USA

USA - onshore

STRUČNÝ PŘEHLED

Spojené státy americké patří k nejprestižnějším podnikatelským jurisdikcím světa. Silná image země, mnohé mezinárodní smlouvy o ochraně investic a výkonné soudy jsou příznivou kombinací pro podnikání. USA nelze vnímat jako jednolitý celek. Jednotlivé státy uplatňují k podnikání značně odlišný přístup a je proto nutné vždy volit řešení na úrovni jednotlivých států. Americké společnosti mohou zastávat roli offshore entit nepodléhajících americké korporátní dani a standardních daňově rezidentních společností. Zatímco v případě daňově nerezidentních společností je přínosem minimální administrativa a vysoký stupeň diskrétnosti, daňově rezidentní firmy podléhají velmi komplikované daňové regulaci. Díky vysoké variabilitě mohou americké společnosti zastávat mimořádně široké pole funkcí od offshore akcionáře zajišťujícího ochranu soukromí až po standardní obchodní společnosti.

Typ jurisdikce: OffshoreOnshore
Právní formy společností: LLC, LC, Inc.
Měna a úřední jazyk: Americký dolar (USD); angličtina
Právní systém: Angloamerické zvykové právo
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCA, 61 SZDZ (včetně ČR a SR), 31 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 0 % (platí pro offshore společnosti)
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakákoliv národnosti; nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Převážně ne, ale liší se dle států

OBECNÉ INFORMACE O USA

Poloha

USA (Spojené státy americké) tvoří 50 států rozkládajících se na území Severní Ameriky. Rozloha území je necelých 10 mil. km2.

Populace

Populace USA čítá přibližně 320 mil. obyvatel. Obyvatelstvo tvoří běloši (80 %) a afroameričané (13 %). USA nemají stanovený žádný oficiální jazyk na federální úrovni, ale ve 28 státech je oficiálním jazykem angličtina. Dominantní náboženskou institucí je protestantská církev (51 %) a římskokatolická církev (24 %).

Státní zřízení

USA jsou federativní prezidentskou republikou s hlavním městem Washington. V čele federace stojí prezident volený na 4 roky, který je současně nejvyšším vládním představitelem. Zákonodárnou moc obstarává dvoukomorový kongres. Moc soudní reprezentuje na federální úrovni nejvyšší soud a soudy nižší instance. Americký soudní systém je členěn na federální a státní soudy.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V USA

V rámci hodnocení Světové banky Doing Business 2015, které srovnává jednotlivé světové jurisdikce podle podnikatelských omezení pro malé a střední firmy, se USA nachází na 7. místě z celkového počtu 189 zemí.

V rámci kategorie Trading Across Borders posuzující překážky zahraničního obchodu obsadily Spojené státy 16. pozici. Vyznačují se relativně nižší časovou náročností na import a export zboží. Administrativní zátěž s tím spojená je přibližně stejná jako průměr zemí OECD. Náklady na export i import jsou nepatrně vyšší.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO V USA

Právní systém USA na federální i státní úrovni vychází z angloamerického zvykového práva.

Typy obchodních společností

Pro podnikání mimo území USA se nejčastěji využívají společnosti typu Limited Liability Company (LLC). V případě, že chce podnikatel vykonávat činnost na území USA, je vhodnější založit společnost typu Inc., která je však administrativně náročnější než LLC a musí vést účetnictví.

Předzaložené společnosti bývají v jednotlivých amerických státech povoleny.

Limited Liability Company (LLC)

Založení společnosti LLC

Pro založení offshore společnosti typu LLC v USA je vhodný např. Arkansas, Delaware, New Jersey, New York, Oregon, Washington DC či Wyoming. Založení probíhá předložením stanov nebo certifikátu o vzniku (Certificate of Formation) společnosti tajemníkovi daného státu (Secretary of State). Sídlo americké offshore společnosti se musí nacházet na území státu, ve kterém byla založena, konkrétně na adrese registračního agenta.

Samotné založení společnosti trvá přibližně dva dny. Obchodní rejstřík si však většinou vyhrazuje 5 - 7 pracovních dní na dodání potvrzení o založení.

Název společnosti LLC

Název amerických offshore společností typu LLC může být v jakémkoliv jazyce. Některé obchodní rejstříky mohou vyžadovat překlad názvu do angličtiny. Povolené nejsou názvy, které jsou podobné společnostem již založeným v daném státu. Napříč všemi 50 státy je zakázáno používat v názvu společnosti slova banka, trust, pojištění a zajištění.

Společnosti typu Limited Liability Company užívají v názvu zkratku LLC.

Struktura společnosti LLC

Jednatelé
Minimální počet jednatelů amerických offshore společností typu LLC je  jeden a nemusí se jednat o rezidenta USA. Informace o jednatelích jsou veřejně dostupné v obchodním rejstříku v daném státě.

Společníci
Offshore společnosti typu LLC v USA musí mít minimálně jednoho společníka. Může jím být fyzická i právnická osoba, která nemusí být rezidentem USA.

Omezení podnikání LLC

Offshore společnosti typu LLC mají ve většině států USA zakázáno podnikat v oblasti bankovních a finančních služeb.

ÚČETNÍ SYSTÉM V USA

Účetní povinnosti offshore společností založených v USA:
řídí se účetními standardy US GAAP a IFRS,
- nemají povinnost předkládat účetní závěrku v daném státu (pokud v něm neobchodují a nevlastní majetek),
- nemusí zveřejňovat účetnictví,
nepodléhají požadavku nezávislého auditu.


DAŇOVÝ SYSTÉM V USA

Spojené státy americké užívají klasický systém zdanění. Společnosti rezidentní v USA podléhají v USA zdanění svých celosvětových příjmů. Daně jsou uvalovány jak na úrovni federální, tak na úrovni státní a případně i městské.

Daň z příjmů právnických osob

Americké společnosti platí daň z příjmů ve výši přibližně 40 %. Offshore LLC společnosti se zahraničním vlastníkem, které nevykonávají činnost na území USA však v USA zdanění nepodléhají. Zisky takovýchto LLC společností jsou daněny až na úrovni jejich společníků dle daňové sazby jejich rezidence.

Daň z kapitálových příjmů

Americké společnosti jsou povinny danit kapitálové příjmy standardní sazbou daně z příjmů právnických osob. Kapitálové příjmy zahraničních společností podléhají zdanění zpravidla pouze v případě příjmů z prodeje US majetku.

Srážková daň

Dividendy, úroky i licenční poplatky vyplácené nerezidentům obecně podléhají 30% srážkové dani. Tato daň může být snížena použitím příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Dohody o výměně informací

Spojené státy americké jsou tvůrci zákona FATCA. Aby výměna informací dle FATCA korespondovala s GATCA, zavázaly se Spojené státy k rozšíření výměny informací v rámci FATCA tak, aby korespondovala s rozsahem GATCA.

USA uzavřelo 31 dohod o výměně informací v daňových záležitostech.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

USA mají uzavřeno 61 smluv o zamezení dvojího zdanění včetně České republiky a Slovenska.