Změna místní příslušnosti pro DPH od 1. 9. 2016 u zahraničních subjektů

30. 09. 2016
(Daňové plánování)

V důsledku přijetí nového celního zákona došlo mj. ke změně § 93a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

30.9.2016

V důsledku přijetí nového celního zákona došlo mj. ke změně § 93a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Na základě této novely se změní místní příslušnost správce daně pro účely DPH pro osobu povinnou k dani, která nemá na území České republiky sídlo ani provozovnu, a to z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj. Změna je účinná od 1. 9. 2016.

Vzhledem k elektronické komunikaci s úřady by změna neměla pro plátce daně znamenat zvýšení administrativních nákladů. U stávajících plátců daně vydá během 12 měsíců Finanční úřad pro hlavní město Prahu rozhodnutí o změně místní příslušnosti, ve kterém stanoví datum, od kterého přejde místní příslušnost na nového správce daně. Od tohoto data vznikne plátci povinnost zasílat přiznání do datové schránky nového správce daně a hradit daň na účet Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.