Ekonomická substance a mezinárodní daňové plánování…aneb odkud lze řídit

06. 11. 2018
(Bankovnictví), (České a slovenské společnosti)

V průběhu posledních let se majitelé zahraničních společností a nadnárodních korporátních struktur setkávají s pojmem ekonomická substance společnosti. Jedná se o stěžejní téma nejen dle našeho názoru, ale i podle bankovních institucí a daňových úřadů v EU.

V průběhu posledních let se majitelé zahraničních společností a nadnárodních korporátních struktur setkávají čím dál častěji s pojmem ekonomická substance společnosti nebo místo skutečného řízení (tzv. place of effective management). Zásadní dopad mohou mít tyto faktory při kontaktu s obchodními partnery, bankami i daňovou správou (např. kde je umístěn management společnosti, odkud je reálně řízena, kde má kanceláře a zaměstnance, jak lze společnost kontaktovat a jak kvalitní má webové stránky). Toto jsou zásadní informace nejen pro obchodní partnery, ale i při komunikaci s bankami či při určování daňové rezidence.

Nejen dle našeho názoru, ale i podle bankovních institucí a daňových úřadů v EU, se jedná o zcela stěžejní téma. Podnikatel, majitel společnosti, často nevěnuje čas a energii na řešení technického nastavení transakcí a celkového právního nastavení jeho společnosti či skupiny společností (holdingu). Adaptace na proměnlivé vnější podmínky je v byznysu klíčová a v mezinárodním daňovém plánování to platí dvojnásob. Koncepty, které jsou v západní Evropě již samozřejmostí, se začaly široce uplatňovat i ve střední a východní Evropě.

Posouzení daňové rezidence společnosti

Jedná se mimo jiné o zpřísněné posouzení (v některých případech dokonce celkové zpochybnění) daňové rezidence společnosti. Český zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. definuje poplatníka daně příjmů právnických osob takto (§ 17, odst. 3):

„(3) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky,Ekonomická substance pokud mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen (dále jen „sídlo“). Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.“… 

Z uvedeného vyplývá, že daně v České republice platí společnosti, které zde mají sídlo. Důležitá je také druhá část tohoto odstavce, která stanoví, že daně v ČR platí i společností sídlící kdekoliv ve světě, které jsou z ČR řízeny (sídlí zde jejich vedení), i když byly založeny dle jiného práva a mají oficiální sídlo zapsané v obchodním rejstříku v zahraničí.

Vliv mezinárodní výměny informací

Na využití argumentu „place of effective management“ má vliv také rapidně se rozšiřující mezinárodní spolupráce ve výměně informací jak mezi samotnými finančními úřady, tak mezi bankami a státními institucemi. Bankovní tajemství je zcela minulostí, data o majitelích zahraničních bankovních účtů putují z banky do státu daňové rezidence majitele účtu.

Kvalitní, a především kontaktní adresa společnosti, funkční telefonní kontakt, webové stránky, funkční emailové adresy a reálné personální zázemí, zvyšují důvěryhodnost zahraniční společnosti, a to nejen v očích úřadů a bank. Nemožnost přímého kontaktování společnosti může být důležitým faktorem při daňové kontrole a posuzování ekonomické podstaty transakcí a plnění mezi českými a zahraničními subjekty. 

 

Výhody ekonomické substance

Argumenty ve prospěch rozšíření reálné manažerské, obchodní i administrativní substance zahraniční společnosti lze shrnout následovně:

 • Silný tlak na omezení schránkových společností.
 • Požadavky finančních institucí na personální zázemí. Množící se případy místních šetření k prokázání substance společnosti.
 • Skutečné místo vedení a reálná přítomnosti v místě sídla společnosti z výše uvedených daňových důvodů.

Obchodní potřeby:

 • Vybudování důvěryhodné prezentace společnosti vůči obchodním partnerům.
 • Vytvoření reprezentativních prostor společnosti.

Manažerské potřeby a řízení společnosti:

 • Umožnit statutárním orgánům i majitelům společnosti řídit společnost z místa sídla v rámci operativního řízení, ale i strategických rozhodnutí.
 • Zajistit administrativní procesy společnosti přímo v místě sídla.

Za stěžejní považujeme prokázání skutečnosti, že je společnost strategicky, manažersky i obchodně řízena z místa sídla společnosti a že se nejedná o schránkovou společnost, ale o reálně fungující a ekonomicky aktivní subjekt.


Mezi hlavní vodítka skutečné ekonomické substance patří:

 • Přímá telefonní linka.
 • Reprezentativní kancelářské prostory se zasedací místností.
 • Vlastní doména a WEB.
 • Kontaktní email.
 • Zabezpečení personálních kapacit (místních zaměstnanců) a související mzdová a „Human Resources“ administrace.

Podnikatelé by měli nastavit vztahy mezi svými společnostmi tak, aby minimalizovali rizika transakcíobchodních případů. Řešit revizi nastavení ex-post je nákladné a často nefunkční. Otázka prokázání daňové rezidence a ekonomické substance zahraničních společností by měla být řešena včas a správně.