minimalizace podobných rizik je třeba připravit ochrannou strukturu s dostatečným časovým předstihem tak, aby tato opatření mohla být plně v rámci zákonů.

Proces realizace takové ochranné struktury se obvykle nazývá jako "asset protection" a dá se říci, že zemích OECD je to nejčastější motiv využití offshore společností. Základním principem všech struktur ochrany majetku je formální oddělení majetku od jeho skutečných vlastníků (typickým příkladem, kdy dojde k využití těchto principů bude napadení osobního majetku podnikatele včetně podílů v transparentně vlastněných společnostech jako jsou společnosti s ručením omezeným - pokud tyto budou drženy třetími osobami zůstanou mimo dosah potenciálních věřitelů). Vhodnost té které formy závisí na konkrétních specifických podmínkách a nejvhodnější forma se bude lišit případ od případu především podle formy majetku, země, kde je umístěn, a dalších podobných faktorů.

Nyní se pokusíme shrnout nejčastější formy:

Trust

Mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější způsoby řešení problému ochrany majetku určitě patří trust. Jde o zcela specifickou instituci anglosaského právního systému, která by se dala zjednodušeně označit jako vztah, kdy zřizovatel trustu (Settlor) ukládá správci trustu (Trustee) povinnost spravovat majetek vložený do trustu ve prospěch beneficientů určených zřizovatelem. Settlor a beneficient mohou být jedna a táž osoba, přičemž majetek vložený do trustu je právně oddělen jak od majetku zřizovatele, tak i správce. Hlavní a v podstatě jedinou nevýhodou trustu je, že až na výjimky není uznáván v kontinentálním právním prostředí, tj. povinnost řádně spravovat vložený majetek nelze vymáhat v České republice, ale pouze v místě, podle jehož zákonodárství byl trust zřízen.

Nadace

K podobným účelům a podobným způsobem lze v kontinentálním právu využít nadaci, jejíž koncept pochází již z římského práva. Nadaci lze charakterizovat jako sdružení majetku za určitým účelem (obvykle nekomerčním) - na rozdíl od společnosti, což je sdružení osob. Po dobu trvání nadace je její majetek oddělený od majetku jejích zakladatelů; nadace tedy nabízí obdobné výhody jako trust. Navíc je nadace právnickou osobou - může tedy nabývat majetek i v zemích s kontinentálním právním systémem.

Bohužel existuje pouze několik zemí, kde je možné zakládat nadace v podmínkách minimální regulace a zdanění. Konkrétně se jedná především o Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Panamu a Nizozemské Antily. V ostatních zemích se na nadace vztahují přísné předpisy, znemožňující v podstatě jejich využití k ochraně osobního majetku.

Standardní offshore společnosti

K ochraně majetku lze rovněž využít klasických offshore společností. Většina offshore center si velmi zakládá na maximální diskrétnosti údajů o společnostech a jejich majitelích či orgánech. Přesto však nezanedbatelnou výhodou trustu a nadace je skutečnost, že tyto formy již ze svého statutu nikomu nepatří a tudíž jejich beneficienti či zřizovatelé nemohou být v podezření, že sporný majetek je jejich.

Speciální formy společností, které spojují výhody trustů, nadací a standardních společností

Dá se říci, že při formování struktury ochrany majetku se bere v úvahu především následující faktory: právní stabilita struktury a její náklady. Velmi zajímavou alternativou výše zmíněných struktur jsou speciální formy společností (viz níže), které spojují přínosy trustu a nadace a současně jsou spojeny s výrazně nižšími náklady na zformování a provoz. Vzhledem k tomu, že tyto typy společností nejsou příliš známé, pokusíme se je a také jejich výhody blíže přiblížit.

SPOLEČNOST S GARANCÍ (COMPANY LIMITED BY GUARANTEE)

Společnosti s garancí jsou charakteristické pro jurisdikce s anglosaským právním systémem, který mnohem více než kontinentální vychází vstříc potřebám uživatelů. Dá se říci, že tento speciální typ společnosti, který se dá označit jako určitá obdoba trustového vztahu, vznikl právě díky poptávce po společnosti, která by nemusela při svém vzniku vydávat akciový kapitál. Z tohoto důvodu se stala tato forma společnosti populární všude tam, kde bylo třeba společně vlastnit nějaký majetek a užívat jej ve prospěch většího počtu osob, které by měly stejná práva. Nejčastěji používanými jurisdikcemi pro zakládání jsou ostrov Man, Gibraltar, Bahamy, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy.

Následně se tyto společnosti začaly využívat také jako nástroj ochrany majetku, neboť mají několik základních výhod oproti klasickému trustu - především nabízí strukturovanější způsob řízení společnosti a navíc jsou všeobecně využitelné i v kontinentální Evropě. Důležitou výhodou je skutečnost, že nemá akcionáře (tzn. že nevznikají povinnosti hlásit akciové podíly podle jednotlivých obdob devizových zákonů) a dále, že seznam členů je interní věcí dané společnosti - tj. není přístupný třetím stranám.

Hlavním znakem společnosti s garancí je skutečnost že členství není vázáno na kapitálový vklad, avšak od členů se vyžaduje, aby v případě nesolventnosti společnosti v okamžiku likvidace uhradili určitou předem stanovenou částku - garanci. Tato částka bývá různá, ale obvykle nepřekračuje 100 GBP. Ve společnosti s garancí je běžné, že členové platí vstupní poplatek, popř. roční poplatky, jež slouží jako příspěvek na chod společnosti v případě, že se tato nevěnuje podnikatelské činnosti...

Mezi základní principy společností s garancí patří:

  • velmi pružná struktura (obecně členství zaniká smrtí nebo rezignací, avšak ani toto není podmínkou, a pomocí specifických ustanovení lze umožnit převoditelnost členství; v principu by měli mít všichni členové stejná práva jak při hlasování, tak i při distribuci různých výplat, avšak i v této oblasti je možná značná flexibilita, neboť členy lze rozdělit do tříd podle hlasovacích práv nebo podle práv na distribuci výplat apod.),
  • není nutné přesně definovat práva členů na podíly na zisku nebo kapitálu společnosti,
  • na společnost se standardně vztahují obecné požadavky společenstevního práva, jako povinnost konat valnou hromadu, vést příslušným způsobem záznamy společnosti, povinnosti vůči registrům společností a podobně,
  • lze ustavit funkci protektora, jehož souhlas bude muset získat vedení společností pro podniknutí určitých kroků jako např. prodej majetku společnosti a jiné,
  • vzhledem k tomu, že členství může být získáno bez jakéhokoli finančního proti plnění, je v praxi velmi obtížné stanovit jeho hodnotu, což nabízí široké možnosti v souvislosti s administrativními povinnostmi v zemi rezidence členů.

HYBRIDNÍ SPOLEČNOST

Určitou modifikací společnosti s garancí je hybridní společnost. "Hybridní" zde znamená, že jde o kombinaci společnosti s garancí a akciové společnosti. Jedna skupina členů společnosti tedy upisuje počáteční vklad a následně získává akcie, zatímco druhá skupina akcie nevlastní a ručí za společnost do výše stanovené garance.

Výhodou hybridní společnosti je skutečnost, že umožňuje čitelně oddělit řízení společnosti od práv na majetek společnosti a výsledky jejího hospodaření. Proto se často pro účely správy majetku používají právě tyto formy společností obvykle v následující struktuře:

  • akcionáři a jednateli bývají profesionální správci majetku, u nichž jsou soustředěna hlasovací a administrativní práva,
  • členové ručí garancí a pouze oni mají právo na podíl na zisku a majetku,
  • noví členové mohou být navrženi pouze stávajícími členy a schváleni jejich většinou (případně všemi stávajícími členy apod.),
  • stejně jako ve společnosti s garancí je vhodné do stanov zabudovat funkci protektora, jehož souhlas může být nutný při jmenování nových členů a při dispozici s majetkem společnosti, méně obvyklými operacemi a jiné.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Ochrana majetku [schema]