Slovensko: Novela zákona o daních z příjmů - nejdůležitější změny

05. 03. 2018

Dne 7. prosince 2017 schválila Národní rada Slovenské republiky novelu zákona č. 595/2003 Sb. o daních z příjmů. Shrnuli jsme pro vás nejdůležitější změny.

Dne 7. prosince 2017 schválila Národní rada Slovenské republiky novelu zákona č. 595/2003 Sb. o daních z příjmů. Novela byla dne 20. prosince 2017 podepsána prezidentem republiky a většina ustanovení nabyla účinnosti
dne 1. ledna 2018. Mezi nejvýznamnější novinky patří:

Slovensko: Novela zákona o daních z příjmů - nejdůležitější změnyRozšíření definice daňové
rezidence - §2

Novela zákona předefinovala kritéria pro určení daňové rezidence o bydliště daňového subjektu. Za rezidenta bude považována fyzická osoba, která má na území Slovenské republiky k dispozici ubytování, které neslouží jen k příležitostnému ubytování a existuje zřejmý záměr fyzické osoby se v tomto bydlišti trvale zdržovat.

Zavedení osvobození od daně z příjmů u nehmotných aktiv ("Patent box") - §13a/b

Slovenští daňoví poplatníci budou mít nově nárok na osvobození 50 % příjmů za poskytnutí práva na užití či užití vynálezu chráněného patentem, technického řešení chráněného užitným vzorem nebo softwaru, který je výsledkem výzkumu a vývoje poplatníka. Obdobné osvobození bude uplatnitelné i v případě příjmů z výrobků, vytvořených s využitím patentu či technického vzoru. V tomto případe se osvobození uplatní ve výši 50 % z příjmů připadajících na prodejní cenu sníženou o související náklady a tržní ziskovou přirážku.

Na osvobození budou mít nárok i stálé provozovny, pokud je dané aktivum funkčně spojené s touto stálou provozovnou. Osvobození se uplatní během zdaňovacích období, ve kterých budou odpisy nehmotného aktiva zahrnovány do daňových výdajů. Pro účely osvobození bude daňový subjekt povinen vést evidenci prokazující náklady vynaložené na výzkum a vývoj, případně na kalkulaci ceny a související náklady v případě výrobků. Informace o subjektech uplatňujících toto osvobození budou zveřejňovány prostřednictvím seznamu vedeného Finančním ředitelstvím Slovenské republiky.

Na této stránce je k dispozici pouze náhled změn. V případě zájmu o kompletní dokument nás, prosím, kontaktujte na email: INFO@AKONT.CZ a my Vám jej obratem zašleme.

Zavedení osvobození od daně z příjmů z prodeje akcií a obchodních podílů - §13c

Od daně z příjmů právnických osob bude podle novely osvobozen příjem z prodeje akcií a obchodních podílů slovenských a zahraničních společností za předpokladu splnění následujících podmínek:

  • Příjem z prodeje podílu vznikne nejdříve po uplynutí 24 po sobě bezprostředně následujících kalendářních měsíců ode dne nabytí nejméně 10% podílu na základním kapitálu prodávané společnosti a
  • Prodávající poplatník bude provádět na slovenském území díky souvisejícímu personálnímu a materiálnímu vybavení podstatné funkce a bude řídit a snášet rizika spojená s vlastnictvím akcií nebo podílu

Na osvobození nebudou mít nárok subjekty, jejichž hlavní činností je obchodování s cennými papíry. Od daně také nebude osvobozený příjem z prodeje akcií či obchodních podílů ve společnostech, které jsou v likvidaci.

Rozšíření definice stálé provozovny - §16

V souvislosti s trendem sdílené ekonomiky byla upravena a rozšířena definice stále provozovny. Stálá provozovna nově vzniká i v případě opakovaného zprostředkování služeb přepravy a ubytování, a to i prostřednictvím digitální platformy. Rozšířena byla také úprava u stálé provozovny prostřednictvím zástupce, kdy již ke vzniku stálé provozovny postačuje "hraní hlavní úlohy směřující k uzavírání smluv".

Zavedení zdanění při přesunu do zahraničí (tzv. Exit tax) - §17f/g

Slovensko zavádí také tzv. Exit tax, tedy zdanění daňových rezidentů či nerezidentů se stálou provozovnou na území Slovenska při přesunu majetku, podnikatelské činnosti či daňové rezidence do zahraničí.

Sazba daně bude činit 21 % ze základu daně, který bude u přesouvaného majetku vypočítaný jako reálná hodnota snížená o daňové náklady a u podnikatelské činnosti jako reálná hodnota přesouvaného majetku a závazků a při vyčíslení zvláštního základu daně se bude postupovat jako v případě prodeje podniku nebo jeho části.

Vypočítaná daň bude splatná ve lhůtě na podání daňového přiznání, případně má subjekt v případě přesunu majetku či podnikatelské činnosti do jiného státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru právo požádat o platbu ve splátkách po dobu 5 let.

Pravidla pro kontrolované zahraniční společnosti - §17h

S platností od 1.1.2019 budou do základu daně slovenských rezidentních společností zahrnovány příjmy nízko-zdaňovaných dceřiných společností, tzv. kontrolovaných zahraničních společností. Tato pravidla se budou vztahovat i na příjmy stálých provozoven, které by na území Slovenska nebyly předmětem daně z příjmu nebo by byly od daně osvobozeny.

Za kontrolovanou zahraniční společnost bude považována společnost splňující tyto podmínky:

  • mateřská společnost rezidentní na Slovensku má sama nebo se spojenými osobami více než 50% podíl na základním kapitálu, hlasovacích právech nebo nároku na zisku, a
  • zaplacená daň v zahraničí je nižší než polovina daně, která by byla zaplacená na Slovensku

Zvýšení sazby pro odpočet nákladů na výzkum a vývoj - §30c

Podle nového znění paragrafu 30c si mohou daňové subjekty odečíst od základu daně 100 % nákladů na výzkum a vývoj místo dosavadních 25 %. Do odpočtu bude nově možné zahrnout také náklady na licence na software, který je přímo využívaný pro výzkum a vývoj.

Zrušení daňové licence - §46b

Novela zákona zrušila tzv. daňovou licenci, tedy minimální daň, kterou musel poplatník zaplatit v závislosti na tom, zda je plátce DPH a ročním obratu. Daňová licence činila:

  • V případě neplátce DPH s ročním obratem do 500 000 EUR                    480 EUR
  • V případě plátce DPH s ročním obratem do 500 00 EUR                           960 EUR
  • V případě, že roční obrat byl vyšší než 500 000 EUR                                2880 EUR

Při podání daňového přiznání za zdaňovací období 2017 se daňová licence ještě naposledy platit bude.

Na této stránce je k dispozici pouze náhled změn. V případě zájmu o kompletní dokument nás, prosím, kontaktujte na email: INFO@AKONT.CZ a my Vám jej obratem zašleme.