Slovensko implementovalo 4. AML směrnici EU

14. 06. 2018
(Daňové plánování)

Dne 15. března 2018 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu, která transponuje do slovenské legislativy 4. AML směrnici EU.

Dne 15. března 2018 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu, která transponuje do slovenské legislativy 4. AML směrnici EU.

Nejdůležitější změnou je zavedení rejstříku skutečných vlastníků ("Register konečných užívateľov výhod"), do kterého musí všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku (tedy zejména obchodní společnosti a družstva), neinvestiční fondy, neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné služby a nadace zapsat údaje o svém skutečném vlastníkovi. Zmíněná povinnost se nevztahuje na subjekty veřejné správy a emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu.

Slovensko implementovalo 4. AML směrnici EU

Kdo je skutečným vlastníkem

Kritéria pro určení skutečného vlastníka se velmi podobají těm v České republice. Za skutečného vlastníka je považována vždy fyzická osoba, která (i) má přímý či nepřímý podíl nejméně 25 % na hlasovacích právech nebo na základním kapitáluv právnické osobě, (ii) má právo jmenovat, jinak ustanovit či odvolat statutární i jiný orgán právnické osoby, (iii) ovládá právnickou osobu jiným způsobem či (iv) má právo na hospodářský prospěch nejméně 25 % z podnikání či jiné činnosti právnické osoby. V případě, kdy žádná osoba nesplňuje výše zmíněná kritéria, je za skutečného vlastníka považován člen vrcholového managementu právnické osoby. U sdružení majetku se kritéria mírně liší.

Údaje o skutečném vlastníkovi zapsané do rejstříku musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození (pokud rodné číslo nebylo přiděleno), adresu trvalého pobytu nebo jiného pobytu, státní příslušnost, druh a číslo dokladu totožnosti, u fyzické osoby-podnikatele i adresu místa podnikání, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, označení úředního rejstříku nebo jiné úřední evidence, ve které je tento podnikatel zapsán a číslo zápisu do tohoto rejstříku nebo evidence.

Údaje uvedené v rejstříku skutečných vlastníků budou stejně jako v České republice neveřejné. Tyto údaje budou z příslušných rejstříků přenášeny do rejstříku právnických osob, podnikatelů a orgánů veřejné moci vedeného Statistickým úřadem Slovenské republiky, který je bude následně poskytovat vymezeným organům veřejné moci, jako jsou finanční policie či Ministerstvo financí a povinným osobám jako jsou auditoři, účetní, daňoví poradci, advokáti apod. za účelem splnění jejich povinnosti identifikovat skutečného vlastníka.

Povinnost identifikovat a zapsat skutečného vlastníka nabude účinnosti 1. listopadu 2018 a všechny právnické osoby, které byly zapsány do rejstříku společností před tímto datem, musí zaregistrovat svého skutečného vlastníka nejpozději do 31. prosince 2019. Společnosti, které budou založené po 1. listopadu 2018, musí uvést údaje o skutečném vlastníkovi již při svém vzniku.

Sankce za porušení AML směrnice

Novela zavádí také sankce za porušení zákona do výše až 200 000 EUR a v případě závažných porušení u vyjmenovaných článků zákona až 1 000 000 EUR. Tímto se slovenská legislativa významně liší od legislativy české, která žádné přímé sankce neudává.

Mezi další změny patří snížení limitu hodnoty obchodu v hotovosti, od kterého se subjekt stává povinnou osobou (osobou povinnou identifikovat klienty dle AML zákona), a to z 15 000 na 10 000 EUR. Dále musí každá povinná osoba do 15. května 2018 písemně vypracovat a aktualizovat program vlastní činnosti zaměřený proti legalizaci příjmů z trestné činnosti.