Píšete závěť? Nadace jsou tu pro vás

01. 02. 2002
(Offshore), (Ochrana majetku), (Onshore)

Panamská soukromá nadace je ideální nástroj správy vašeho majetku.

Lobby 2/2002, Ing. Jaromír Pospíšil

Panamská právní úprava soukromé nadace, která vešla v platnost v červnu 1995 na sebe upoutala pozornost zahraničních podnikatelských kruhů. Její pomocí je totiž možné chránit majetek, jak před vysokým zdaněním, tak i před nároky případných věřitelů, a přitom je možné ji využít i jako holdingovou společnost. Tyto výhody ještě umocňuje možnost snadného řízení jejích aktivit a nízké náklady na provoz ve srovnání s nadací registrovanou např. v Lichtenštejnsku.

V tradičním pojetí je nadace právnická osoba nezávislá na svých zakladatelích, konstituovaná jedním nebo více dary, které tvoří nezávislý a autonomní majetek určený ke konkrétním účelům. Od jiných právnických osob se liší tím, že nemá žádné vlastníky, a obvykle se zabývá charitativní činností ve prospěch široké veřejnosti. Tyto nadace však nemohou jednat v zájmu soukromých osob.

Panamská soukromá nadace se od klasického konceptu odlišuje tím, že lze konkrétně specifikovat osobu nebo osoby, v jejichž prospěch je nadace spravována a na něž se převádí výnosy a majetek nadace. Tyto osoby se nazývají beneficiáty nadace. Je zajímavé, že beneficiátem může být i osoba vkládající majetek do nadace - zakladatel. Takto upravená nadace je vlastně majetkem, který má statut právnické osoby. Založení nadace tedy umožňuje oddělit část z majetku zakladatele a zajistit právní autonomii majetku takto odděleného.

Její pomocí je totiž možné chránit majetek, jak před vysokým zdaněním, tak i před nároky případných věřitelů,

Nadaci lze založit kdekoli na světě. Nadace může být založena jedním nebo více zakladateli, jimiž mohou být fyzické nebo právnické osoby jakékoli národnosti se sídlem kdekoli na světě. Tvoří se tak, že zakladatelé podepíší zakladatelskou listinu a jejich podpisy jsou úředně ověřeny státním notářem v té zemi, v níž zakladatelé sídlí. Druhým způsobem je podepsat zakladatelskou listinu přímo před notářem v Panamě. Nadace nicméně vzniká v momentě, kdy je zakládací listina (po předložení příslušným registračním agentem) zaregistrována v panamském obchodním rejstříku. Zakladatelská listina musí obsahovat jméno nadace sídlo, cíle, majetek, způsob jmenování atd.. Výše majetku nadace v době založení musí dosahovat nejméně ekvivalentu 10 000 US$. Nadace rovněž může provozovat obchodní činnost a uplatňovat všechny pravomoci vyplývající z držení akciového podílu v jiných společnostech, pokud jsou výtěžky z těchto aktivit určeny pro splnění cílů nadace.

Nulové zdanění

Veškerá činnost nadace včetně jejího založení, úpravy, zániku či převodu je zcela vyňata ze všech druhů zdanění, jestliže její majetek splňuje následující podmínky:

 • nachází se mimo Panamu,
 • peněžitá část majetku je uložena fyzickými či právnickými osobami, jejichž příjem nepochází z panamských zdrojů ani není v Panamě zdanitelný,
 • akcie a jiné druhy cenných papírů jsou vydány společnostmi, jejichž Příjem nepochází z panamských zdrojů ani nepodléhá žádným způsobem panamským daním (i když tyto cenné papíry mohou být v Panamě uloženy).

Nadace samozřejmě musí platit paušální roční poplatky stejně jako jiné panamské společnosti, ale ty jsou v zanedbatelné výši.

Struktura nadace a její statutární orgány

Zakladatelé nadace stanoví v zakládací listině jakým způsobem budou určováni členové rady nadace, kteří musí být nejméně tři. Tito tvoří statutární orgán nadace a mají za úkol nakládat s majetkem v souladu s jejími cíli.

Ustaven může být rovněž dozorčí orgán - protektoři, jejichž počet není omezen, a kteří mají za úkol dohlížet na činnost rady. K tomuto účelu disponují pravomocemi, jež uvádí zakládací listina.

Jakmile dojde k  založení nadace, přecházejí všechna práva disponovat s majetkem na radu nadace. Nejčastější způsoby využití soukromé nadace

Soukromé nadace se obvykle využívají pro následující účely:

Unikátní kombinací faktorů, jakými jsou neexistence daní a povinností předkládat výkazy, záruka anonymity investora a široké možnosti úpravy struktury nadace umožňují případným zájemcům založit si entitu, která bude optimálně vyhovovat jejich individuálním požadavkům a zároveň bezpečně a anonymně spravovat jejich majetek.

 • Separace majetku, ať již jednotlivce nebo společnosti, pro účely ochrany před případnými věřiteli. Takto zaopatřený majetek může v podstatě nadále zůstávat pod kontrolou původního vlastníka, neboť tento může být členem rady nadace nebo kontrolovat její jednání. Původní vlastní může být rovněž beneficiátem tzn. že na něj jsou na něj převáděny výnosy z majetku nadace. Věřitelé mají právo domáhat se soudního přezkoumání převodu majetku na nadaci pouze první tři roky od okamžiku, kdy byl majetek převeden, pak toto právo zaniká. V případě rozporu mezi ustanoveními panamských zákonů a zákonů jiné země se na nadaci vztahují ustanovení panamských zákonů.
 • Vlastnictví akcií a podílů ve společnostech - zde vlastně nadace vystupuje jako holdingová společnost.
 • Náhrada závěti umožňuje se vyhnout komplikovaným dědickým procedurám, neboť majetek distribuuje rada nadace.

Zabránit rozdrobení majetku

 • především v případě, kdy jsou rodinné podniky postoupeny druhé nebo třetí generaci, se objevuje možnost, že dojde k rozdrobení majetku tohoto podniku nebo že nad ním získají kontrolu jiné subjekty. V těchto případech zajišťuje nadace kontinuitu rodinného podniku.
 • Nástroj pro investování do termínových vkladů, akcií, obligací a jiných cenných papírů.

Záruka diskrétnosti

Zákon o soukromých nadacích nařizuje, že členové rady nadace, orgány dohledu nebo jakékoli osoby a instituce, které z titulu svých povinností získají informace o činnosti, transakcích nebo operacích soukromé nadace, jsou povinni udržovat tyto informace v přísné tajnosti, a to i po skončení činnosti nadace. Porušení této povinnosti může být potrestáno uvězněním na dobu do 6 měsíců a pokutou USD 50.000.

Možnost přemístění zahraniční nadace do Panamy.

Zahraniční nadace se může zaregistrovat v Panamě a pokračovat tak ve své právní existenci od toho okamžiku již jako Panamská soukromá nadace.

Nadace nepodléhají v Panamě žádnému zdanění, jsou osvobozeny od daně z příjmu, daně z nemovitostí, dědické daně a daně z obratu,

 • zákon nevyžaduje, aby byla odhalena jména skutečných zakladatelů, beneficientů a protektorů,
 • nevyžaduje se podávání výročních příjmových a finančních zpráv,
 • zákon nevyžaduje výroční schůze rady nadace, zakladatelů, protektorů nebo orgánů dohledu,
 • nadace může provádět jakékoli občanskoprávní nebo obchodní transakce, kdekoliv na světě a v jakékoli měně,
 • zakladatelé a členové Rady nadace smějí pořádat svá shromáždění kdekoli na světě a mohou zde být zastoupeni zmocněncem,
 • účetní záznamy lze vést v Panamě nebo v zahraničí.