Významné změny v daňových zákonech od roku 2016 v České republice a na Slovensku

20. 01. 2016

Od roku 2016 dochází v České republice a na Slovensku k podstatným změnám v daňových zákonech, které jsme pro vás shrnuli v následujícím článku. Jedná se především o změny v zákoně o daních z příjmů, o DPH, o účetnictví a ve výměně informací.

Daně 2016 - změny v daňových zákonech

20.1.2016

ČESKÁ REPUBLIKA – změny v daňových zákonech 2016

I. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

V zákoně o daních z příjmů nedochází od roku 2016 k podstatným změnám. Změny nastávají zejména u daně z příjmů fyzických osob v oblasti zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti, podmínek pro uplatnění slevy na dani při umístění dítěte v mateřské školce a příjmů z provozu výroben elektřiny.

II. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Kontrolní hlášení 

Této nové povinnosti se věnujeme ve zvláštním článku viz Kontrolní hlášení.

Rozšíření povinnosti podávat daňové přiznání elektronicky

Fyzické osoby dosahující obrat do 6 mil. Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců mají nově povinnost podávat daňové přiznání k DPH pouze elektronicky.

Rozšíření režimu reverse-charge

Od 1. 2. 2016 bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti i při dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi. Rovněž bude režim reverse-charge aplikován na dodání nemovité věci plátci v případě, že již uběhla pětiletá lhůta pro osvobození a plátce jej podrobí zdanění.

III. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Nová kategorizace účetních jednotek

Od roku 2016 jsou účetní jednotky nově rozdělovány dle velikosti svých aktiv, ročního obratu a průměrného počtu zaměstnanců na mikro, malé, střední a velké účetní jednotky. Vzhledem k tomu, že se nově nebude na mikro jednotky vztahovat oceňování reálnou hodnotou, bude při prodeji cenného papíru mikro jednotkou daňově uznatelná nabývací cena cenného papíru bez omezení výše příjmů z jeho prodeje. Daňový výdaj však nelze uplatnit, pokud je příjem z prodeje od daně osvobozen. Tato změna je zahrnuta i v §24 odst. 2, písm. zy).

Výrazné zpřísnění kritérií pro povinnou konsolidaci účetní závěrky od roku 2016

V souvislosti s novelizací zákona o účetnictví dochází mj. k významnému zpřísnění kritérií pro povinnou konsolidaci účetní závěrky. Nově budou mít povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku všechny skupiny, které k rozvahovému dni splní alespoň 2 z následujících kritérií:

  • Celková aktiva 100 mil. Kč (dříve 350 mil. Kč),
  • čistý obrat 200 mil. Kč (dříve 700 mil. Kč),
  • průměrný počet zaměstnanců 50 (dříve 250).

Vyhláška také nově vyžaduje uvedení stejného typu informací, které musí být zveřejněny v samostatné účetní závěrce velké účetní jednotky, v příloze ke konsolidované účetní závěrce. Tyto informace musí být stanoveny na konsolidovaném základě, musí tedy obsahovat např. vnitroskupinové transakce a zůstatky.

IV. Výměna informací

EU: Zrušení Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

Automatická výměna informací je nyní na úrovni EU zakotvena ve Směrnici Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní.

SLOVENSKO – změny v daňových zákonech 2016

I. Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z prijmov

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu

Příjmy fyzických osob z prodeje cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu jsou nově osvobozeny od daně z příjmů v případě, že doba mezi nabytím a prodejem přesáhne 1 rok. Pro uplatnění osvobození nesmí být cenné papíry zahrnuty v obchodním majetku poplatníka. 

Upřesnění definice poradenských a právních služeb

Novela zákona upřesňuje poradenské a právní služby, u kterých je daňová uznatelnost od roku 2015 podmíněná zaplacením. Konkrétně se jedná o účetní a auditorské služby, vedení účetních knih, daňové a právní poradenství, právní zastoupení v různých jednáních a notářské služby. Tato právní úprava se poprvé použije při podání daňového přiznání od 1. 1. 2016.

II. Zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty

Vznik daňové povinnosti po přijetí platby od zákazníka

Plátce daně usazený na Slovensku, jehož obrat za předcházející kalendářní rok nepřesáhl 100 000 EUR (a nepředpokládá, že by byl tento obrat přesažen v následujícím období) má nově možnost uhradit DPH až po přijetí platby od svých odběratelů. Pokud se však plátce rozhodne uplatnit tento speciální režim, může uplatnit odpočet daně až poté, co sám zaplatí závazky svým dodavatelům. Tento režim tedy negativně ovlivní plátce, kteří uplatňují standardní režim a jejichž dodavatelé uplatňují režim speciální, neboť si budou moct uplatnit odpočet DPH až po zaplacení závazku vůči dodavatelům.

Uplatnění speciálního režimu je třeba uvádět na fakturách; v opačném případě musí plátce uplatnit standardní režim a nesmí dodatečně fakturu opravit. Seznam plátců uplatňujících speciální režim bude zveřejněn na stránkách slovenského finančního ředitelství.

Zrušení povinnosti složit „zábezpeku na daň“ u dobrovolné registrace k DPH

Osoby povinné k dani, které vykonávají pouze přípravnou činnost na podnikání a zažádají o registraci k DPH, nebudou mít povinnost při registraci k DPH platit „zábezpeku na daň“. Novela tak usnadní proces dobrovolné registrace k DPH na Slovensku. Na žádosti podané do 31. 12. 2015 se však uplatní starý režim.

Rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti na příjemce

Dodání zboží na Slovensku (kromě zásilkového prodeje) uskutečněné osobou povinnou k dani neusazenou v SK nově podléhá samozdanění u osoby povinné k dani-zákazníka usazeného na Slovensku. Zahraniční dodavatel, který uskutečňuje na Slovensku pouze dodávky podléhající tuzemskému samozdanění, tedy nově nemá povinnost se registrovat k DPH na Slovensku. V případě, že je zahraniční dodavatel ke slovenskému DPH již registrovaný, bude mít nárok na odpočet DPH na vstupu nikoli prostřednictvím slovenského přiznání k DPH, ale prostřednictvím podání žádosti o vrácení daně. 

Možnost odpočtu DPH ze služeb nakoupených před registrací

Nově registrovaní plátci DPH si nyní mohou za určitých podmínek uplatnit odpočet DPH i ze zboží a služeb nakoupených před registrací.

Omezení země registrace k DPH při třístranném obchodu

Společnost, která se zapojuje do třístranného odchodu jako prostřední osoba, nově nemůže být pro účely uplatnění tohoto režimu registrovaná k DPH v zemi prvního dodavatele, tedy ve státě, odkud bude zboží přepravováno finálnímu zákazníkovi.

Zavedení tuzemského reverse-charge při poskytnutí stavebních prací

Při poskytnutí stavebních prací a dodání stavby nebo části stavby se nově uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti na příjemce.

Změna odkazu na faktuře při třístranném obchodu

Při fakturaci mezi druhým a třetím článkem třístranného obchodu je třeba nově uvádět odkaz „prenesenie daňovej povinnosti“ místo dosavadního odkazu „trojstranný obchod“.

Dřívější vrácení DPH osobě povinné k dani ze třetí země

Osoby povinné k dani z třetích zemí nově mohou zažádat o vrácení daně i na bázi kalendářního půlroku a to v případě, že je suma DPH alespoň 1000 EUR v prvním kalendářním půlroce a nejméně 50 EUR v druhém půlroce.

Povinnost oznámit dodatečné snížení základu daně

Snížení základu daně až po podání žádosti o vrácení daně je potřeba oznámit správci daně. Rozdíl plynoucí ze snížení ceny bude třeba vrátit ve stanovené lhůtě.

Zavedení snížené sazby DPH na vybrané druhy potravin

Od 1. 1. 2016 se zavádí snížená sazba daně ve výši 10 % na vybrané druhy potravin (např. ryby, maso, mléko, chléb).