Investování do akcií: Nejlépe přes kyperskou společnost (Finanční poradce)

18. 11. 2008
(Daňové plánování), (Offshore), (Ochrana majetku), (Onshore)

V České republice lze investovat do akcií daňově výhodněji i méně výhodně. Zajímavé je ale i využít k podnikání zahraniční společnost ... i bez časového testu pak nemusíte zaplatit ani korunu na daních. Jak? S kyperskou společností.

18. 11. 2008, Finanční poradce
Investování do akcií jako podnikatel OSVČ je z daňového pohledu jedna z nejhorších možností. 


Prodej cenných papírů bude v jakémkoliv okamžiku prodeje podléhat zdanění v rámci §7 zákona o daních z příjmů. Pro podnikatele (tzn. akcie jsou zahrnuté do jeho obchodního majetku) neexistuje žádný 6měsíční osvobozující test jako pro fyzické osoby nepodnikatele. 

V případě, že podnikatel nevede účetnictví (což je pro střední a menší podnikatele obvyklé) navíc nemůže ani párovat ztrátové obchody se ziskovými pro účely vyměření daně, což někdy může znamenat, že má povinnost zaplatit daň, i když nic nevydělal. Suma sumárum je tato varianta daňově nevýhodná. 

Česká společnost (a. s. nebo s. r. o.) investující do akcií v momentě prodeje zdaní zisk z prodeje cenných papírů platnou sazbou daně z příjmů právnických osob. Aktuálně tedy 21% sazbou a od příštího roku 20% sazbou. Takové zdanění zisků z prodeje akcií lze bez nadsázky hodnotit jako ošklivě vysoké. 

Do roku 2007 platil osvobozující 6měsíční časový test pro příjem z prodeje jakýchkoli akcií. V případě prodeje dříve než po 6 měsících od nabytí, zdaní fyzická osoba zisky z prodeje těchto akcií v §10 zákona o daních z příjmů příslušnou sazbou daně z příjmů fyzických osob. 

Naproti tomu pro fyzickou osobu nepodnikatele od letošního roku 2008 se všeobecný 6měsíční osvobozující test týká pouze akcií obchodovaných na burze (tzv. investiční cenné papíry). Navíc s podmínkou, že celkový podíl prodávajícího (fyzické osoby nepodnikatele), přímý i nepřímý, na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti nepřevyšuje v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5% podíl na společnosti. 

Tuto mírnou podmínku drtivá většina investorů zpravidla splní. Nicméně skutečnost, že se osvobozující časový test vztahuje pouze na investiční cenné papíry (tj. akcie obchodované na burze), je jistě nepříjemným omezením. Jedná se o typický příklad utahování daňových šroubů ze strany vlády. 

SHRNUTÍ MOŽNOSTÍ V TUZEMSKU 

Fyzická osoba, která investuje do cenných papírů jako nepodnikatel, tedy rozhodně není daňově ani jinak motivována na tomto stavu něco měnit. Investování jako fyzická osoba je v geografickém horizontu České republiky nejvýhodnější možnou alternativou. Na druhou stranu i pro fyzickou osobu nepodnikatele existuje několik nepříjemností spojených s investováním do akcií - a to typu daňového i nedaňového: 

- Nutnost držet každý cenný papír z daňových důvodů po dobu 6 měsíců může způsobit prováhání vhodného momentu prodeje. 

- Často se stává, že majetná fyzická osoba má možnost nakoupit akcie nějaké a. s., která není obchodována na burze. Prodej takových akcií nabytých po 1. 1. 2008 je vlivem daňové reformy osvobozen od zdanění až po 5 letech držby. Dříve uskutečněný prodej by byl zdaněn 15% sazbou v roce 2008, resp. 12,5% sazbou od roku 2009. 

- Přestože fyzická osoba nepodnikatel nevede účetnictví ani daňovou evidenci, má povinnost evidovat nákupy a prodeje akcií pro případ, že přijde daňová kontrola a bude chtít dokázat, že osvobození bylo uplatněno správně (že byl splněn 6měsíční časový test). 

JE VÝHODNÉ VYUŽÍT ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOST? 

Existuje ještě výhodnější alternativa investování. Jedná se o investování prostřednictvím zahraniční společnosti rezidentní v Evropské unii (např. kyperská společnost) nebo prostřednictvím tzv. offshore společnosti (např. panamská nebo seychelská společnost). To má následující výhody a nevýhody: 

- Zahraniční společnost neplatí žádnou daň z příjmů z prodeje akcií v místě sídla. Zdanění zisků z investování je nulové. 

- Pro osvobození od zdanění není nutné splnit žádný časový test - je možné akcie dnes nakoupit a zítra prodat s nulovým zdaněním. To znamená, že nemůže dojít k prováhání vhodného okamžiku prodeje. 

- Osvobození platí pro akcie obchodované na burze i akcie nakoupené jinou cestou. Zahraniční společnost se řídí zahraniční legislativou, a proto se na ni samozřejmě nevztahuje zpřísňování daňových podmínek pro české rezidenty. 

- Zahraniční společnost je možné vlastnit anonymně, například prostřednictvím akcií na majitele. To s sebou nese příjemný komfort ochrany soukromí. 

- Je nutné založit a administrovat společnost v zahraničí. Je nutné zřídit kancelář v zahraničí a otevřít účet pro zahraniční společnost u brokera. Je nutné dodržet i další zásady využití zahraničních společností. Všechny uvedené záležitosti za vás sice může vyřešit specializovaná firma na zakládání a správu zahraničních společností, to však znamená náklad několika tisícovek euro ročně. 

V dnešní globalizované době je samozřejmě možné, aby si český občan založil jednoduchou společnost kdekoliv na světě. V rámci EU je tato přirozená svoboda ještě podpořena pravidly o volném pohybu kapitálu a svobodě usazování, která jsou zanesena v zakládacích smlouvách evropských společenství. 

V praxi evropská pravidla znamenají, že český nebo jiný občan EU má plné právo založit například kyperskou společnost, vložit jí do vínku peníze, otevřít účet u brokera a realizovat obchody s akciemi osvobozené od zdanění. Na takovém počínání přitom není nic špatného, zákony České republiky, Kypru i evropské právo to jednoznačně umožňují. Vzhledem k daňovým zákonům Kypru a ČR je to navíc i daňově výhodné. 

SRÁŽÍ SE 1% ZAJIŠŤOVACÍ DAŇ V ČR? 

Důležité přitom je, že kyperská společnost je společností, jejíž sídlo se nachází v některém ze státu Evropské unie (na Kypru). Podle českého zákona se totiž obecně nerezidentním společnostem sráží při prodeji akcií v ČR česká zajišťovací daň. V případě prodeje akcií na burze jde o 1 % zajištění daně z příjmů z prodeje akcií - podle §38e, odst. 2, zákona o daních z příjmů. 

Povinnost zajistit daň má český plátce daně, tedy broker, který pro zahraniční subjekt realizuje obchody. Broker má povinnost zajistit 1 % z příjmů nerezidenta (pozor - nikoliv ze zisku ale skutečně z příjmů, což by mohlo reálně znamenat nepříjemně vysoké číslo) ve prospěch správce daně a pouze 99 % hrubého příjmů připsat na účet zahraniční společnosti. 

Smysl využití kyperské společnosti však spočívá v tom, že vůči rezidentům Evropské unie se toto zajištění daně neuplatňuje! 

ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY 

1. Zahraniční společnost podléhá zdanění v místě sídla. Při vhodné volbě sídla společnosti je možné dosáhnout nulového zdanění. (Např. kyperská společnost má příjmy z prodejů akcií osvobozené od zdanění na Kypru.) 
2. Při obchodování s akciemi na burze v ČR jsou příjmy nerezidentních společností sníženy o 1% zajišťovací daň z příjmů z prodeje CP. 

3. 1% zajišťovací daň se v ČR nesrazí, pokud zahraniční společnost obchodující s akciemi na české burze je rezidentní v Evropské unii. 

Právě 1% zajišťovací daň je důvodem, proč není výhodné investovat do akcií v ČR přes offshore společnost například z Panamy či Seychel. Tato 1% daň z příjmů z prodeje akcií by významně snížila rentabilitu všech investic. 

Zajímavé je, že ne všechny státy nějakou zajišťovací daň uplatňují. Například v USA žádná taková daň neexistuje, a proto je výhodné obchodovat s akciemi na amerických burzách přes běžnou offshore společnost. Pro obchodování na českém akciovém trhu je výhodnější využít kyperskou společnost. 

V případě, že daňové úspory z investování přes zahraniční společnost přesáhnou náklady na její existenci, je logické realizovat tyto obchody přes zahraniční společnost. Z hlediska ochrany soukromí je také jistě příjemné, když jsou obchody realizovány přes anonymně vlastněnou společnost. 

Je však nutné brát v potaz roční náklady na existenci zahraniční společnosti. Právě relativně vysoká cena založení a správy zahraničních společností je v současné době bariérou, která brání jejich masovějšímu využití. Navzdory tomu je však mezinárodní daňové plánování dynamicky rozvíjejícím se oborem daňového práva. 

Michal Friedberger, Akont