Novela zákona o daních z příjmu (platná od 1.1.2009)

01. 01. 2009
(Daňové plánování), (České a slovenské společnosti)

Ze všech stran slyšíme, že s novým rokem vstoupila v platnost další novela zákona o daních z příjmů. Jedná se již o 96. novelu od roku 1992. Převážná většina informací publikovaných v médiích se však zabývá pouze daňovou sazbou pro fyzické osoby a snížením odvodů o 1,5 %. Novela ale také přináší další důležité změny pro právnické osoby.

AKONTinfo 1/2009

Uvolnění pro financování a investice firem 
Zjednodušení prodeje cenných papírů 
Neprošla přísnější pravidla prodeje nemovitostí přes obchodní společnosti 
Zachováno dvojí zdanění dividend

Co se o novele neřeklo?

Ze všech stran slyšíme, že s novým rokem vstoupila v platnost další novela zákona o daních z příjmů. Jedná se již o 96. novelu od roku 1992. Převážná většina informací publikovaných v médiích se však zabývá pouze daňovou sazbou pro fyzické osoby a snížením odvodů o 1,5 %. Novela ale také přináší další důležité změny pro právnické osoby. Ty mohou ovlivnit rozhodování mnoha firem. Že by média zapomínala na podnikatele? Napravme tedy neúplnost informací a pojďme se podívat na některé zásadnější změny, které by mohly zajímat právnické osoby.

Uvolnění prostoru pro financování a investice firem

Novela zákona o daních z příjmů uvolňuje prostor pro daňově výhodnější financování obchodních a investičních aktivit. V roce 2008 bylo nově zavedeno omezení pro daňovou uznatelnost úroků, kdy půjčky nesměly převyšovat předepsanou výši. Limit byl, dle starého zákona, pro letošek vyjádřen jako čtyřnásobek vlastního kapitálu u osob majetkově nespřízněných a dvojnásobek vlastního kapitálu u osob spojených. Dále platilo omezení maximální daňově uznatelné úrokové sazby úvěrů. Takto přísně stanovená omezení se setkala s nesouhlasnou reakcí v řadách odborné podnikatelské veřejnosti a byla podrobena tvrdé kritice.

Od 1. ledna 2009 byla ustanovení zákona týkající se nespřízněných osob zrušena a stejně tak i limit pro maximální úrokovou sazbu (pro osoby spřízněné i nespřízněné). Financování podniků nespojenými osobami se tedy opět zcela uvolnilo. Omezení však i nadále platí pro spojené osoby, u nichž nesmí celkové půjčky převyšovat dvojnásobek vlastního kapitálu.

Smlouvy uzavřené po 1.1.2009Poměr celkového dluhu k vlastnímu kapitálu maximálněMaximální výše úroku
Nespojené osoby Bez omezení Bez omezení
Spojené osoby 2:1 (3:1 banky) Bez omezení

Zjednodušení obchodování s cennými papíry u fyzických osob

Osvobození cenných papírů (dále jen CP) bylo dosud rozlišováno podle druhů CP. Daňový zákon rozlišoval CP na investiční a ostatní. Investiční CP byly osvobozeny po 6 měsících držby, pokud celkový podíl ve společnosti nepřevyšoval 5 % za poslední 2 roky. Investiční CP, u nichž podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech převyšoval hranici 5 %, a ostatní CP byly osvobozeny až po 5 letech. Pro posouzení 5% hranice se bral dohromady přímý i nepřímý podíl. Podmínka max. 5 % musela být splněna jak na základním kapitálu, tak zároveň i na hlasovacích právech.

Letošní novela zrušila rozlišování CP na dva druhy. Nadále už budou všechny brány jen obecně jako CP. Časová lhůta pro osvobození se bude posuzovat jen podle přímého podílu na společnosti (nikoli přímého a nepřímého dohromady). Pokud přímý podíl bude za poslední 2 roky max. 5 %, bude prodej osvobozen po 6 měsících. Pokud bude přímý podíl za poslední 2 roky nad 5 %, bude platit osvobození až po 5 letech.

Po 1. lednu bude tedy lhostejné, zda jsou cenné papíry prodávány na burze nebo zda jde o jiné CP veřejně neobchodovatelné. Dlouhý pětiletý „časový test“ se však stále bude aplikovat na podíly převyšující pětiprocentní hranici na základním kapitálu a hlasovacích právech.

tabulka

Poslanci odmítli přísnější pravidla pro prodej nemovitostí

Vládní návrh novely zahrnoval i opatření, která měla omezit prodeje nemovitostí prováděné přes obchodní společnosti. Návrh říkal, že osvobození prodeje podílů na společnosti nelze uznat, pokud alespoň 50 % hodnoty majetku v prodávané společnosti tvoří nemovitosti. Poslanecká sněmovna ale tato ustanovení naštěstí odmítla. Stejně jako dosud bude tedy možné prodej nemovitosti řešit jako prodej podílu na obchodní společnosti, která má nemovitost v majetku. Nová ustanovení novely by znamenala zvýšenou administrativu a vyšší daňové náklady. Tohoto faktu se obávali především developeři, kteří osvobození prodeje nemovitostních společností často využívají. I nadále je však nezbytné pečlivější plánování ze strany majitele nemovitosti, jak hodlá s majetkem do budoucna nakládat. 
Jako typický příklad prodeje nemovitostních společností lze uvést nedávné transakce při prodeji pozemků v blízkosti letiště Praha-Ruzyně. Všechny pozemky byly převedeny na stát formou prodeje podílů ve společnostech, které pozemky vlastnily. (Zdroj: ekonom.ihned.cz)

Dvojí zdanění dividend stále trvá

Je velká škoda, že opět neprošlo osvobození příjmu z dividend. Bylo by to významným krokem pro zrušení dvojího zdanění dividend. Dividendy jsou totiž vypláceny ze zisku společnosti až po jeho zdanění. Příjemce vyplacené dividendy či podílu na zisku je pak znovu zdaní jako svůj příjem. Bohužel i nadále platí současný stav, kdy příjem z dividend podléhá 15% srážkové dani. 
Ustanovení osvobozující příjem z dividend a jiných podílů na zisku společnosti bylo do návrhu novely přidáno ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Česká republika by jeho schválením následovala příklad Slovenska, kde bylo osvobození dividend již zavedeno. Novela by tak konečně odstranila jasnou nespravedlnost vůči podílníkům a akcionářům.

Přejme si, abychom se co nejdříve již dočkali stabilního daňového práva, které by maximálně motivovalo k ekonomické činnosti a tvorbě hodnot a nediskriminovalo úspěšné podnikatele. I když jsme v posledních letech svědky snah ze strany vlády a zákonodárců napravit množství výjimek a omezení, stále dochází při vládních návrzích k ústupkům a příliš mělkým kosmetickým úpravám, které jsou za krátký čas opět zrušeny. Tak jako tomu bylo právě v poslední, již 96., novele zákona o daních z příjmů.