Seriál o offshore podnikání a mezinárodním daňovém plánování (3)

11. 12. 2006
(Daňové plánování), (Offshore), (Ochrana majetku), (Onshore)

Možnosti využití offshore podnikání a mezinárodního daňového plánování.

11.12.2006, Finweb.ihned.cz, Pavel Stehno

3 - Využití offshore podnikání, aneb Myslíte, že se vás to netýká?

V prvním díle našeho seriálu jsme vymezili základní terminologii, motivy a charakteristiky offshore podnikání a mezinárodního daňového plánování. V druhém díle jsme se věnovali velmi zajímavé problematice mezinárodního obchodu a v dnešním článku se zaměříme na přehled možných metod využití offshore. Uvedený výčet podnikatelských aktivit, pro něž lze využít zahraniční optimalizace, v podstatě kopíruje stěžejní činnosti většiny firem. Offshore podnikání nás provází opravdu na každém kroku a jeho efektivní aplikace v následujících strategických oblastech spolehlivě přináší konkurenční výhody pro podnikání. Po přečtení dnešního článku budete mít velmi dobrou představu o tom, v jakých všech oblastech lze offshore podnikání využívat a jakým způsobem.

Mezinárodní obchod
Mezinárodní obchod se zbožím je snad nejtypičtějším příkladem podnikatelské činnosti, u které může být velice efektivně a s nízkými náklady využíváno mezinárodního daňového plánování. Pro plánování mezinárodního obchodu se zpravidla využívají optimalizační struktury sestávající z amerických či anglických společností a ze společností založených v daňových rájích za účelem získání konkurenčních výhod. Společnost založená ve výše jmenovaných vyspělých státech může být vynikajícím řídícím centrem pro obchodní transakce všeho druhu, s možností řízení daňového zatížení a využitím velice prestižních adres.

Poskytování poradenských a dalších služeb
Obrovskou výhodou služeb oproti obchodu se zbožím je jejich nemateriální povaha a snadná přenosnost. Proto lze v podstatě pro každý charakter služby navrhnout funkční optimalizační řešení. V tomto případě se často využívá společností, které jsou založeny ve státech EU nebo ve státech, které mají širokou síť smluv o zamezení dvojího zdanění. To umožňuje nezdaňovat příjmy z krátkodobého poradenství, poskytnutého na území druhého státu v tomto státě.

Investování ze zahraničí
V případě investování do cenných papírů musí česká společnost zdanit své zisky z investic daní z příjmu právnických osob. Česká fyzická osoba může sice při splnění časového testu držby každého CP po dobu 6 měsíců před prodejem realizovat nedaněný zisk, nicméně to obnáší komplikace v povinné evidenci a možnost promarnit vhodný moment k prodeji. Využitím společnosti z daňových rájů lze dosáhnout nulového zdanění z každé investice bez žádných evidenčních povinností. V případě investicí v zemích, kde existují zajišťovací či srážkové daně vůči nerezidentům, lze stejného efektu dosáhnout pomocí společnosti, která může využít dohod o zamezení dvojího zdanění.

Financování společností
Daňové ráje se velice často využívají pro účely financování společností a řízení finančních toků. Současná legislativa České republiky sice umožňuje vydávat obligace, v praxi je však vydávání obligací velice obtížné i pro velké významné firmy působící na českém trhu, natož pak pro střední firmy. Vydáním obligací prostřednictvím offshore společnosti může český subjekt získat nejen dodatečné finanční prostředky na rozvoj firmy, ale i  dosáhnout nižších administrativních nákladů na vydání a prodej obligací. Jako další možnost uveďme kumulaci volných peněžních prostředků v zahraničí a jejich půjčování českým společnostem za výhodných podmínek. V tomto případě se nejčastěji využívají nizozemské či britské společnosti, které současně umožňují jak výhodně získávat finanční prostředky, tak je i poskytovat dále.

Odkup pohledávek
S rozvojem možnosti refinancovat obchody prostřednictvím odkupu pohledávek různými formami (např. factoring či forfating) se objevila celá řada firem, poskytujících tento typ služeb. Problémy s financováním lze řešit podobným způsobem jako financování společností.

Akumulace příjmů z duševního vlastnictví
Tento případ se týká firem, které sídlí v zemi s běžným daňovým zatížením a stanou se držiteli patentu, značky či know-how a rozhodnou se z těchto práv vztahujících se k uvedeným nehmotným statkům profitovat formou prodeje licencí. Příjmy z licenčních poplatků pak samozřejmě zdaní v zemi, kde sídlí (případně také podléhají srážkové dani z těchto příjmů za předpokladu, že plátci sídlí v jiné zemi). Z tohoto důvodu bývají tato nehmotná aktiva často držena raději prostřednictvím společností registrovaných ve vhodných zemích, které umožňují využít smluv o zamezení dvojího zdanění a současně nabízejí vhodný daňový režim, např. Nizozemsko a Kypr.

Držba majetku
Široce rozšířené je také použití struktur, které zajišťují anonymitu vlastnictví a tím chrání podnikatele před negativními vlivy místního podnikatelského prostředí. Zvláště v podmínkách nejistých legislativních poměrů je tento motiv využití offshore struktur k ochraně majetku velmi důležitý. Výborným příkladem offshore struktur jako správce majetku je skutečnost, že přibližně 70% nemovitostí v Londýně je vlastněno prostřednictvím offshore společností.

Holdingová uspořádání
Správné holdingové uspořádání znamená spojit tuzemské i zahraniční společnosti v jeden pružně funkční celek tak, abychom dosáhli synergického efektu při zachování všech dílčích výhod. Z naší praxe víme, že komplexní a dlouhodobé nastavení holdingové struktury vyžaduje zkušenost. Od počátku 90.let vzniklo nepříliš promyšleným způsobem obrovské množství jednostranně zaměřených struktur společností, které však, jak podnikatelé později zjistili, nevyhovovaly všem potřebám. Bylo tak nutné zakládat další společnosti a uměle je propojovat s již fungující strukturou. Výsledkem byly holdingy, jejichž komplikovaná využitelnost s sebou přinesla značnou míru chaosu a hlavně nesmyslně vysoké náklady. I takové holdingy je však stále možné účinně restrukturalizovat. Při restrukturalizaci i utváření nového holdingu je vždy nutné mít na zřeteli, že každý správně vytvořený holding musí výhodně splňovat zejména tyto charakteristiky:

  • efektivní daňové řízení,
  • důmyslná ochrana majetku,
  • využití výhodných cizích právních systémů,
  • získání výhod z vystupování jako silná zahraniční skupina,
  • lepší ochrana investic holdingu,
  • svoboda rozhodnutí vlastníků, zda zachovají svou anonymitu vlastnictví, nebo se přihlásí k vlastnictví holdingové struktury,
  • možnost prezentovat kvalitní účetní výsledky a závěrky při dosažení minimálního daňového zatížení,
  • efektivnost, ovladatelnost a stabilita struktury v čase.

Metod využití offshore i onshore společností je velmi mnoho. Za zmínku ještě stojí možnost registrace lodí, možnost provozování internetových casin, využití odlišností v systémech obchodního práva a devizové operace bez regulací. Zahraniční společnost lze samozřejmě využívat i k více než jednomu z uvedených účelů a pro potřeby jednoho podnikatelského subjektu ze země s klasickým daňovým režimem může vzniknout i komplikovaná struktura společností, registrovaných v řadě zemí. V následujících dílech seriálu se budeme naznačeným tématům věnovat konkrétně. Vysvětlíme vždy legislativní rámec tématiky, navrhneme vhodné optimální řešení pro podnikání a doložíme praktickým příkladem, podobně jako v druhém díle seriálu o mezinárodním obchodu.