Lichtenštejnské právo ve vztahu k bankovnímu tajemství

06. 01. 1997
(Offshore), (Bankovnictví), (Diskrétní vlastnictví)

V obecném povědomí panuje představa, že nejdiskrétnější banky světa sídlí ve Švýcarsku. Je to však skutečně pravda? Dle našeho názoru není, i když Švýcarsko stále zaujímá v soutěži o nejdiskrétnější zemi přední místo. Současným lídrem však zcela bezpochyby je Lichtenštejnské knížectví.

Bankovní tajemství v Lichtenštejnsku

1/1997, Akont Info

V obecném povědomí panuje představa, že nejdiskrétnější banky světa sídlí ve Švýcarsku. Je to však skutečně pravda? Dle našeho názoru není, i když Švýcarsko stále zaujímá v soutěži o nejdiskrétnější zemi přední místo. Současným lídrem však zcela bezpochyby je Lichtenštejnské knížectví.

Oproti Švýcarsku zde totiž vystupuje několik nezanedbatelných předností. Tou nejdůležitější je skutečnost, že Lichtenštejnsko nemá mezinárodní politické ambice a tudíž není náchylné k jakémukoliv druhu ať už oficiální nebo neoficiální spolupráce s úřady jiných zemí, který by mohl narušit jeho dosud naprosto výlučnou pověst jako nejbezpečnější bankovní přepážky pro klienty, jež využívají v praxi agresivnější metody daňového plánování. Z těchto důvodů také Lichtenštejnsko nebuduje síť smluv o zamezení dvojího zdanění, které zpravidla zahrnují doložky o spolupráci daňových úřadů, ani se nepokouší vstoupit do Evropské unie (tuto myšlenku Princ Hans Adam odmítl naprosto striktně). Jiným faktorem je existence přísnějšího zákonodárství ohledně zachovávání bankovního tajemství.

Pro ilustraci citujeme ( Zákon o bankách a finančních společnostech z 21.10. 1992):

§ č. 36 Poskytování informací

 • 1) Poskytnutí úředních informací vládou nebo úředním místem pro bankovní dozor je přípustné, pokud
  • a) nejsou poskytnutím těchto informací narušeny podstatné státní zájmy, veřejný pořádek nebo bankovní tajemství,
  • b) informace nejsou v rozporu s účelem tohoto zákona,
  • c) je zaručeno, že žádající stát by vyhověl obdobné žádosti ze strany Lichtenštejnska,
  • d) je zaručeno, že obdržené informace budou využity pouze bankovním dozorem,
  • e) je zaručeno, že spolupracovníci příslušných úřadů stejně jako příslušné úřady pověřené osoby podléhají služebnímu tajemství.
 • 2) Vláda nebo místo pro bankovní dozor si mohou kdykoli opatřit informace o aktivitách lichtenštejnských bank a finančních institucí v cizině a o hospodářských poměrech zahraničních bank, jejichž činnost se projevuje v lichtenštejnském peněžním a úvěrovém systému, je-li to v souladu s účelem tohoto zákona.
 • 3) Ustanovení odstavců 1 a 2 lze použít jen tehdy, není-li v mezistátních dohodách odchylná úprava.

§ č. 63 Přečiny a přestupky

Zemský soud udělí podmíněný trest odnětí svobody až do výše šesti měsíců nebo pokutu až do výše 360 denních jednotek tomu, kdo jako člen orgánu a spolupracovník nebo jinak pro banku (finanční instituci) činná osoba, jako revizor nebo člen bankovní komise nebo jako spolupracovník úřadu pro bankovní dozor poruší povinnost mlčenlivosti nebo byl k takovému porušení sveden či se snažil svést jiného.

Lichtenštejnské zákony dále věnují zvláštní péči ochraně závazku zachování profesního tajemství, a proto trestají porušení závazku mlčenlivosti advokátů, právních zástupců a auditorů apod. odnětím svobody až na jeden rok. Obzvláště přísné potrestání přichází v úvahu při vědomém porušení pravomocí, jež se týkají správy majetku (až 10 let).

Z výše zmíněných citací je patrné, že lichtenštejnské úřady nemohou spolupracovat při jakémkoliv daňovém vyšetřování ve třetích státech (k čemuž skutečně nikdy nedošlo). Jedinou reálnou možností, kdy by mohlo dojít k zapojení úřadů do mezinárodního vyšetřování by mohla být situace, kdy by se jednalo o masivní praní peněz z prodeje narkotik. Na závěr lze dále uvést, že vzhledem ke známým sporům rodu Lichtenštejnů s Českou republikou ohledně majetku zkonfiskovaného po roce 1918 je jakákoliv spolupráce vysoce nepravděpodobná.