Vláda schválila zmírnění sankcí u kontrolního hlášení

04. 02. 2016
(DPH)

Za nesplnění nové povinnosti pro české plátce DPH měsíčně podávat kontrolní hlášení byly zpočátku nastaveny přísné sankce, které však budou mírnější a v některých případech mohou být prominuty.

4.2.2016

Jak jsme již informovali dříve, od roku 2016 vznikla českým plátcům DPH nová povinnost měsíčně podávat kontrolní hlášení. Vzhledem k tomu, že nový výkaz má sloužit ke snížení množství daňových úniků, byly z počátku nastaveny velmi přísné sankce za nesplnění této povinnosti. V současné době musí plátce uhradit pokutu ve výši 1000 Kč, pokud podá kontrolní hlášení pozdě a zároveň jej dodatečně podá bez výzvy správce daně. Pokud plátce podá dodatečně výkaz až na základě výzvy finančním úřadem, zvyšuje se pokuta na 10 000 Kč. Při nereagování na výzvu správce daně hrozí pokuta ve výši 30 000 Kč, přičemž pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě, může mu být uložena pokuta ve výši 50 000 Kč.

Dle novely, která by měla platit od června 2016, bude možné pokuty ve výši 10-50 000 Kč z ospravedlnitelných důvodů prominout. Prominutí bude umožněno pouze plátcům, kteří v posledních třech letech závažným způsobem neporušili daňové nebo účetní zákony. U pokuty 1000 Kč za opožděné podání hlášení ministerstvo financí navrhuje automatické prominutí sankce jednou za kalendářní rok každému plátci. Novela rovněž prodlužuje lhůty pro reakci na výzvu správce daně k odstranění pochybností v podaném kontrolním hlášení z pěti kalendářních dnů na pět pracovních dnů.