Daňové ráje V

07. 12. 1998
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore)

Charakteristika podnikatelského prostředí na Gibraltaru. Podobně jako ve všech dříve charakterizovaných zemích je i na Gibraltaru možno zakládat několik různých daňově zvýhodněných subjektů.

Daňový ráj

12/1998, Ing. Pavel Petrovič a Ing. David Vavruška

Charakteristika podnikatelského prostředí na Gibraltaru.

Po prvních třech dílech našeho seriálu o zemích s daňově výhodným režimem, kdy jsme se pohybovali v oblasti Karibiku, a minulém zastavení v Hongkongu se v tomto pokračování konečně dostáváme na starý kontinent. I zde je totiž možné nalézt několik zemí, jejichž daňový systém nabízí ve srovnání se standardními režimy SRN, USA nebo i České republiky pro určité podnikatelské subjekty značná zvýhodnění. Evropská offshore centra jsou výrazně specifická a vzájemně se velmi liší, přičemž legislativa každého z nich je využitelná jiným způsobem. Není tedy možno přesně určit nějakou nejzajímavější zemi, kterou by bylo jednoznačně vhodné uvést jako první. Na evropskou pevninu tedy vstoupíme například v jejím nejjižnějším bodě.

GIBRALTAR

Pozornost, kterou si Gibraltar za posledních několik desetiletí vydobyl, není spojena pouze s mimořádným vojensko-strategickým významem, jaký nejjižnějšímu cípu západní Evropy od nepaměti přísluší. Zákony upravující vznik a existenci daňově zvýhodněných společností, zvláštní status v rámci Evropské unie, uvolnění vztahů mezi Španělskem a Gibraltarem v posledních deseti letech - to vše způsobilo, že se u afrických břehů vyvinulo mezinárodní finanční centrum, které si svými výhodami nijak nezadá s renomovanými jurisdikcemi typu Jersey, Guernsey nebo ostrov Man. Následující článek by měl ukázat, že Gibraltar má své výhody nejen pro majitele andaluských nemovitostí, kteří se tu usídlili, aby tak unikli nepříjemně vysokým španělským daním.

Gibraltarská skála je úzký poloostrov o rozloze 6,5 čtverečních kilometrů. Se Španělskem je spojena necelý kilometr úzkým pásem pevniny, od marockého pobřeží je na dohled, ale většina z necelých 30 000 obyvatel nemluví ani španělsky ani arabsky, ale anglicky a označují se jako Gibraltarians. V současnosti je Gibraltar britským závislým územím se značnou dávkou autonomie. Předmluva psané gibraltarské ústavy z roku 1969 zaručuje obyvatelům, že pokud se svobodně a demokraticky nerozhodnou jinak, neztratí Gibraltar nikdy samostatnost ve prospěch nějaké cizí země. Poslední referendum, které se konalo v roce 1967, rozhodlo v poměru 12 138 ku 44 hlasům o zachování statutu závislého území, těšícího se britské ochraně. V souladu s ustanoveními Římské smlouvy o EHS týkajících se závislých území je Gibraltar součástí evropských integračních struktur, přičemž se na něj nevztahuje Společná zemědělská politika, požadavky týkající se daně z přidané hodnoty ani společný celní sazebník vůči třetím zemím. Místní zákonodárný orgán je složen z patnácti volených poslanců, dvou poslanců ex-offo a mluvčího, kterého jmenuje guvernér po konzultaci s ministerským předsedou. Procedura přijímání zákonů probíhá podobně jako v britské Dolní sněmovně. Přijaté zákony formálně schvaluje guvernér, což je nejvyšší vládní představitel poloostrova a zástupce britské královny. Právní systém vychází z angloamerického práva a soudní systém se rovněž příliš neliší od britského vzoru, a to jak svým složením, tak pravidly a procedurami při soudních řízeních. Úředním jazykem poloostrova je angličtina a oficiální měnovou jednotkou gibraltarská libra vázaná v poměru 1:1 na libru britskou.

Na rozdíl od offshore jurisdikcí Karibiku není Gibraltar v pravém slova smyslu  daňovým rájem a své atraktivitě se těší jen díky liberálně pojatým zákonům, které umožňují vytvoření statusu daňově osvobozené entity. Zatímco běžná gibraltarská společnost podléhá dani z celosvětového příjmu se sazbou 35 %, společnosti osvobozené nebo tzv. oprávněné (qualifying) jsou po splnění patřičných podmínek povinny platit roční paušální poplatek ve výši 200 - 300 liber v závislosti na typu společnosti. Takové společnosti jsou dále zproštěny povinnosti odvádět srážkovou daň z dividend (která má standardní sazbu rovněž 35%) a kolkovné. Gibraltar není smluvní stranou žádné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, v praxi existuje pouze neformální dohoda o nezdaňování příjmů, které plynou osobě pracující na Gibraltaru a sídlící ve Španělsku.

DAŇOVĚ ZVÝHODNĚNÉ SUBJEKTY 
Podobně jako ve všech dříve charakterizovaných zemích je i na Gibraltaru možno zakládat několik různých daňově zvýhodněných subjektů. Tentokrát jsou pro přehlednost rozděleny na společnosti, trusty a banky. 

a) společnosti 
Problematika gibraltarských společností je upravována Výnosem o společnostech (The Companies Ordinance) a jeho doplňky, zejména výnosem The Companies (Taxation and Concessions) Ordinance. Klasickými výrazně privilegovanými subjekty jsou osvobozené a nerezidentní společnosti.

Daňově osvobozené společnosti (tax exempt companies) 
Tento typ společnosti je na Gibraltaru zjevně nejoblíbenější, na čemž má hlavní zásluhu nahrazení veškeré daňové povinnosti nízkým ročním poplatkem. Aby společnost získala tento statut, musí být buďto založena na Gibraltaru v souladu s Výnosem o společnostech za splnění patřičných podmínek, anebo zaregistrována jakožto pobočka zahraniční společnosti podle části IX Výnosu o společnostech.

K přiznání postavení daňově osvobozené entity (tax exempt status) je nutno splnit následující kritéria:

 • užitek z akcií společnosti nesmí mít žádný gibraltarský státní příslušník nebo osoba s trvalým pobytem na Gibraltaru,
 • společnost nesmí na Gibraltaru vyvíjet obchodní činnost s výjimkou obchodování s dalšími osvobozenými společnostmi (za obchodní činnost se nepovažuje správa registrovaného sídla a zaměstnávání personálu),
 • splacený akciový kapitál musí převyšovat 100 Ł, případně ekvivalentní částku v jiné měně,
 • na Gibraltaru musí být veden seznam akcionářů společnosti, v případě pobočky zahraniční společnosti jeho kopie.

Žádost o udělení statutu daňově osvobozené entity musí být doprovázena kopií osvědčení o založení společnosti, kopiemi zakladatelské smlouvy a stanov a dopisem, který výslovně uvádí, že hmotný zájem na společnosti nemá ani nebude mít žádný gibraltarský rezident či státní příslušník. Kromě těchto dokumentů musí být poskytnuty dostatečné reference banky nebo právního zástupce o každém vlastníkovi společnosti. V případě registrace společnosti založené v zahraničí je nutné předložit seznam jednatelů a údajů o nich (adresy, národnost, zaměstnání) a poskytnout jméno a adresu osoby oprávněné přijímat na Gibraltaru úřední korespondenci adresovanou společnosti. Standardní zakladatelské dokumenty by měly obsahovat zejména následující údaje:

Zakladatelská smlouva

 • jméno společnosti, které se musí lišit od jmen společností již založených, nesmí evokovat královskou rodinu nebo vládu a předjímat činnost v oblasti bankovnictví (jména typu Bank, Building Society, Insurance, Assurance, Re-insurance, Fund Management, Asset Management, Investment Funds, trust, Trustees, Municipal Co-operative atd. podléhají schválení),
 • adresa registrovaného sídla společnosti na Gibraltaru,
 • účel založení společnosti, který bývá standardně definován velmi rozsáhle s cílem pokrýt veškeré legální předměty činnosti,
 • prohlášení o omezenosti ručení společníků,
 • výše schváleného akciového kapitálu, která bývá standardně stanovena na 2 000 Ł rozdělených na 2 000 akcií po 1 Ł, což je maximální výše autorizovaného akciového kapitálu, při které se ještě platí minimální poplatek z kapitálu ve výši 0,5 % nominální hodnoty (kapitál lze vyjádřit v jakékoli měně a jeho minimální zákonem stanovená výše je 100 Ł).

Stanovy společnosti

 • omezení činnosti společnosti způsobené její soukromou formou (omezená převoditelnost akcií, omezení počtu společníků na 50, zákaz veřejného úpisu akcií, zákaz vedení rejstříku akcií mimo Gibraltar),
 • druh emitovaných akcií (v případě akcií na majitele se na důkaz držby akcií vyžaduje uložení warrantu u určené banky),
 • podmínky svolávání valné hromady a způsob jednání a hlasování,
 • počet a pravomoci jednatelů společnosti, možnost jejich odvolání a způsob jejich jednání na schůzích,
 • povinnosti ohledně vedení účetních knih a výkazů,

Aby si společnost status, který je vydán ve formě osvědčení na dobu 25 let, udržela, musí každoročně předložit výroční zprávu společně s ověřením, že neporušila gibraltarské zákony ohledně statutu osvobozené entity (toto osvědčení vydávají auditoři schválení gibraltarskou vládou) a vždy k 31. březnu zaplatit patřičný paušální poplatek nahrazující daň, jehož výše je následující:

 • společnost založená na Gibraltaru, jejíž jednatelé jsou rezidentní 225 Ł
 • společnost založená na Gibraltaru, spravovaná non-rezidentními jednateli 200 Ł
 • pobočka společnosti založené  mimo Gibraltar  300 Ł

Základní předpoklady pro založení gibraltarské daňově osvobozené společnosti

zdanění zahraničních příjmů společnosti ne
minimální počet jednatelů společnosti 2
minimální počet akcionářů společnosti 1
přípustnost akcií na majitele ne, ale existují výjimky
požadován registrační agent ano
požadováno registrované sídlo ano
požadován tajemník společnosti ano
požadováno předkládání účetnictví ne
požadována místní valná hromada ne
minimální roční paušální poplatek státu 225 L

Nerezidentní společnosti (non-rezident companies) 
Nerezidentní společnosti lze charakterizovat jako entity, které jsou založeny na Gibraltaru, ale spravovány odjinud (tj. jednatelé jsou nerezidenti). Pokud takové společnosti neplyne žádný příjem z gibraltarského území a své příjmy dosažené v zahraničí na Gibraltaru neuchovává (například ve formě bankovního účtu), nepodléhá gibraltarské dani z příjmu, a dokonce ani žádné paušální roční dani, jak je v jiných offshore centrech zvykem. Na rozdíl od osvobozené společnosti s nerezidentními jednateli (která odvádí roční poplatek 200 Ł) tato společnost nemusí žádat o tax exempt status.

Oprávněné společnosti (qualifying companies) 
Tyto společnosti nejsou osvobozeny od daně z příjmu a podmínky, které musí splnit, činí tento subjekt vhodným pouze za určitých okolností. Typickým důvodem založení gibraltarské oprávněné společnosti je následná možnost sdělit daňovým úřadům v jiné zemi, že daná gibraltarská společnost platí daň ze svého příjmu.

Splacený kapitál oprávněné společnosti musí být minimálně ve výši 1 000 Ł a stejnou sumu musí společnost složit gibraltarské vládě jako záruku, že splní svou daňovou povinnost. Ta v podstatě závisí na dohodě mezi společností a gibraltarským ministerstvem pro finance a rozvoj a je určována daňovou sazbou v rozmezí 2-18 %. 2 % je přitom minimální daňová sazba aplikovaná na zisk společnosti, který neplyne na Gibraltar, 18 % je nejvyšší sazba na zisk společnosti, který přichází na Gibraltar. Na oprávněnou společnost se aplikují přibližně stejné požadavky ohledně původu akcionářů, evidence seznamu akcionářů a auditu. Za získání osvědčení oprávněné společnosti se platí 250 Ł.

Holdingové společnosti „1992" 
Tento typ společnosti vznikl za účelem využití směrnice EU 90/435, která se zabývá dividendami placenými dceřinou společností společnosti mateřské. Zjednodušeně platí, že podle této směrnice dceřiná společnost v jedné členské zemi EU může platit dividendy mateřské společnosti v jiné zemi EU, aniž by byla povinna platit srážkovou daň. Daná mateřská společnost přitom musí splnit určitá kritéria, například že v zemi, kde sídlí, nesmí být osvobozena od daně z příjmu.

Gibraltarská holdingová společnost „1992" je společností rezidentní, a platí tedy daň ze svého příjmu s běžnou sazbou 35 %. Pokud však její příjem alespoň z 51 % tvoří dividendy z jejích dceřiných společností zaregistrovaných kdekoli na území Evropské unie, platí, že tyto dividendy nepodléhají dani na vstupu. Stejně tak nejsou zdaňovány dividendy placené gibraltarskou společností mateřské společnosti v jiné zemi EU. Holdingová společnost smí vyplácet dividendy i akcionářům z nečlenských zemí EU, a to po zdanění srážkovou daní s mimořádně nízkou sazbou - 1 %.

b) trusty 
Při splnění určitých podmínek může být gibraltarský trust plně zproštěn povinnosti platit daň z příjmu, stejně jako u daňově osvobozené společnosti. Takový trust musí být vytvořen osobou anebo ve prospěch osoby, která není gibraltarským rezidentem, příjem trustu nesmí pocházet z gibraltarského území a dále je třeba, aby trustová smlouva či jiný dokument vytvářející trustový vztah explicitně vylučovaly gibraltarské rezidenty jako možné beneficienty trustu. Ze všech účastníků trustového vztahu tak gibraltarskými rezidenty mohou být pouze správci trustu, a velmi často také jimi jsou. Výhody, které gibraltarský trust přináší, lze shrnout následujícím způsobem:

 • trusty nejsou nikde registrovány (s výjimkou trustů pro ochranu majetku - asset protection trusts, které jsou uvedeny ve zvláštním neveřejném rejstříku) - gibraltarské trusty tak díky neexistenci povinného kontaktu s místními úřady mají zaručenu naprostou diskrétnost,
 • na Gibraltaru neexistují žádné požadavky na strukturu trustu, minimální množství kapitálu nebo audit,
 • při vytváření trustů pro ochranu majetku je nutno předložit žádost adresovanou ministrovi pro finance a rozvoj, který pro tento typ trustů plní funkci správce rejstříku a na základě zaplacení ročního poplatku zapíše trust do rejstříku. Osoba, která trust zakládá, musí dále prokázat dostatečnou solventnost.

c) banky 
Bankovní činnost na gibraltarském území je upravována Výnosem o bankovnictví (Banking Ordinance) z roku 1992 a rozhodnutími guvernéra. V podstatě lze konstatovat, že na Gibraltaru jsou aplikovány principy podobné těm, které vyplývají z bankovního zákona Spojeného království z roku 1987, a reflektují právo Evropské unie v podobě druhé směrnice o bankovní spolupráci č. 89/646/EEC. V souladu s vyhláškou o Komisi finančních služeb (Financial Services Commission) je ustanoven bankovní komisař (Commissioner of Banking), který jmenuje dohlížitele nad bankovním sektorem (Banking Supervisor).

Ustanovení Výnosu o bankovnictví jsou shovívavá k pobočkám bank registrovaným ve státech Evropské unie. Tyto pobočky mohou na Gibraltaru začít působit bez jakékoli předcházející schvalovací procedury. Naopak banky s licencí vydanou na Gibraltaru mohou volně zakládat své pobočky kdekoli na území Evropské unie. 
Žádost o bankovní licenci, kterou s výjimkou zmíněných poboček předkládají všichni zájemci o licenci, má předepsanou formu a týká se zejména zamýšlené činnosti banky a její vnitřní struktury. Členové představenstva a manažeři banky musí k žádosti přiložit vyplněný dotazník s osobními údaji a záznamy o zkušenostech z oboru. Výnos stanoví základní kritéria, které žadatel musí splňovat, aby mohl obdržet licenci a vykonávat bankovní činnost. Patří sem zejména následující:

 • dostatečná známost a dobrá pověst ve finančních kruzích,
 • zkušenost a způsobilost členů představenstva,
 • akciový kapitál banky přesahující 5 mil. ECU, případně ekvivalentní částku v jiné měně,
 • každoroční placení licenčního poplatku ve výši 5 000 liber.

Gibraltarské banky platí podobně jako běžné společnosti ničím nezmírněnou daň z příjmu, a to se sazbou 35 %. Pokud však licencovaná banka neobchoduje s gibraltarskými rezidenty, má nárok získat osvědčení o oprávnění (qualifying certificate) a platit daň z příjmu o smluvené sazbě mezi 2 a 35 %. Obvykle tato sazba dosahuje 5 %.