Nová daň z příjmů právnických osob přinese nejisté úspory

19. 11. 2007
(Daňové plánování), (Onshore), (České a slovenské společnosti)

Daňová reforma dopadne také na právnické osoby, a to mimo jiné v podobě změn daně z příjmů právnických osob. Pozitivní je snižování samotné sazby ze současných 24% až na 19% v roce 2010. V kontextu dalších změn však není jisté, jestli podnikatelé nakonec skutečně ušetří.

19.11.2007, Podnikatel.cz, Pavel Stehno 
Daňová reforma dopadne také na právnické osoby, a to mimo jiné v podobě změn daně z příjmů právnických osob. Pozitivní je snižování samotné sazby ze současných 24% až na 19% v roce 2010. V kontextu dalších změn však není jisté, jestli podnikatelé nakonec skutečně ušetří.

Nižší daň z příjmů právnických osob

Součástí vládního reformního balíčku (zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů) je zásadní novela zákona č. 586/1992, o daních z  příjmů. Jednou z daňových oblastí, které zákon upravuje, je daň z  příjmů právnických osob. Nejdůležitější změnou novely je bezesporu změna samotné sazby daně z příjmů právnických osob. Současná 24% daň bude do roku 2010 postupně klesat, a to až k 19 %.

RokSazba daně
2007 24 %
2008 21 %
2009 20 %
2010 19 %

„Sníženou daňovou sazbu uplatní poplatníci až v daňovém přiznání v roce 2009, neboť podle zákona platí, že k výpočtu daňové povinnosti se použije sazba daně z příjmů účinná k posledními dni zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání," upřesňuje pro business server Podnikatel.cz Lucie Nešporová z Advokátní kanceláře Pajerová & Šnajdrová.

Daňová uznatelnost finančních nákladů

Zásadně se mění také definování nových pravidel pro daňovou uznatelnost finančních nákladů, a to včetně samotného zavedení pojmu finančních nákladů. Poměr vlastního kapitálu a dluhu 1:2 omezuje uznatelnost finančních nákladů z úvěrů a půjček od spojených osob, respektive z  úvěrů a půjček, u kterých zajištění poskytuje spojená osoba. Poměr vlastního kapitálu a dluhu 1:6 (od roku 2009 1:4) omezuje uznatelnost finančních nákladů u všech úvěrů a půjček (od spojených i nespojených osob). Za zcela daňově neuznatelné se považují finanční náklady z  podřízených úvěrů a půjček a z úvěrů a půjček, kdy se věřitel podílí na zisku dlužníka. Celková výše daňově uznatelných finančních nákladů je omezena sazbou odvozenou od průměrné úrokové sazby na mezibankovním trhu depozit se splatností 12 měsíců zvýšenou o 4 %. „Nová pravidla se použijí pouze pro smlouvy uzavřené po 1. lednu 2008 a pro smlouvy, k  nimž byl uzavřen dodatek měnící výši jistiny nebo úrokovou sazbu po tomto datu. Od roku 2010 se pak nová pravidla použijí pro všechny smlouvy," shrnuje Lucie Nešporová pro server Podnikatel.cz důležité změny.

Osvobození příjmů z prodeje podílů

K důležitým změnám, které by neměly podnikatelé přehlédnout, patří také skutečnost, že se pro právnické osoby nově zavádí osvobození příjmů z prodeje podílů na dceřinných společnostech (při splnění určitých předpokladů). Osvobozeny budou příjmy jednak z prodeje akcií, jednak z prodeje obchodních podílů.

Neomezená vstupní cena osobních automobilů

V  neposlední řadě Lucie Nešporová podnikatelům připomíná: „Ruší se paragraf 29 odstavce 10, který omezoval vstupní cenu osobních automobilů na částku 1 500 000 Kč. Počínaje rokem 2008 je tedy možné opět při nákupu dražších osobních aut (kategorie M1) uplatnit celou pořizovací cenu formou odpisů do daňových výdajů. Současně došlo k  přesunu osobních automobilů mezi odpisovými skupinami." Osobní automobily by měly být odpisovány ve 2. odpisové skupině, kde je doba odpisování 5 let.

Součástí novely je také množství dílčích změn týkajících se například pohledávek a závazků či závazného posouzení daňových důsledků některých transakcí v oblasti technického zhodnocení majetku nebo uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj atd. Finančnímu úřadu ovšem podnikatel za rozhodnutí o závazném posouzení zaplatí správní poplatek 10 000 Kč.

Povede novela k úsporám podnikatelů?

Podle názoru Pavla Stehna ze společnosti Akont, která se zabývá mezinárodním daňovým plánováním a offshore podnikáním, si podnikatelé i  přes snížení daňové sazby nepolepší: „Daňová reforma jako celek neznamená pro podnikatele snížení daní. Sazba se sice snižuje, ale na druhou stranu se na mnoha místech rozšiřuje daňový základ. Typickým příkladem je zpřísnění pravidel pro úrokové financování, prodloužení doby odpisování nebo zrušení výhod finančního leasingu. Mění se sice daňový systém, ale daňové zatížení subjektů se nesnižuje."

Analytik Akontu nešeří kritikou: „Cílem vládní reformy bylo změnit daňový systém, ale zachovat daňový výnos. To nás mimochodem přivádí k názoru, že taková změna přinese spíše komplikace s posouzením daňově uznatelných nákladů. Časté a nekoncepční změny systému znamenají zbytečně vynaložené náklady na straně vlády i podnikatelů. Možná by bylo lepší, kdyby vláda přijala pouze reformu na výdajové straně rozpočtu. S daňovou reformou nebylo třeba tolik pospíchat. Mohla se udělat později, v momentě, kdy by úspory na straně výdajů dovolily snížit daňový výnos."

Pavel Stehno se proto domnívá, že předkládaná novela nebude motivovat firmy, aby nepřesouvaly sídla do daňově výhodnějších destinací. „Očekáváme nadále vysokou a rostoucí poptávku po mezinárodním daňovém plánování. Kromě daňových výhod lze totiž dosáhnout například také vyšší právní jistoty související se stabilitou legislativy v zahraničí. Velmi důležitá je pro podnikatele i možnost využití mezinárodních smluv o ochraně investic, anonymity vlastnictví či vyšší image zahraničních společností," dodává pro server Podnikatel.cz Pavel Stehno.