Kontrolní hlášení

20. 01. 2016

Jedna z nejvýznamnějších změn od roku 2016 je povinnost vybraných subjektů podávat kontrolní hlášení, ve kterém se budou vykazovat údaje z daňových dokladů, které tyto subjekty evidují již ze zákona.

20.1.2016

Od 1. ledna 2016 mají vybrané subjekty povinnost podávat kontrolní hlášení (KH), ve kterém se budou vykazovat údaje z daňových dokladů, které tyto subjekty evidují již ze zákona. Konkrétní údaje se budou vykazovat na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených) a na základě dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání, ale správce daně může údaje získané z něj využít při správě daní a případně i při stanovení výše daně. 

Koho se hlášení týká? (§101c)

Kontrolní hlášení se týká osob registrovaných k DPH jako plátci v tuzemsku (tedy v České republice), přičemž není rozhodné, jestli je k DPH registrovaný tuzemský nebo zahraniční subjekt. Povinnost podávat KH tedy mj. nemají zahraniční společnosti podnikající v tuzemsku, které nejsou registrovány k DPH v České republice.

Povinnost podat KH se váže ke vzniku jedné z následujících skutečností sledovaných v rozhodném období:

 • uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijetí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
 • přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytnutí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění nebo přijetí plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle §108 odst. 1 písm. b) a c),
 • zvláštní režim pro investiční zlato.

Osoby, kterých se toto hlášení netýká:

 • identifikované osoby,
 • osoby, které nejsou plátci DPH,
 • plátci, kteří neuskutečnili ani nepřijali za sledované období žádné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti nebo popřípadě neuplatňuje nárok na odpočet daně z přijatých plnění v běžném režimu,
 • plátce uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle §51 ZDPH. 

Co se v kontrolním hlášení uvádí a co ne?

Hlášení je rozdělené na tři oddíly – A, BC. Subjekt v něm bude vyplňovat oddíly „A“ a „B“. Do oddílu „C“ se pak automaticky načítají hodnoty z vložených dát v předešlých oddílech; tyto hodnoty pak musí odpovídat daným řádkům v daňovém přiznání.

V oddílu „A“ se budou uvádět:
(i) uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění (§92a),
(ii) přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce (§108 odst. 1 písm. b), c)),
(iii) uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato (§101c odst. 1 písm. c) bod 2),
(iv) uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň (§108 odst. 1 písm. a)) s hodnotou nad 10,000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle §44 bez ohledu na limit a
(v) ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň (§108 odst. 1 písm. a)) s hodnotou do 10,000 Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad.

V oddílu „B“ se budou vykazovat:
(i) přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle §92a,
(ii)
přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle §73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10,000 Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle §44 bez ohledu na limit a 
(iii) přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle §73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10,000 Kč včetně daně.

Do kontrolního hlášení se neuvádí podle informací Finanční správy údaje týkající se dovozu zboží, zjednodušeného postupu při dodání zboží formou třístranného obchodu prostřední osobou, dodání zboží do jiného členského státu a další.

Kdy a jak často se kontrolní hlášení podává?

Sledovaným obdobím je v případě právnických osob kalendářní měsíc, v případě fyzických osob se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH. Právnická osoba jej tedy podává do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (bez ohledu na plátce s měsíčním nebo čtvrtletním zdaňovacím obdobím) a fyzická osoba ve lhůtě pro podání daňového přiznání (měsíčně nebo čtvrtletně – do 25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s DP k DPH). Počáteční období, za které se podává kontrolní hlášení, je leden 2016 nebo první čtvrtletí 2016. 

Obecně se kontrolní hlášení musí podat v případě, kdy plátce daně vyplňuje řádky 1-6, 9-13, 25, 40 a 41 daňového přiznání nebo uskutečnil plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato.

Sankce při nepodání kontrolního hlášení

V případě, že plátce nepodá KH v stanoveném termínu, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu ve výši:

 • 1,000 Kč, pokud podá KH dodatečně bez vyzvání správce daně,
 • 10,000 Kč, pokud podá KH v náhradní lhůtě na vyzvání správce daně,
 • 30,000 Kč, pokud nepodá následné KH dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném KH,
 • 50,000 Kč, pokud nepodá KH ani v náhradní lhůtě.

Zmírnění pokut je v současné době projednáváno a mělo by se začít uplatňovat od 1. 6. 2016.

Kromě těchto pokut má správce daně zákonnou povinnost uložit pokutu:

 • do 50,000 Kč tomu, kdo na základě výzvy k odstranění pochybnosti nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného KH,
 • do 500,000 Kč tomu, kdo závažně stěžuje nebo maří správu daní nepodáním KH.

Praktické příklady

Následující tabulka shrnuje nejčastější transakce společností registrovaných k DPH v České republice a související povinnost tyto transakce (ne)vykazovat v kontrolním hlášení. Informace v tabulce lze aplikovat na většinu případů vyjmenovaných transakcí mezi společnostmi (tedy B2B), avšak nejsou zahrnuty speciální režimy a výjimky u dodání/pořízení zboží a poskytnutí/přijetí služby.

Kontrolní hlášení
* Nelze jednoznačně odpovědět, řešení je třeba konzultovat v souvislosti s konkrétní transakcí.
** Ve většině zemí EU jsou společnosti povinny se registrovat k DPH při poskytnutí služby do jiného členského státu, to však neplatí např. ve Velké Británii.

Podrobnější informace je možné najít na stránkách Finanční správy. Kontrolní hlášení je upraveno v Zákoně o dani z přidané hodnoty, §101c-i.