Švédsko

Švédsko - onshore

STRUČNÝ PŘEHLED

Švédsko je ve světě známé spíše vyššími daněmi z příjmů fyzických osob. Společnostem však dokáže Švédsko nabídnout příznivé podmínky. Švédské společnosti v praxi nejčastěji plní roli holdingových mateřských společností se silnou image a vysokým stupněm právní ochrany majetku. Švédské společnosti musí splnit řadu regulatorních podmínek, což se podepisuje na vyšších nákladech spojených se správou společností.

Typ jurisdikce: Onshore
Právní formy společností: AB, LLC
Měna a úřední jazyk: Švédská koruna (SEK); švédština
Právní systém: Kontinentální právo s vlivy zvykového práva
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCA, GATCA, 77 SZDZ (včetně ČR a SR), 46 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 22 %
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoliv národnosti, musí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ano

OBECNÉ INFORMACE O ŠVÉDSKU

Poloha

Švédsko (Švédské království) se nachází v severní části Evropy, kde na západě hraničí s Norskem a na východě s Finskem. Jeho rozloha je přibližně 450 000 km2.

Populace

Populace Švédska čítá přibližně 9,7 mil. obyvatel, kromě Švédů tvoří původní obyvatelstvo také minorita Finů a Sámů. Dominantní náboženskou institucí je luteránská církev.

Státní zřízení 

Švédsko je konstituční monarchií s hlavním městem Stockholm. V čele státu stojí král, v čele vlády je premiér a jeho zástupce. Zákonodárnou moc obstarává jednokomorový parlament (Riksdag) volený na čtyři roky. Moc soudní reprezentuje nejvyšší soud a soudy nižší instance.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ VE ŠVÉDSKU

V rámci hodnocení Světové banky Doing Business 2015, které srovnává jednotlivé světové jurisdikce podle podnikatelských omezení pro malé a střední firmy, se Švédsko nachází na 11. místě z celkového počtu 189 zemí.

V rámci kategorie Trading Across Borders posuzující překážky zahraničního obchodu se Švédsko umístilo na 4. pozici. Vyznačuje se především nižší časovou náročností na import a export zboží. Náklady i administrativní náročnost s tím spojená jsou také nižší než průměr zemí OECD.

Dle ukazatele Paying Taxes obsadilo Švédsko 35. pozici. Celková frekvence plateb daní i příspěvků za rok a počet zainteresovaných agentur je takřka poloviční, než je průměr zemí OECD. Doba potřebná na přípravu, vykázání a odvedení daně z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty apod., včetně daní ze mzdy a příspěvků na sociální zabezpečení, je 122 hodin za rok. Sazba těchto daní však ve Švédsku nepatrně převyšuje průměr OECD.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO VE ŠVÉDSKU

Právní systém Švédska je založen na občanském zákoníku s vlivy římsko-germánského a zvykového práva. Obchodně-právní problematiku upravuje Zákon o společnostech z roku 2005. 

Typy obchodních společností

Ve Švédsku lze založit několik typů společností. Nejčastěji se zakládá společnost s neomezeným ručením (sole trader), obchodní partnerství (trading partnership/limited partnership), akciová společnost (limited company) a hospodářské sdružení (economic association). Zahraniční subjekty nejčastěji zakládají švédské onshore společnosti typu limited liability company (Aktiebolag; AB). 

Založení společnosti

Švédskému obchodnímu rejstříku (Bolagsverket) se při zakládání onshore společnosti předkládají:

  • návrh memoranda a stanov společnosti,
  • seznam akcionářů,
  • potvrzení o zřízení bankovního účtu.

Inkorporační dokumenty musí být ve švédštině.

Sídlo švédské onshore společnosti se musí nacházet na území Švédska.

Minimální výše základního kapitálu švédské onshore společnosti je 50 000 SEK v případě soukromé LLC a 500 000 SEK v případě veřejné LLC. Kapitál musí být zcela splacen, což musí potvrdit banka. Společnosti mohou vydat několik typů akcií, žádná však nesmí mít hlasovací právo desetkrát vyšší než hlasovací právo jiné akcie.

Název společnosti

Zakázané jsou názvy švédských společností, které jsou stejné nebo podobné existujícím názvům. Povolený také není název, který obsahuje pouze obor podnikání společnosti (např. Autoopravna AB, Pekárna AB apod.).

Společnosti užívají k názvu přípony AB (Aktiebolag).

Struktura společnosti

Jednatelé
Veřejné společnosti typu LLC musí mít ve Švédsku představenstvo sestávající alespoň ze tří členů. V případě soukromé LLC stačí jeden jednatel. Alespoň polovina členů představenstva, resp. zastupující člen (jednatel) musí být rezidentem země zařazené do Evropského hospodářského prostoru (může však být udělena výjimka). 

Akcionáři
Švédská onshore společnost (AB) musí mít alespoň jednoho akcionáře, který je současně zakladatelem společnosti. Zakladatelem AB může být fyzická i právnická osoba. Údaje o akcionářích jsou veřejně přístupné.

ÚČETNÍ SYSTÉM VE ŠVÉDSKU

Účetní povinnosti onshore společností založených ve Švédsku:
řídí se účetními standardy IFRS (povinně švédské společnosti, jejichž akcie jsou obchodovatelné na burze) a GAAP,
- mají povinnost předkládat účetní závěrku,
- mají povinnost zveřejňovat účetnictví,
podléhají požadavku nezávislého auditu (tzv. malé společnosti mají výjimku).

Účetní závěrka a audit

Společnosti typu AB musí mít auditora v podobě autorizovaného veřejného účetního. Takový auditor je zvolen během výroční valné hromady akcionářů. Malé společnosti typu AB však auditora mít nemusí.

Společnost typu AB je považována za malou, pokud splňuje alespoň dvě z následujících kritérií:

  • nemá více než tři zaměstnance,
  • roční závěrka nepřesahuje 3 mil. SEK,
  • celková bilanční suma nepřesahuje 1,5 mil. SEK.

DAŇOVÝ SYSTÉM VE ŠVÉDSKU

Daň z příjmů právnických osob

Celosvětové příjmy onshore společností rezidentních ve Švédsku jsou daněny sazbou ve výši 22 %.

Daň z kapitálových příjmů

Kapitálové příjmy společností jsou zdaňovány jako součást běžných příjmů z podnikání (tedy sazbou 22 %). Zvláštní pravidla se vztahují na danění příjmů z prodeje podílů, které mohou být za určitých podmínek od daně osvobozeny.

Srážková daň

Dividendy vyplácené nerezidentům obecně podléhají ve Švédsku 30% srážkové dani. Vyplácené dividendy mohou být od této daně osvobozeny v případě splnění podmínek švédské participation exemption nebo příslušné evropské směrnice.

Švédsko neuvaluje žádnou srážkovou daň na úroky ani licenční poplatky vyplácené nerezidentům. Licenční poplatky však mohou podléhat dani z příjmů ve Švédsku, neboť přijímající společnosti může ve Švédsku z titulu přijetí licenčních poplatků vzniknout stálá provozovna.

Dohody o výměně informací

Švédsko přistoupilo k FATCA (Model 1A - reciproční) v roce 2014.
Od roku 2017 bude také automaticky vyměňovat informace v rámci GATCA.

Švédsko podepsalo 46 dohod o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA).

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Švédsko uzavřelo smlouvy o zamezení dvojího zdanění s 77 zeměmi včetně České republiky a Slovenska.