Malta nabízí výhodné daňové podmínky pro podnikatele

10. 08. 2009
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore)

Malta již před svým vstupem do Evropské unie poskytovala mezinárodním podnikatelům výrazné daňové úlevy. Před dvěma lety došlo na Maltě k modernizaci daňového systému. Například příjem dividend plynoucích na Maltu není zdaněn a základ daně si můžete snížit o jakýkoli náklad.

10. 8. 2009, MFDnes

"Porovnáme-li totiž například daňovou zátěž pro společnosti v České republice a ostatních zemích Evropské unie, pak nemá Malta a Kypr opravdu téměř žádného konkurenta - uvažovat lze snad jen o Nizozemsku či Lucembursku, které jsou však nákladnější" říká Viktor Hába ze společnosti Akont, která poskytuje služby spojené s mezinárodním daňovým plánováním.

Daňové zvýhodnění však nestačí. Aby byla země jako daňový ráj úspěšná, musí mít také další nedaňové benefity. Především je nutné moderní bankovnictví, vymahatelnost práva a podobně. Tyto parametry Malta splňuje, navíc jako bývalá britská kolonie převzala pozitiva z anglosaského právního systému. Celková ekonomická a politická stabilita tohoto ostrovního státu je pak stvrzena členstvím v Evropské unii a Evropské měnové unii. Bonusem pro cizince je, že na Maltě se jako druhý oficiálním jazyk používá angličtina. 

Prodeje podílů a dividendy s daní 0 %

Malta před dvěma lety modernizovala daňový systém tak, aby odpovídal současným požadavkům na zemi výhodnou pro standardní holdingy. K tomuto kroku vedla nejmenší stát Evropské unie především nutnost udržet konkurenceschopnost vůči ostatním zemím vhodným pro mezinárodní daňové plánování, především pak vůči Kypru.

Ve prospěch Malty také hrají právě daňové výhody držení majetkových účastí v dceřiných společnostech (holdingové struktury). Přes Maltu lze například formou dividend, neboli peněžitých podílů z čistého zisku z akcií,˙připravit˙peníze. Příjem dividend plynoucích na Maltu totiž není zdaněn. Také prodeje podílů v dceřiných společnostech jsou na Maltě osvobozeny od veškerých daní.

Pro získání daňových výhod musí skupina s mateřskou společností na Maltě tvořit tzv. participating holding. Hlavní podmínkou pro vznik participating holdingu je držení alespoň 10% podílu v zahraniční dceřiné společnosti. Dceřiná společnost pak musí mít sídlo v jiném státě Evropské unie, anebo podléhat nejméně 15% dani z příjmu.

Charakterisktiky Maltské společnosti

Nízké daně díky efektivní sazbě 5 %

Zásadní pro daňové plánování je maltský daňový systém. Standardní sazba daně z příjmu je na Maltě sama o sobě poměrně vysoká - 35 %. Avšak díky speciálnímu sytému vracení daní může být snížena až na sazbu 5 %, což je nejnižší sazba daně z příjmu v celé EU. Systém funguje tak, že maltská společnost zaplatí daň ze zisku˙35 % a rozdělí dividendu svým akcionářům. Ti pak zažádají o vrácení a stát jim do˙dvou měsíců vrátí částku odpovídající 6/7 ze zaplacené daně z příjmu. Výsledná efektivní sazba je pak tedy uvedených 5 %.

Porovnáme-li situaci s Kyprem, kde je zavedena lineární 10% sazba daně z příjmu, pak je výsledná maltská daň z příjmu ještě o polovinu nižší (5 %). Určitou nevýhodou maltského systému vracení daní je ovšem vliv na cash flow (tok peněz), kdy nejprve musíte celou daň zaplatit a až za několik měsíců je připsána odvedená částka zpět. Podnikatel si tedy musí zodpovědět otázku, která z obou variant (Kypr či Malta) mu v jeho případě přináší větší pozitiva.

Neopominutelný je v případě Malty také efekt širší palety daňově uznatelných nákladů, které zde ještě výrazně snižují daňovou povinnost. Na Maltě totiž ve srovnání s Českou republikou˙existuje velmi benevolentní a vstřícný přístup v posuzování nákladových položek. Základ daně si lze snížit téměř o jakýkoli náklad.