Multilaterální úmluva BEPS vstoupí v platnost 1. července 2018

01. 06. 2018
(Daňové plánování)

Multilaterální úmluva BEPS, formálně nazvaná "Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků" (dále jen MLI) vstoupí v platnost 1. července 2018.

Multilaterální úmluva BEPS, formálně nazvaná "Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků" (dále jen MLI), která bude používána státy pro rychlé přidání či modifikaci ustanovení již existujících bilaterálních dohod o zamezení dvojího zdanění, vstoupí v platnost 1. července 2018. Oznámila to OECD na svých webových stránkách dne 22. března 2018. Ustanovení MLI jsou navrženy tak, aby omezily vyhýbání se daňové povinnosti nadnárodními společnostmi a zefektivnily řešení přeshraničních daňových sporů. Konkrétně MLI implementuje opatření doporučené v akcích BEPS:

  • Akce 2 - Neutralizace efektů hybridních schémat
  • Akce 6 - Zabránění zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění
  • Akce 7 - Zabránění umělému obcházení statutu stálé provozovny
  • Akce 14 - Zefektivnění mechanismu řešení mezinárodních daňových sporů

Díky uložení páté listiny o ratifikaci Slovinskem dne 22. března 2018 nabude MLI platnosti 1. července 2018. Čtyři další státy, které úmluvu ratifikovaly, jsou Rakousko, Ostrov Man, Jersey a Polsko. Nová ustanovení ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění začnou platit 1. ledna 2019.

K Úmluvě již přistoupilo 78 jurisdikcí a změn má doznat více než 1200 smluv o zamezení dvojího zdanění. Signatářské státy mají na výběr, které z jejich uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění mají být změněny a do jaké míry budou ustanovení úmluvy použity. Česká republika přijme pouze minimální standardy, a to ustanovení pro omezení zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění (tzv. treaty shopping) a pro efektivnější řešení mezinárodních daňových sporů. Změněny dle MLI mají být všechny smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které Česká republika uzavřela s výjimkou smlouvy s Jižní Koreou, která již bude daná ustanovení obsahovat.

Prakticky budou v daných smlouvách vybrané články změněny či nahrazeny články z Úmluvy, a to za předpokladu souhlasu obou smluvních států. Konkrétní změny budou záviset především na bilaterálních jednáních smluvních stran.